W Treści  dekretu pojawi się N Numer dokumentu. Schematy dekretacji służą do przeprowadzania procesu automatycznej dekretacji dokumentów. Aby uzyskać więcej informacji o rysowaniu linii, przeczytaj artykuł Rysowanie i usuwanie linii lub łącznika.

Tworzenie schematu handlowego

Warunek zadziałania schematu księgowań, Rozrachunek, Księgowanie walutowe — pole to jest widoczne przy włączonym module Księga Handlowa Plus i dostępne tylko dla tych schematów, które wykorzystują kwoty w walucie. Element schematu księgowego Elementowi schematu z tego poziomu należy przypisać jedno lub dwa konta księgowe.

Mogą być wpisane lub wybrane z listy kont udostępnianej po kliknięciu na przyciskach Konto Wn, Konto Ma. Poza tym obok pola konto Wn i Ma istnieje możliwość rozwinięcia podmenu następującymi makrami: Kategoria dokumentu — w ramach której dostępne są dwa parametry: Konto Wn kategorii — konto Wn wprowadzone na kategorii w segmencie księgowym, a użytej w nagłówku księgowanego dokumentu — symbol KatNagKontoWn, Konto Ma kategorii — konto Ma wprowadzone na kategorii w segmencie księgowym, a użytej w nagłówku księgowanego dokumentu — symbol KatNagKontoMa.

Tworzenie schematu organizacyjnego

Kategoria pozycji — w ramach, którego dostępne są następujące parametry: Konto Wn kategorii — konto Wn wprowadzone na kategorii w segmencie księgowym, a użytej w pozycji księgowanego dokumentu — symbol KatElemKontoWn, Konto Ma kategorii — konto Ma wprowadzone na kategorii w segmencie księgowym, a użytej w pozycji księgowanego dokumentu — symbol KatElemKontoMa.

Podmiot: Konto Odbiorcy — konto wypełnione na karcie kontrahenta, na zakładce [Dodatkowe], wpolu Przychód — symbol KontoPodmiotuOdb, Konto Dostawcy — konto wypełnione na karcie kontrahenta, na zakładce [Dodatkowe], wpolu Rozchód — symbol KontoPodmiotuDost. Płatnik: Konto płatnika 1 — konto wypełnione na karcie kontrahenta, na zakładce [Dodatkowe], wpolu Przychód lub Konto 1 na formularzu pracownika — symbol KontoPlatnikaOdb, Konto płatnika 2 — konto wypełnione na karcie kontrahenta, na zakładce [Dodatkowe], wpolu Rozchód lub Konto 1 na formularzu pracownika — symbol KontoPlatnikaDost.

Magazyn: KontoMagazyn — odwołuje się do konta magazynu wybranego w nagłówku dokumentu w schematach służących do księgowania dokumentów handlowych i magazynowych, za wyjątkiem schematów o typie Przesunięcie MMKontoElemMagazyn — odwołuje się do konta wybranego na pozycji dokumentu w schematach służących do Tworzenie schematu handlowego dokumentów handlowych i magazynowych, za wyjątkiem schematów o typie Przesunięcie MMKontoMagazyn — odwołuje się do konta magazynu określonego na dokumencie MM jako magazyn źródłowy w schemacie o typie Przesunięcie MMKontoMagDocelowy — odwołuje się do konta magazynu wybranego na dokumencie MM jako magazyn Tworzenie schematu handlowego w schemacie o typie Przesunięcie MM.

Parametr Podział na kategorie — pozwala na księgowanie pozycji faktury wg kategorii ogólnej lub szczegółowej. Efekt użycia tego parametru to utworzenie pozycji księgowych dekretów odpowiadających poszczególnym kategoriom przypisanym do pozycji dokumentu np. Faktury Sprzedaży.

Skuteczna Oferta Handlowa - Jak napisać?

Parametr Podział na słowniki — dostępne są następujące typy słowników: Podmioty, Zaliczkobiorcy, Towary oraz Płatnicy. Typ Towar — w programie konta księgowe związane z zakupem, sprzedażą towarów mogą być zakładane automatycznie w oparciu o grupy towarowe oraz o rodzaj asortymentu. Jeżeli użytkownik chce uzyskać taki efekt, zakładając konto księgowe np. Jeżeli w trakcie księgowania nie zostanie znalezione konto analityczne spełniające kryterium zadeklarowane w konfiguracji, program je automatycznie założy.

Tworzenie schematu handlowego

Typ Podmioty — system, oprócz umiejętności automatycznego zakładania kont księgowych w oparciu o towary oraz grupy towarowe, wyposażono w mechanizmy automatycznego zakładania kont analitycznych dla Kontrahentów, Pracowników, Wspólników, Banków, Urzędów. Konta dla kontrahentów mogą być zakładane w oparciu o: Kod kontrahenta lub NIP, ewentualnie Identyfikator liczbowy.

Tworzenie szczebla drabiny programowej przy pomocy listy instrukcji (rys. 4.4.7).

W Planie Kont konta syntetyczne takie jak: Rozrachunki z odbiorcami np. Jeżeli przed rozpoczęciem definiowania schematu dwie powyższe czynności zostały wykonane, pozycja wzorca opierająca się Mozliwosci handlowe od czego zaczac koncie słownikowym Rozrachunki z odbiorcami, będzie księgować wskazaną kwotę z faktury na odpowiednie konto analityczne kierując się odpowiednimi danymi kontrahenta Kodem, NIP-em, lub Identyfikatorem.

Typ Zaliczkobiorcy — system, oprócz umiejętności automatycznego zakładania kont księgowych w oparciu o towary oraz grupy towarowe i słowniki, wyposażono w mechanizmy automatycznego zakładania kont analitycznych dla zaliczkobiorców.

Muszą być spełnione następujące warunki: Konto syntetyczne musi być kontem słownikowym powiązanym ze słownikiem pracowników, Na dokumencie musi być określony zaliczkobiorca. Trzy ostatnie pola — Kwota, Opis, Warunek — wyposażono w przycisk uruchamiający kreator kwot, opisów czy też warunków. Typ Płatnicy odwołuje się do Płatnika wybranego na zdarzeniu w Preliminarzu płatności.

Parametr Księgowanie walutowe- dostępny tylko w przy aktywnym module Księga Handlowa Plus.

Categories Sterowniki PLC Tworzenie schematu drabinkowego Po wybraniu typu CPU i ustaleniu parametrów komunikacji sterownika z programatorem, przystępujemy do wyboru języka programowania. Dokonujemy w menu View rys. Można też w ustawieniach oprogramowania ustawić domyślne otwieranie edytora w języku LAD.

Pozwala na zaksięgowanie faktury na konto walutowe np. Pozwoli to na parowanie ze sobą dekretów na kontach rozrachunkowych.

  • Strategia handlu miedzi
  • Tworzenie schematu organizacyjnego
  • Warunek zadziałania schematu księgowań, Rozrachunek, Księgowanie walutowe — pole to jest widoczne przy włączonym module Księga Handlowa Plus i dostępne tylko dla tych schematów, które wykorzystują kwoty w walucie.
  • Tworzenie schematów opakowań kaucjonowanych – Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima
  • Wartosc kapitalowa zwieksza prawa i opcje
  • Na karcie Wstawianie w grupie Ilustracje kliknij przycisk SmartArt.

Wizard definicji pozycji schematu księgowań — Definicja kwoty Kwota wartość liczbowa opisywana jest za pomocą dwóch parametrów: Współczynnik — pozwala na zaksięgowanej kwoty ze znakiem plus, minus, jak również na przemnożenie, podzielenie kwoty przez wartość liczbową do dwóch miejsc przed przecinkiem i sześciu miejsc po przecinku.

Kwota — pozwala na wybranie jednego z identyfikatorów kwot z faktury. Są to łączne kwoty z nagłówka faktury. Identyfikatory kwot z grupy Płatności to: Kwota Tworzenie schematu handlowego, Razem, Zapłacono, Zapłacono gotówką, Pozostaje, Zaliczka pracownika i są związane z płatnościami na danym dokumencie.

Jak możemy Ci pomóc?

Dla faktur zakupu dostępna jest jeszcze Kwota celna. Oprócz przycisków, okno wyposażone jest w zakładki [Warunek] i [Opis], pozwalające na przejście do definiowania warunku lub opisu pozycji schematu bez ponownego uruchamiania kreatora. Uwaga Nie wolno w schemacie księgowym użyć identyfikatora kwoty brutto z grupy Pozycje oraz identyfikatora kwoty netto z grupy Kwoty VAT i na odwrót.

Uwaga Jeżeli chcemy księgować wg kategorii lub wg towarów schemat księgowy, należy oprzeć Tworzenie schematu handlowego kwotach z grupy Pozycje.

Tworzenie schematu handlowego

Uwaga Warunkiem automatycznych rozliczeń i rozrachunków jest zaksięgowanie dokumentów schematem odwołującym się do makra KwotaPlatnosci. Wizard definicji pozycji schematu księgowań — Opis Okno Opis zawiera mechanizmy pozwalające na przenoszenie do pozycji zapisu księgowego odpowiednich opisów pobieranych z księgowanej faktury.

Oprócz przycisków, okno wyposażone jest w zakładki [Kwota] i [Warunek] pozwalające na przejście do definiowania kwoty lub  definiowania warunku bez ponownego uruchamiania kreatora. Poniżej okno Wizarda pozycji schematu księgowań Opis.

Interpretują one dane opisowe zawarte w obrazach księgowych i zgodnie z wprowadzonymi ustawieniami dokonują automatycznych zapisów księgowych w odpowiednich kwotach. W poniższym artykule e-Pomocy technicznej zostanie stworzony schemat dla typu dokumentu Faktura VAT sprzedaży. Szczegółowe informacje dotyczące opisu pól znajdują się w innym temacie e-Pomocy tutaj. W celu stworzenia schematu, należy: 1. Przejść do modułu Dekretacja dokumentów na zakładkę Schematy dekretacji i z górnego menu Dodaj wybrać Schemat dekretacji.

Formularz Opis posiada w dwie grupy przycisków. Grupa pierwsza to przyciski związane z obsługą okna Wizarda: Zapisz zmiany — zapisuje podstawowe dane nagłówka oraz powoduje Tworzenie schematu handlowego do formularza pozycji zestawienia, z poziomu którego definiuje się poszczególne pozycje schematu. Anuluj zmiany — wyjście z formularza schematu księgowań.

Wizard pozycji Opis Druga grupa przycisków pozwala na wprowadzanie, zatwierdzanie, cofanie, usuwanie wprowadzonych symboli opisu.

Omówienie tworzenia schematu organizacyjnego

Wprowadzanie identyfikatora opisu W celu wprowadzenia identyfikatora opisu należy wybrać przycisk. Pokaże się lista dostępnych opisów. Po wybraniu jednego z nich, należy dokonać jeszcze jego zatwierdzenia kliknięciem na przycisku Zatwierdź.

W dużym oknie zatytułowanym Opis pojawi się makro opisu np. NumerPelny, jeżeli wybraliśmy Numer własny. Opisami mogą być: Nr faktury — mechanizm Numer własny — symbol NumerPelny Opis faktury — mechanizm Opis — symbol Opis Kategoria dokumentu — w ramach, którego dostępne są następujące parametry: Kategoria szczegółowa — symbol KategoriaNag.