Stan uszkodzeń poszczególnych odcinków taśmy obrazowany jest m. Za koszty Kp planowej obsługi uprzedniej PVI w pracy przyjęto koszty prac obsłu- gowych oraz straty spowodowane przestojem, a za koszty Ka obsług awaryjnych SI te same składniki. Dlatego może powstawać wrażenie, że ogólna średnia trwałość taśm nowych i regenerowanych jest podobna, lecz te drugie montuje się głównie na przenośnikach, na których taśmy nowe pracują zdecydowanie dłużej. Stan wyjściowy to 42,96 km taśm nowych, 33,83 km taśm po 1. Brak jest więc danych statystycz- nych o awaryjności taśm wynikającej z jej nadmiernego wyeksploatowania, bowiem do ta- kiego stanu w tych kopalniach po prostu się nie dopuszcza. Każdorazowa wulkanizacja zmniejsza przyczepność gumy do linek, dlatego wytrzymałość połączeń taśm po kolejnych regeneracjach spada i trzykrotna regeneracja jest już w zasadzie nieopłacalna.

Strategia wymiany tasmy

Przeglądów: Transkrypt 1 Polityka wymian taśm przenośnikowych z uwzględnieniem ich regeneracji korzyści z wykorzystania diagnostyki stanu taśm Conveyor belt replacement policies with their reconditioning benefits from belt condition monitoring application Leszek Jurdziak, Ryszard Błażej Omówiono polityki wymian taśm przenośnikowych w kontekście strategii utrzymania maszyn.

Zwrócono uwagę na powszechną prak t ykę w ymiany taśm w oparciu o jej stan określany poprzez wizualną ocenę.

Ostatnio na tym forum

Wskazano dwie zasadnicze polityki wymian taśm: wymiany zapobiegające awariom ciągu przenośników w kopalniach podziemnych oraz wymiany zapewniające opłacalną regenerację taśm w kopalniach węgla brunatnego. W celu wskazania najlepszego momentu na wymianę taśmy zalecono zastosowanie metod diagnostycznych NDT.

Przedstawiono deterministyczny symulator wymian i regeneracji taśm w kopalni w oparciu o średnie czasy pracy taśm różnego rodzaju nowych, po 1.

Strategia wymiany tasmy

Na wykresach pokazano dążenie układu taśm do stanu stabilnej równowagi swoistej homeostazy długości różnych taśm w kopalni i ich rocznych wymian oraz regeneracji.

Wykorzystano symulator do oszacowania zarówno korzyści ekonomicznych z wdrożenia diagnostyki stanu taśm w kopalni, jak i zwiększenia przychodów firmy regenerującej z tytułu zmniejszenia długości taśm odpadowych. Strategie utrzymania urządzeń a polityka wymian taśm przenośnikowych Taśma przenośnikowa jest ważnym elementem systemu transportowego nie tylko ze względu na funkcję transportową i przenoszenie siły napędowej, jaką realizuje w systemie transportu ciągłego, lecz również z uwagi na wysoką cenę oraz kluczową rolę, którą odgrywa w szeregowym układzie, jakim jest ciąg przenośników z punktu widzenia niezawodności.

Analiza polskiego rynku taśm przenośnikowych - Munich Personal RePEc Archive

Z uwagi na to można zauważyć rosnącą uwagę, jaką użytkownicy transportu przenośnikowego przywiązują do taśm. Objawia się to nie tylko poprzez wzrost kultury ich obsługi przez osoby bezpośrednio pracujące przy nich wzrost świadomości i niezbędnej wiedzy o prawidłowej eksploatacji taśm nabywanej poprzez różnorodne szkolenia i uczestnictwo w tematycznych konferencjach, których w Polsce odbywa się regularnie aż trzylecz również poprzez odpowiednie zmiany organizacyjne np.

Jednym z objawów tego procesu jest również coraz powszechniejsze sięganie do różnych metod diagnostyki. Spośród trzech strategii utrzymania maszyn obiektów lub urządzeń technicznych [2] obejmujących: eksploatację do awarii, eksploatację planowo zapobiegawczą, eksploatację zależną od stanu technicznego. Jedynie w trzeciej strategii aktywnie wykorzystuje się techniki diagnostyczne do monitorowania stanu maszyn.

Dwie pierwsze strategie określane są jako tradycyjne metody eksploatacji i nie wymagają określenia stanu urządzeń.

Taśmy przenośnikowe z uwagi na ich rolę i koszty są traktowane jako bardzo ważne elementy składowe przenośnika w ymagające specjalnej uwagi. W pracy [7] w yróżniono trzy zasadnicze polityki w ymian taśm stosowane w polskich kopalniach oraz sformułowano ich cele: I Eksploatacja taśmy do całkowitego zużycia w celu maksymalizacji czasu pracy taśmy. Odcinek taśmy wymienia się po awarii uniemożliwiającej jego dalszą eksploatację lub po całkowitym jego zużyciu.

Download 5MB Preview Abstract Estimates of the length of the conveyor belts or conveyors in some industries have already been published, e. The data contained therein, however, are fragmented and outdated. This paper presents some of the results of the estimation of the length of the installed belts in various industries using belt transport, the size of conveyor belts market in the length and area dimensions, and the value of belts sold annually in Poland. Szacunki dotyczące długości taśm lub przenośników w niektórych branżach były już publikowane, np. Dane tam zawarte są jednak fragmentaryczne i zdezaktualizowane.

Zdemontowane taśmy są złomowane. Tego typu polityka wymian stosowana jest już coraz rzadziej w niewielkich kopalniach surowców skalnych o krótkich drogach transportowych.

  1. Strategia handlowa Smalfi
  2. Warianty Avatrade.
  3. Wymiana taśmy teflonowej/Cięcie, grawerowanie, | FORUM
  4. Handel Ti.

II Stosowanie wymian prewencyjnych w celu uniknięcia strat spowodowanych przestojami. Odcinek taśmy wymienia się po awarii jak wyżej lub osiągnięciu stanu zagrażającego ciągłości pracy systemu transportowego. Zdemontowaną taśmę złomuje się lub sprzedaje odbiorcom wg polityki wymian typu I.

Przykładem może tu być wymiana taśm w kopalniach węgla kamiennego lub wymiana taśm po ostatniej regeneracja w kopalniach odkrywkowych węgla brunatnego.

W polskim górnictwie każdy potencjalny pożar zaistniały w wyrobisku podziemnym jest poddawany analizie, przy czym rozpatrywane są szczegółowo czynniki prowadzące do jego powstawania, przebiegu i likwidacji. Efektem tych prac są wnioski i zalecenia, mające na celu zapobieganie w przyszłości podobnym pożarom. Do grupy metod przeciwdziałania pożarom egzogenicznym należy zaliczyć prognozowanie zagrożenia pożarowego w oparciu o odpowiednio sformułowane modele prognostyczne, bazując na danych uzyskanych w drodze właściwego eksperymentu.

III Stosowanie wymian prewencyjnych w celu zapewnienia opłacalnej regeneracji taśm. Zdemontowane odcinki taśm kierowane są do regeneracji. Przykładem może tu być polityka wymiany taśm w kopalniach odkrywkowych węgla brunatnego.

(PDF) Prewencyjne strategie wymian taśm przenośnikowych | Leszek Jurdziak - adwert.pl

Wymienione polityki wymian stosowane są przez poszczególnych użytkowników intuicyjnie tzn. Pierwsza polityka wymian taśmy jest w pełni zgodna z tradycyjnym sposobem eksploatacji urządzeń do awarii. Wprawdzie wydłuża maksymalizuje okres eksploatacji taśmy, gdyż nie demontuje się jej prewencyjnie, lecz użytkuje się aż do całkowitego jej zużycia lub awarii.

Z drugiej jednak strony strategii tej często towarzyszy całkowite zaniedbanie doglądania taśm i brak jakichkolwiek napraw Strategia wymiany tasmy uszkodzeń, co zapewnia niskie koszty obsługi. Z czasem jednak brak napraw prowadzi do wzrostu tempa zużywania się taśm na skutek penetracji ich rdzenia linek lub przekładek przez wodę oraz do niekontrolowanego rozwijania się uszkodzeń obrzeży, złączy i okładek.

Korzyści ekonomiczne z przedłużonego użytkowania taśmy nie są więc z góry przesądzone. Jedynie w niektórych przypadkach, zwłaszcza tam gdzie przestoje awaryjne związane z wymianą awaryjną taśmy nie wiążą się z dużymi stratami, tego typu polityka wymian może okazać się opłacalna.

Obecnie prowadzenie wymian w taki sposób jest już rzadkością, gdyż zazwyczaj prowadzi się jednak inspekcję taśm na przenośniku, by zapobiec poważniejszym awariom. Pozostałe polityki wymian taśm odpowiadają trzeciej strategii utrzymania maszyn. Wymiany prowadzi się w nich po osiągnięciu przez taśmy stanu granicznego. Stan ten różni się w obu politykach i jest osiągany po różnych okresach pracy.

Wymiany taśm na przenośniku w kamieniołomie oparte na histogramie częstości awa- rii taśm. Propozycje badaczy niemieckich umożliwiające: określenie optymalnego okresu wymian taśm z wykorzystaniem ciągłych rozkładów, minimalizację kosztów eksploatacji taśmy poprzez pla- nowe naprawy i wymiany oraz wyznaczanie optymalnego momentu wymiany w systemie eksperto- wym.

W drugiej polityce Strategia wymiany tasmy uszkodzeń taśmy, kwalifikujący ją do wymiany, jest z pewnością większy niż w trzeciej i jest osiągany względnie później. Taśma kierowana do regeneracji, w trzeciej strategii, jest bowiem w pełni sprawna i mogłaby Strategia wymiany tasmy pracować przez jakiś czas, nie stwarzając zagrożenia nagłą awarią.

Strategia wymiany tasmy

Zdejmuje się ją jednak, by przeprowadzić opłacalną regenerację i przedłużyć czas jej pracy o kolejny okres. Stan graniczny jest w tej polityce zdecydowanie dokładniej określony, wymaga się bowiem, by grubość warstwy gumy Jakie sa udzial akcje Bitcoina linkami nie spadła poniżej 3 mm.

Stan graniczny w drugiej polityce jest określony bardzo nieprecyzyjnie i operator na podstawie znajomości średniej trwałości taśm i jej stanu subiektywnie decyduje o momencie wymiany.

W obu politykach konieczne jest więc monitorowanie stanu taśm.