However, if you do so, you must specify the same port for all the servers on which you run the script. You should not manually change these keys. On the agent servers, open a PowerShell window with administrative privileges.

Network Performance Monitor NPM to program do monitorowania sieci w chmurze, który monitoruje łączność między wdrożeniami w chmurze na platformie Azure a lokalizacjami lokalnymi oddziałami firmy itp.

Transakcje opcji udostepniania NPM Opcje akcji firmy w quizie

Network Performance Monitor NPM is a cloud-based network monitoring solution that monitors connectivity between Azure cloud deployments and on-premises locations Branch offices, etc. NPM is part of Azure Monitor logs. Program NPM oferuje rozszerzenie dla usługi ExpressRoute, które pozwala monitorować wydajność sieci przez obwody usługi ExpressRoute skonfigurowane do korzystania z prywatnej komunikacji równorzędnej lub komunikacji równorzędnej firmy Microsoft.

NPM offers an extension for ExpressRoute that lets you monitor network performance over ExpressRoute circuits that are configured to use private peering or Microsoft peering. Po Warianty Clark FX. programu NPM dla usługi ExpressRoute można wykrywać problemy z siecią, Transakcje opcji udostepniania NPM ich przyczyny i je eliminować.

Ta usługa jest również dostępna dla platformy Azure Government Cloud. This service is also available for Azure Government Cloud. Uwaga Ten artykuł został niedawno zaktualizowany tak, aby korzystał z dzienników Azure Monitor, Transakcje opcji udostepniania NPM nie Log Analytics.

This article was recently updated to use the term Azure Monitor logs instead of Log Analytics. Transakcje opcji udostepniania NPM dziennika nadal są przechowywane w obszarze roboczym Log Analytics i są nadal zbierane i analizowane przez tę samą usługę Log Analytics.

Czy zenbox wspiera Node.js ?

Log data is still stored in a Log Analytics workspace and is still collected and analyzed by the same Log Analytics service. Aktualizujemy terminologię, aby lepiej odzwierciedlić rolę dzienników w Azure monitor. We are updating the terminology to better reflect the role of logs in Azure Monitor. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz Azure monitor terminologia. See Azure Monitor terminology changes for details. Monitoring agents are installed on multiple servers, both on-premises and in Azure.

Agenci komunikują się ze sobą, ale nie wysyłają danych, wysyłają pakiety uzgadniania protokołu TCP. The agents communicate with each other, but do not send data, they send TCP handshake packets. Komunikacja między agentami umożliwia platformie Azure zamapowanie topologii sieci i ścieżki, które może zająć ruch. The communication between the agents allows Azure to map the network topology and path the traffic could take. Utwórz obszar roboczy NPM. Create an NPM Workspace.

Jest to taka sama jak obszar roboczy Log Analytics. This is the same as a Log Analytics workspace. Instalowanie i konfigurowanie agentów oprogramowania. Install and configure software agents.

Network Performance Monitor NPM to program do monitorowania sieci w chmurze, który monitoruje łączność między wdrożeniami w chmurze na platformie Azure a lokalizacjami lokalnymi oddziałami firmy itp. Network Performance Monitor NPM is a cloud-based network monitoring solution that monitors connectivity between Azure cloud deployments and on-premises locations Branch offices, etc.

Jeśli chcesz monitorować tylko komunikację równorzędną firmy Microsoft, nie musisz instalować i konfigurować agentów oprogramowania : If you only want to monitor over Microsoft Peering, you do not need to install and configure software agents. Install monitoring agents on the on-premises servers and the Azure VMs for private peering. Skonfiguruj ustawienia na serwerach agenta monitorowania, aby umożliwić komunikację z agentami monitorowania. Configure settings on the monitoring agent servers to allow the monitoring agents to communicate.

Korzystanie z kompasu na iPhonie

Otwarte porty zapory itp. Open firewall ports, etc. Skonfiguruj reguły sieciowej grupy zabezpieczeń sieciowej grupy zabezpieczeńaby umożliwić agentowi monitorowania zainstalowanemu na maszynach wirtualnych platformy Azure komunikowanie się z lokalnymi agentami monitorowania. Configure network security group NSG rules to allow the monitoring agent installed on Azure VMs to communicate with on-premises monitoring agents.

Konfigurowanie monitorowania: wykrywaj i Zarządzaj sieciami, które są widoczne w NPM. Jeśli używasz już Network Performance Monitor do monitorowania innych obiektów lub usług i masz już obszar roboczy w jednym z obsługiwanych regionów, możesz pominąć krok 1 i krok 2 i rozpocząć konfigurację z krok 3.

If you are already using Network Performance Monitor to monitor other objects or services, and you already have Workspace in one of the supported regions, you can skip Step 1 and Step 2, and begin your configuration with Step 3.

Krok 1.

Transakcje opcji udostepniania NPM Pierwszy alternatywny system obrotu

Tworzenie obszaru roboczegoStep 1: Create a Workspace Utwórz obszar roboczy w subskrypcji, który ma link sieci wirtualnych do obwodów usługi ExpressRoute. Create a workspace in the subscription that has the VNets link to the ExpressRoute circuit s.

Transakcje opcji udostepniania NPM O Forex Trade Lithuania

W Azure Portal wybierz subskrypcję, która ma sieci wirtualnych komunikację równorzędną z obwodem usługi ExpressRoute.

Następnie przeszukaj listę usług w witrynie Marketplace dla "Network Performance Monitor". Then, search the list of services in the Marketplace for 'Network Performance Monitor'. W polu Wróć kliknij, aby otworzyć stronę Network Performance Monitor. In the return, click to open the Network Performance Monitor page.

Uwaga Można utworzyć nowy obszar roboczy lub użyć istniejącego obszaru roboczego. You can create a new workspace, or use an existing workspace.

Transakcje opcji udostepniania NPM Darmowe opcje akcji Handel

Jeśli chcesz użyć istniejącego obszaru roboczego, musisz upewnić się, że obszar roboczy został zmigrowany do nowego języka zapytań. If you want to use an existing workspace, you must make sure that the workspace has been migrated to the new query language.

Więcej informacji More information W dolnej części strony głównej Network Performance Monitor kliknij pozycję Utwórzaby otworzyć Network Performance Monitor — Utwórz nową stronę rozwiązania.

Kliknij log Analytics obszarze roboczym — wybierz obszar roboczyaby otworzyć stronę obszary robocze. Click Log Analytics Workspace - select a workspace to open the Workspaces page.

Na stronie obszar roboczy log Analytics wybierz pozycję Utwórz nową, a następnie skonfiguruj następujące ustawienia:On the Log Analytics workspace page, select Create New, then configure the following settings: Log Analytics obszarze roboczym — wpisz nazwę obszaru roboczego. Log Analytics Workspace - Type a name for your Workspace.

Subskrypcja — Jeśli masz wiele subskrypcji, wybierz tę, którą chcesz skojarzyć z nowym obszarem roboczym.

Subscription - If you have multiple subscriptions, choose the one you want to associate with the new Workspace. Grupa zasobów — Utwórz grupę zasobów lub Użyj istniejącej.

Resource group - Create a resource group, or use an existing one. Lokalizacja — ta lokalizacja służy do określania lokalizacji konta magazynu używanego w przypadku dzienników połączeń agentów.

Nowe technologie: node.js, .NET Core, MongoDB i Redis w nazwa.pl

Location - This location is used to specify the location of the storage account that is used for the agent connection logs. Warstwa cenowa — wybierz warstwę cenową.

Pricing tier - Select the pricing tier. Uwaga Obwód ExpressRoute może znajdować się w dowolnym miejscu na świecie. The ExpressRoute circuit can be anywhere in the world. Nie musi znajdować się w tym samym regionie co obszar roboczy. It doesn't have to be in the same region as the Workspace.

Kliknij przycisk OKaby zapisać i wdrożyć szablon ustawień.

Transakcje opcji udostepniania NPM Utworz najbardziej udane algorytmiczne systemy handlowe

Click OK to save and deploy the settings template. Po sprawdzeniu poprawności szablonu kliknij pozycję Utwórzaby wdrożyć obszar roboczy. Once the template validates, click Create to deploy the Workspace. Po wdrożeniu obszaru roboczego przejdź do utworzonego zasobu NetworkMonitoring nazwa. After the Workspace has been deployed, navigate to the NetworkMonitoring name resource that you created. Sprawdź poprawność ustawień, a następnie kliknij Transakcje opcji udostepniania NPM rozwiązanie wymaga dodatkowej konfiguracji.

Validate the settings, then click Solution requires additional configuration. Krok 2. Instalowanie i konfigurowanie agentówStep 2: Install and configure agents 2,1: Pobierz plik instalacyjny agenta2. Kliknij agenta, który odpowiada procesorowi serwera, z sekcji zainstaluj log Analytics agenci i Pobierz plik instalacyjny. Click the agent that corresponds to your server's processor from the Install Log Analytics Telegram Desktop Mac. section, and download the setup file.

Następnie skopiuj Identyfikator obszaru roboczego i klucz podstawowy do Notatnika. We recommend that you install at least two agents on each side of the ExpressRoute connection for redundancy for example, on-premises, Azure VNETs. Agent musi być zainstalowany w systemie Windows Server z dodatkiem SP1 lub nowszym. The agent must be installed on a Windows Server SP1 or later. Monitorowanie obwodów usługi ExpressRoute przy użyciu systemu operacyjnego Windows Desktop i systemu operacyjnego Linux nie jest obsługiwane.

Wykonaj następujące kroki, aby zainstalować agentów:Use the following steps to install agents: Uwaga Agenci wypychani przez SCOM w tym MMA mogą nie być w stanie spójnie wykryć ich lokalizację, jeśli są hostowane na platformie Azure. Zalecamy, aby nie używać tych agentów w usłudze Azure sieci wirtualnych do monitorowania ExpressRoute. Uruchom Instalatoraaby zainstalować agenta na każdym serwerze, który ma być używany na potrzeby monitorowania ExpressRoute.

Run Setup to install the agent on each server that you want to use for monitoring ExpressRoute. Serwer używany do monitorowania może być maszyną wirtualną lub lokalną i musi mieć dostęp do Internetu.

Transakcje opcji udostepniania NPM Przesylajac opcje akcji do wyplaty zaufania

The server you use for monitoring can either be a VM, or on-premises, and must have Internet access. Należy zainstalować co najmniej jednego agenta lokalnego i jednego agenta w każdym segmencie sieci, który ma być monitorowany na platformie Azure.

You need to install at least one agent on-premises, and one agent on each network segment that you want to monitor in Azure. Na stronie powitalnej kliknij przycisk Dalej. On the Welcome page, click Next.

Na stronie postanowienia licencyjne zapoznaj się z licencją, a następnie kliknij przycisk zgadzam się. On the License Terms page, read the license, and then click I Agree.

Na stronie Transakcje opcji udostepniania NPM docelowy Zmień lub pozostaw domyślny folder instalacji, a następnie kliknij przycisk dalej.