Przyczynia się do zrównoważonego rozwoju poprzez oferowanie lepszych warunków handlowych dla marginalizowanych producentów i pracowników, szczególnie na Południu. Organizacje Sprawiedliwego Handlu wspierane przez konsumentów aktywnie angażują się we wspieranie producentów, podnoszenie świadomości i kampanie na rzecz zmian zasad i praktyk konwencjonalnego handlu międzynarodowego.

Wykorzystują one Sprawiedliwy Handel jako narzędzie rozwoju, służące wsparciu pokrzywdzonych producentów i redukcji ubóstwa, a swoją działalność handlową łączą z kampaniami informacyjnymi.

Szanowni Państwo,

Produkty trafiają do wyspecjalizowanych sklepów, a także do detalistów konwencjonalnych, np. Mogą one być rozprowadzane zarówno przez certyfikowane organizacje SH np.

Sprawiedliwy Handel ang. Fair Trade to oddolny, międzynarodowy ruch społeczny dążący do poprawy warunków życia i gospodarowania drobnych producentów żywności i rękodzieła z krajów globalnego Południa. Dzięki niemu ubodzy mieszkańcy Azji, Afryki, Ameryki Łacińskiej, Karaibów i Oceanii mogą pracować w godnych warunkach i budować uczciwe stosunki handlowe z bogatszą częścią świata.

Sklepy Światajak przez uczestników rynku konwencjonalnego firmy, korporacje, supermarkety itp. W ramach licencji monitorowany jest przepływ surowców w łańcuchu dostawczym i skład produktów.

Co to jest Sprawiedliwy Handel (Fair Trade)?

Same organizacje czy firmy pośrednicy, przetwórcy nie są zobowiązane do przestrzegania zasad Sprawiedliwego Handlu. Wspólną cechą tych systemów jest potwierdzenie przestrzegania zasad, kryteriów obrotu i standardów przez niezależne organizacje zewnętrzne.

Definicja sprawiedliwego systemu handlu

Problem ubóstwa — drobni producenci często otrzymują wynagrodzenie, które nie wystarcza nawet na wyżywienie, nie mają ubezpieczenia czy stałego zatrudnienia. Bywa, że cena, jaką uzyskują za dostarczane surowce i produkty, nie pokrywa nawet kosztów ich pozyskania czy wytworzenia.

Organizacje Sprawiedliwego Handlu wspierane przez konsumentów aktywnie angażują się we wspieranie producentów, podnoszenie świadomości i kampanie na rzecz zmian zasad i praktyk konwencjonalnego handlu międzynarodowego. Produkty Sprawiedliwego Handlu są wytwarzane i sprzedawane zgodnie z tymi zasadami, co — w miarę możliwości — jest weryfikowane przez wiarygodne, niezależne systemy gwarancyjne.

Definicja sprawiedliwego systemu handlu

Zasady podstawowe Zasady Sprawiedliwego Handlu opierają się na wieloletnich wspólnych doświadczeniach praktycznych organizacji Sprawiedliwego Handlu i odzwierciedlają różnorodność relacji Sprawiedliwego Handlu. Najważniejsze z nich są specyficzne dla Sprawiedliwego Handlu i są nierozerwalnie związane z jego celami rozwojowymi. Należą do nich: Dostęp do rynku dla marginalizowanych producentów Wielu producentów jest wyłączonych z rynków głównego nurtu o wysokiej wartości dodanej, albo dociera do nich jedynie poprzez długie i nieefektywne łańcuchy handlowe.

Definicja sprawiedliwego systemu handlu

Sprawiedliwy Handel pomaga producentom uzyskiwać korzyści społeczne dla swoich wspólnot, stosujących tradycyjne metody produkcji. Poprzez promowanie tych wartości które nie są powszechnie uznane na rynku konwencjonalnym umożliwia nabywcom handlować z producentami, którzy inaczej byliby z tych rynków wykluczeni. Pomaga również w skracaniu łańcuchów handlowych, dzięki czemu producenci otrzymują większą część finalnej ceny sprzedaży swoich towarów, niż jest normą w konwencjonalnym handlowaniu przy współudziale wielu pośredników.

Zrównoważone i sprawiedliwe relacje handlowe Podstawa ekonomiczna transakcji dokonywanych na zasadach Sprawiedliwego Handlu uwzględnia wszelkie koszty produkcji, zarówno bezpośrednie, jak i po¬średnie, łącznie z ochroną zasobów naturalnych i zabezpieczeniem przyszłych potrzeb inwestycyjnych.

Warunki handlowe, oferowane przez nabywców Sprawiedliwego Handlu, zapewniają producentom i pracownikom zrównoważone źródło utrzymania, to jest takie, które nie tylko zaspokaja codzienne potrzeby, wynikające z konieczności zapewnienia dobrobytu gospodarczego, społecznego i dobre¬go stanu środowiska naturalnego, ale umożliwiają także poprawę warunków w przyszłości. Ceny i warunki płatności w tym przedpłaty, jeśli są wymagane są ustalane na podstawie oceny tych czynników, a nie tylko poprzez odniesienie do aktualnych warunków rynkowych.

Istnieje zobowiązanie do długoterminowego partnerstwa handlowego, które umożliwia obu stronom współpracę poprzez wymianę informacji i planowanie; także uznawane jest znaczenie tych czynników dla zapewnienia godziwych warunków pracy. Budowanie potencjału i wzmocnienie pozycji Relacje Sprawiedliwego Handlu wspierają organizacje producentów w lepszym zrozumieniu warunków i trendów rynkowych oraz w rozwijaniu wiedzy, umiejętności i zasobów, aby uzyskali większą kontrolę i większy wpływ na własne życie.

Podnoszenie świadomości i rzecznictwo Zasady Sprawiedliwego Handlu stanowią podstawę łączenia producentów z konsumentami oraz informowania konsumentów o potrzebie sprawiedliwości społecznej i możliwościach zmian. Wsparcie ze strony konsumentów umożliwia organizacjom Sprawiedliwego Handlu orędowanie i prowadzenie kampanii na rzecz szerszych reform zasad handlu międzynarodowego, aby ostatecznie osiągnąć cel, jakim jest sprawiedliwy i godziwy system handlowy. W zamian producenci korzystają z pomocy oferowanej przez Sprawiedliwy Handel, aby poprawić warunki społeczne i ekonomiczne, szczególnie wśród najbardziej poszkodowanych członków ich organizacji.

  1. Wprowadzenie Sprawiedliwy Handel ang.
  2. Historia[ edytuj edytuj kod ] Przez ostatnich czterdzieści lat sprawiedliwy handel w Europie wyrósł z działalności lokalnej małych grup do obecnego wysokiego poziomu współpracy i integracji w skali europejskiej i światowej.
  3.  Тогда почему бы не вызвать службу безопасности, которая могла бы его задержать.
  4. Program strategii handlowych.

Sprawiedliwy Handel nie jest więc działalnością charytatywną, ale partnerstwem na rzecz zmian i rozwoju poprzez handel. Dodatkowy wymiar Sprawiedliwego Handlu w zakresie praw pracowniczych Sprawiedliwy Handel przestrzega również standardów takich jak konwencje MOPktóre zostały szeroko — ale bynajmniej nie powszechnie — przyjęte w krajowych systemach prawnych, jak również przez przedsiębiorstw w ramach dobro¬wolnych kodeksów postępowania.

Sprawiedliwy handel

Jednakże naruszenia tych zasad są powszechne w krajach rozwijających się, a nawet w krajach najbardziej rozwiniętych, stąd zapewnienie ich przestrzegania pozostaje poważnym wyzwaniem. Podejście Sprawiedliwego Handlu do tego problemu opiera się na jego celach rozwojowych i uznaniu, że wyzysk jest przejawem ubóstwa i nierówności, a nie jego przyczyną.

Sprawiedliwy Handel stanowi próbę odpowiedzi na podstawowe przyczyny ubóstwa raczej poprzez nowe formy stosunków handlowych, niż tylko zwalczanie jego objawów przez kontrolę zgodności z normami w obrębie poszczególnych podmiotów gospodarczych i łańcuchów dostawczych.

Co więcej, chociaż zgodność z wymogami prawnymi i poszanowanie podstawowych praw człowieka Definicja sprawiedliwego systemu handlu oczywiście ważne i nie podlega dyskusji, samo w sobie jest niewystarczające do osiągnięcia transformacji w kierunku niezbędnego rozwoju długoterminowego.

Zmiany te wymagają głębszego zaangażowania ze strony uczestników łańcucha handlowego oraz zrozumienia szerszego kontekstu społecznego i politycznego stosunków i transakcji gospodarczych. Certyfikacja organizacji i zintegrowanego łańcucha dostaw sprawiedliwego handlu Prowadzona jest przez Światową Organizację Sprawiedliwego Handlu World Fair Trade Organization — WFTOktóra zrzesza producentów z krajów ubogiego Południa oraz organizacje handlowe z krajów rozwiniętych.

Standardy wypracowane dla organizacji sprawiedliwego handlu fair trade organizations muszą być przez nie przestrzegane w całej ich działalności.

Certyfikacja produktów sprawiedliwego handlu Została wprowadzona w celu łatwego odróżnienia przez klientów produktów sprzedawanych w ramach ruchu.

Pierwszą organizacją certyfikującą sprawiedliwego handlu była fundacja Max Havelaar w Holandii, założona w r. Utworzyły one organizację parasolową FLO International, która zrzesza organizacje certyfikujące i sieci producentów z krajów ubogiego Południa.

Definicja sprawiedliwego systemu handlu

Aktualnie jest to największa organizacja, ustalająca standardy certyfikacji sprawiedliwego handlu dla produktów [6]. Dotyczą one głównie produktów spożywczych jak np.

W liczba producentów rolnych i pracowników przedsiębiorstw, którzy są bezpośrednimi beneficjentami systemu wynosiła ok.