Celem europejskiej strategii w zakresie danych jest stworzenie jednolitej europejskiej przestrzeni danych i tym samym ułatwienie przedsiębiorcom i organom publicznym dostępu do wysokiej jakości danych, aby pobudzić wzrost i stworzyć wartości, jednocześnie zmniejszając emisję dwutlenku węgla w gospodarce UE. Regulacja w tym obszarze będzie wdrożona w ramach pakietu Digital Services Act w 4 kwartale r. KE przewiduje, że do r. Ośrodki przetwarzania danych i telekomunikacja muszą stać się bardziej energooszczędne i w większym stopniu wykorzystywać źródła odnawialne, a do r.

Aktualności Cyfrowa przyszłość Europy — pytania i odpowiedzi [KE] UE realizuje strategię cyfrową, która opiera się na pełnej sukcesów Strategia wymiany danych. technologii, innowacyjności i pomysłowości. Wyrasta ona z europejskich wartości i pomaga promować je na arenie międzynarodowej.

Przedstawione dziś biała księga w sprawie sztucznej inteligencji i europejska strategia w zakresie danych wskazują, że Europa może ustanowić światowe normy rozwoju technologicznego, stawiając dobro człowieka na pierwszym miejscu. Tranformacja Dlaczego UE potrzebuje strategii cyfrowej? Technologie cyfrowe znacznie ułatwiają życie, począwszy od lepszego dostępu do wiedzy i treści, aż po ułatwienia w działalności gospodarczej, komunikacji lub zakupie towarów i usług.

UE musi zadbać o to, by transformacja cyfrowa przynosiła korzyści wszystkim, a nie tylko wybranym.

Facebook 19 lutego KE opublikowała Europejską strategię danych ang.

Obywatele powinni mieć możliwość rozwoju, swobodnego wyboru i angażowania się w życie społeczne, a jednocześnie powinni czuć się bezpiecznie podczas korzystania z internetu.

Przedsiębiorstwa powinny odnosić korzyści z ram, które umożliwią im rozpoczęcie działalności, zwiększanie skali, gromadzenie danych, wprowadzanie innowacji i konkurowanie z dużymi przedsiębiorstwami na uczciwych zasadach. Społeczeństwo powinno odnosić korzyści ze zrównoważonego rozwoju społecznego i środowiskowego oraz z bezpiecznego środowiska cyfrowego, które szanuje prywatność, Strategia wymiany danych., integralność i inne prawa z zachowaniem pełnej przejrzystości.

Co oznacza strategia? W ciągu najbliższych pięciu lat Komisja skupi się na trzech kluczowych celach polegających na promowaniu rozwiązań technologicznych, które pomogą Europie w dążeniu do transformacji cyfrowej przynoszącej korzyści ludziom i szanującej nasze podstawowe wartości: technologii przynoszącej korzyści ludziom, sprawiedliwej i konkurencyjnej gospodarce oraz otwartym, demokratycznym i zrównoważonym społeczeństwie.

Cyfrowa przyszłość Europy - pytania i odpowiedzi [KE] | Europejskie Centrum Konsumenckie

Unijna strategia cyfrowa wskazuje drogę, którą musi podążyć Europa, by osiągnąć pożądany efekt: Europę cyfrową, która odzwierciedla to, co w Europie najlepsze.

W strategii określono także ambitne podejście do rozwoju technologii cyfrowych oraz do tego, w jaki sposób technologia posłuży osiągnięciu celów neutralności klimatycznej. Biała księga w sprawie sztucznej inteligencji i europejska strategia w zakresie danych są pierwszymi filarami nowej strategii cyfrowej Komisji. Są one w pełni zgodne z potrzebą stawiania dobra człowieka na Strategia wymiany danych. miejscu w kontekście rozwoju technologii, a także z potrzebą ochrony i promowania europejskich wartości i praw w obszarze projektowania, opracowywania i stosowania technologii w gospodarce oraz ulepszania usług sektora publicznego z korzyścią dla obywateli.

W jaki sposób UE będzie finansować wnioski dotyczące sztucznej inteligencji i danych? Z powyższej kwoty 2 mld euro można będzie zainwestować w europejski projekt o dużym oddziaływaniu dotyczący europejskich przestrzeni danych, w tym niezawodnej i energooszczędnej infrastruktury wymiany danych i przetwarzania w chmurze.

Co zakłada europejska strategia danych? - 10 Senses

W jaki sposób technologia może wspierać Europejski Zielony Ład? Technologie cyfrowe są kluczowym czynnikiem warunkującym powodzenie Zielonego Ładu — nowej strategii UE na rzecz wzrostu, dzięki której do r. Europa ma stać się pierwszym na świecie kontynentem neutralnym dla klimatu. Na przykład mogą one zwiększyć efektywność energetyczną dzięki śledzeniu, kiedy i gdzie energia elektryczna jest najbardziej potrzebna.

Inteligentne ogrzewanie mogłoby pomóc nam zaoszczędzić równowartość 6 mln ton ropy, a dzięki danym i sztucznej inteligencji rolnicy będą mogli stosować mniej pestycydów i nawozów.

Strategia wymiany danych.

Aby jednak cyfryzacja przyniosła korzyści, sektor ICT musi przejść własną zieloną transformację. Ośrodki przetwarzania danych i telekomunikacja muszą stać się bardziej energooszczędne i w większym stopniu wykorzystywać źródła odnawialne, a do r.

W jaki sposób Europa przyczynia się do tworzenia otwartej gospodarki cyfrowej i otwartego społeczeństwa cyfrowego na świecie? Komisja może wykorzystywać uprawnienia regulacyjne, zwiększony potencjał gospodarczy i technologiczny, zdolności dyplomatyczne i zewnętrzne instrumenty finansowe, aby wspierać europejskie Raporty dotyczace wyboru zapasow wedlug harmonogramu D i kształtować globalne ramy.

Dotyczy to pracy wykonywanej w ramach układów o stowarzyszeniu i umów handlowych. Europa musi teraz przewodzić procesowi normalizacji, któremu poddana zostanie nowa generacja technologii, tj. Unia Europejska jest i pozostanie najbardziej otwartym regionem dla handlu i inwestycji na świecie, ale nie jest to Strategia wymiany danych.

Każdy może mieć dostęp do europejskiego rynku, o ile akceptuje nasze przepisy i ich Strategia wymiany danych. Komisja będzie nadal przeciwdziałać nieuzasadnionym ograniczeniom dla europejskich przedsiębiorstw w państwach trzecich, takim jak wymogi dotyczące lokalizacji danych. Będzie też dążyć do realizacji ambitnych celów w zakresie dostępu do rynków, badań i rozwoju oraz programów dotyczących normalizacji. Sztuczna inteligencja Dlaczego Komisja przedstawia białą księgę w sprawie sztucznej inteligencji?

W białej księdze w sprawie sztucznej inteligencji przedstawiono propozycje Komisji dotyczące wspierania rozwoju sztucznej inteligencji w Europie przy jednoczesnym poszanowaniu praw podstawowych.

Sztuczna inteligencja rozwija się szybko, dlatego też Europa musi utrzymać i zwiększyć poziom inwestycji. Jednocześnie sztuczna inteligencja niesie ze sobą szereg potencjalnych zagrożeń, którymi należy się zająć. W białej księdze określono warianty mające na celu maksymalizację korzyści i podjęcie wyzwań związanych ze sztuczną inteligencją, a zainteresowane strony zachęca się do zgłaszania uwag na temat tych wariantów.

Jakie jest stanowisko Komisji w sprawie sztucznej inteligencji? W białej księdze Komisja przyjmuje wyważone podejście, które opiera się na doskonałości i zaufaniu.

Europejska strategia w zakresie danych: oczekiwania posłów | Aktualności | Parlament Europejski

Aby uzyskać ekosystem doskonałości, Komisja proponuje ulepszenie badań, zacieśnienie współpracy między państwami członkowskimi oraz zwiększenie inwestycji w rozwój i wdrażanie AI. Działania te opierają się na opracowanym z państwami członkowskimi skoordynowanym planie w sprawie sztucznej inteligencji z grudnia r.

Aby uzyskać ekosystem zaufania, Komisja przedstawia warianty stworzenia ram prawnych, które pozwolą przeciwdziałać zagrożeniom dla podstawowych praw i bezpieczeństwa. Przygotowano je w oparciu o prace grupy ekspertów wysokiego szczebla ds.

Dowiedz się, jak posłowie chcą kształtować unijne przepisy dotyczące udostępniania danych nieosobowych, aby pobudzić innowacje i gospodarkę, chroniąc prywatność. Są niezbędne dla rozwoju sztucznej inteligencjiktóra jest priorytetem UE, i dają ogromne możliwości dla innowacji, odbudowy po kryzysie koronawirusowym i rozwoju, na przykład w dziedzinie zdrowia i zielonych technologii. Big data: definicja, korzyści, wyzwania W odpowiedzi na przedstawioną przez KE europejską strategię w zakresie danychw sprawozdaniu przyjętym 24 lutego posłowie z parlamentarnej Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii wezwali przyjęcia prawodawstwa ukierunkowanego na człowieka w oparciu o europejskie wartości ochrony prywatności i przejrzystości, które umożliwią europejskim przedsiębiorstwom i obywatelom korzystanie z potencjału danych przemysłowych i publicznych w UE. Korzyści z gospodarki opartej na danych w UE Posłowie stwierdzili, że kryzys koronawirusowy uwydatnił potrzebę skutecznego prawodawstwa dotyczącego danych, które będzie wspierać badania i innowacje.

AIw szczególności wytyczne dotyczące etyki w zakresie wiarygodnej sztucznej inteligencjiktóre zostały przetestowane przez przedsiębiorstwa pod koniec r. Ramy prawne powinny być oparte na zasadach i koncentrować się na systemach sztucznej inteligencji wysokiego ryzyka, aby można było uniknąć niepotrzebnych, utrudniających innowacje obciążeń dla przedsiębiorstw.

W jaki sposób UE zapewni przestrzeganie praw podstawowych? Podejście zorientowane na człowieka oznacza, że systemy sztucznej inteligencji są opracowywane i wykorzystywane z poszanowaniem prawa UE i praw podstawowych. Na przykład uprzedzenia w algorytmach lub danych uczących wykorzystywanych w systemach sztucznej inteligencji związanych z rekrutacją mogą prowadzić do niesprawiedliwych i dyskryminacyjnych skutków, które byłyby nielegalne w świetle unijnych przepisów dotyczących niedyskryminacji.

Strategia wymiany danych.

Ważne jest, aby zapobiegać naruszeniom praw podstawowych i w razie ich wystąpienia zapewniać, by organy krajowe mogły zająć się tymi naruszeniami. Systemy sztucznej inteligencji wysokiego ryzyka muszą być certyfikowane, testowane i kontrolowane, podobnie jak samochody, kosmetyki i zabawki. W przypadku innych systemów sztucznej inteligencji Komisja proponuje dobrowolne znakowanie w przypadku, gdy przestrzegane są określone normy.

Strategia wymiany danych.

Wszystkie systemy i algorytmy sztucznej inteligencji są mile widziane na rynku europejskim, o ile są zgodne z przepisami UE. Czym jest rozpoznawanie twarzy? Rozpoznawanie twarzy może przybierać różne formy. Można je wykorzystać do uwierzytelnienia użytkownika, tj. Rozpoznawanie twarzy może być również wykorzystywane do zdalnej identyfikacji biometrycznej, gdzie obraz danej osoby jest sprawdzany w bazie danych porównanie jeden do wielu.

Jest to najbardziej inwazyjna forma rozpoznawania twarzy i co do zasady zakazana w UE. Czy UE będzie wprowadzać regulacje dotyczące rozpoznawania twarzy do celów zdalnej identyfikacji?

Strategia \

Gromadzenie i wykorzystywanie danych biometrycznych do celów zdalnej identyfikacji niesie ze sobą szczególne ryzyko dla praw podstawowych. Unijne przepisy o ochronie danych już co do zasady zakazują przetwarzania danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej, z wyjątkiem szczególnych sytuacji.

Strategia wymiany danych.

Ściślej mówiąc, zdalna identyfikacja biometryczna może mieć miejsce jedynie ze względu na istotny interes publiczny. Musi opierać się na prawie unijnym lub krajowym, a korzystanie z niej musi być należycie uzasadnione i proporcjonalne oraz musi podlegać odpowiednim zabezpieczeniom.

W związku z tym zezwolenie na rozpoznawanie twarzy stanowi obecnie wyjątek. System handlu Mapungubwe białej księdze w sprawie sztucznej inteligencji Komisja pragnie zainicjować szeroką debatę na temat ewentualnych okoliczności uzasadniających wyjątki w przyszłości.

A co z ofiarami lub szkodami spowodowanymi przez sztuczną inteligencję?

Strategia wymiany danych.

Nie ma potrzeby tworzenia na nowo przepisów dotyczących odpowiedzialności na poziomie unijnym lub krajowym. Komisja zwraca się o opinie na temat najlepszego sposobu zagwarantowania wysokiego poziomu bezpieczeństwa oraz zapewnienia, by potencjalne ofiary nie miały większych trudności z uzyskaniem odszkodowania w porównaniu z osobami poszkodowanymi w związku z tradycyjnymi produktami i usługami.

Dane osobowe Strategia wymiany danych. UE potrzebuje strategii w zakresie danych? Dane są podstawą różnych fal innowacji. Sposób, System obrotu krokodyla jaki organizujemy dostęp do danych i ich ponowne wykorzystanie, określi nasze zdolności innowacyjne w przyszłości. Chociaż obecnie niewielka liczba dużych firm technologicznych posiada znaczną część danych na świecie, przed Europą stoją ogromne możliwości.

Streszczenie opinii Europejskiego Inspektora

W najbliższych latach generowane będą szybko rosnące ilości danych, a ich przechowywanie przechodzi z chmury na obrzeża sieci. UE może opierać się na solidnych ramach prawnych dotyczących ochrony danych, praw podstawowych, bezpieczeństwa i cyberbezpieczeństwa, rynku wewnętrznym oraz dużym stopniu wzajemnych połączeń między służbami publicznymi.

Obywatele, przedsiębiorstwa i organizacje powinni mieć możliwość podejmowania lepszych decyzji na podstawie informacji uzyskanych w wyniku korzystania z danych nieosobowych. Dane te powinny być dostępne dla wszystkich: sektora publicznego i prywatnego, przedsiębiorstw rozpoczynających działalność i rynkowych gigantów.

Cyfrowa przyszłość Europy – pytania i odpowiedzi [KE]

Przedstawiona dzisiaj Europejska strategia w zakresie danych ma na celu zwiększenie wykorzystania danych, co przyniesie ogromne korzyści obywatelom i przedsiębiorstwom. Umożliwi tworzenie nowych produktów i usług oraz doprowadzi do wzrostu wydajności i efektywnego wykorzystania zasobów przez przedsiębiorstwa, a także do ulepszenia usług świadczonych przez sektor publiczny.

Może na przykład pomóc w rozwoju medycyny spersonalizowanej dla pacjentów, poprawić mobilność osób dojeżdżających do pracy lub przyczynić się do tego, że do r. Europa stanie się pierwszym kontynentem neutralnym pod względem klimatu. Jaki jest cel strategii w zakresie danych? Celem strategii jest stworzenie prawdziwie jednolitego rynku danych, na którym dane osobowe i nieosobowe, w tym dane poufne i wrażliwe, Strategia wymiany danych. bezpieczne i na którym przedsiębiorstwa i sektor publiczny mają łatwy dostęp do ogromnych ilości danych wysokiej jakości, aby tworzyć i wprowadzać innowacje.

Będzie to miejsce, w którym wszystkie produkty i usługi oparte na danych są w pełni zgodne z przepisami i wartościami UE. Zapewni to europejską suwerenność technologiczną w zglobalizowanym świecie i odblokuje ogromny potencjał nowych technologii, takich jak sztuczna inteligencja. W jaki sposób strategia w zakresie danych odnosi się do ogólnego rozporządzenia o ochronie danych? Ludzie w ramach swojej codziennej działalności generują coraz większe ilości danych.

Co zakłada europejska strategia danych?

Ich gromadzenie i ponowne wykorzystywanie musi przede wszystkim odbywać się z poszanowaniem ich praw i interesu, zgodnie z europejskimi wartościami i zasadami. W ramach RODO UE stworzyła solidną podstawę dla gospodarki opartej na danych ukierunkowanej na Strategia wymiany danych., zapewniając obywatelom pełną kontrolę nad ich danymi. Stało się to źródłem inspiracji dla ochrony prywatności w wielu krajach na całym świecie.

Jednocześnie użytkownicy mogą korzystać z narzędzi i norm technicznych, dzięki którym korzystanie z przysługujących im praw, w szczególności prawa do przenoszenia danych, jest proste i łatwe. Strategia wymiany danych. to również na nowe przepływy danych, ochronę konsumentów Strategia wymiany danych.

wspieranie konkurencji. Przedstawiona dziś strategia w zakresie danych sprawi, że ludzie będą mogli w większym stopniu decydować o tym, kto uzyska dostęp do danych, które generują, w tym danych osobowych pochodzących z internetu rzeczy, i w jaki sposób są one wykorzystywane w przestrzeni danych osobowych. Strategia wymiany danych. to osiągnąć na przykład dzięki wprowadzeniu bardziej rygorystycznych wymogów dotyczących interfejsów umożliwiających dostęp do danych w czasie rzeczywistym lub poprzez zagwarantowanie neutralności przestrzeni danych osobowych.

Cyberpolicy NASK

W jaki sposób można udostępnić jeszcze więcej Strategia wymiany danych. do ponownego wykorzystania? Ramy prawne zaproponowane w ramach strategii w zakresie danych wzmocniłyby podstawowe struktury i mechanizmy zarządzania danymi w państwach członkowskich i na szczeblu UE. Dzięki temu możliwe byłoby udostępnienie większej ilości danych do ponownego wykorzystania przy pełnym poszanowaniu przepisów o ochronie danych. Pomogłoby to priorytetowo traktować normy i bardziej zharmonizowany opis zbiorów danych w celu zwiększenia interoperacyjności danych w sektorach i między sektorami, ułatwić uzyskiwanie dostępu do danych wrażliwych, takich jak dane dotyczące zdrowia lub dane społeczne do celów badań naukowych w tym w odniesieniu do sztucznej inteligencjioraz ich ponowne wykorzystywanie, zgodnie z przepisami o ochronie danych, ułatwić udostępnianie danych dla wspólnego dobra do wykorzystania przez naukowców, którzy tworzą innowacje korzystne dla społeczeństwa.

W jaki sposób można będzie posługiwać się danymi z korzyścią dla obywateli UE? Dane mogą ułatwić niesienie pomocy w sytuacjach nadzwyczajnych, takich jak powodzie czy pożary lasów. Mogą przyczynić się do tego, by nasze miasta stały się bardziej ekologiczne i czystsze.