Przy dużej szczegółowości raportów pracownicy więcej czasu będą poświęcać na ich sporządzanie, a mniej na realizację samej pracy. Ile znaczy jedna sekunda — testy wydajnościowe Autor:Emil Użdziło Data:7 kwietnia Share: Tweet0 Czy zastanawiałeś się ile znaczy jedna sekunda, co może się w niej wydarzyć i jaki efekt może to mieć na nasze życie? Wystarczy określenie, u jakich klientów był pracownik w danym dniu. Jeżeli narzucony przez pracodawcę zakres sprawozdań byłby nieuzasadniony i do tego tworzyłby uciążliwy, długotrwały w realizacji obowiązek, w szczególności wówczas, gdyby raporty te w żaden sposób nie były wykorzystywane przez pracodawcę, a celem narzucenia tego obowiązku byłaby chęć ośmieszenia pracownika czy zaniżenia poczucia jego godności, przydatności zawodowej — można byłoby mówić o występowaniu mobbingu.

Czy może wprowadzić obowiązek składania codziennych raportów dotyczących wykonywanych zadań, ale z minutową dokładnością? RADA Tak.

Czy może wprowadzić obowiązek składania codziennych raportów dotyczących wykonywanych zadań, ale z minutową dokładnością? RADA Tak. Pracodawca może wprowadzić obowiązek składania szczegółowych raportów z wykonywanej przez pracowników pracy.

Skladanie raportow o opcjach bez wydajnosci

Nie może to jednak powodować nieuzasadnionych obowiązków, godzić w prawo do prywatności zatrudnionych osób czy być formą szykany. Tak zaś może być niekiedy ocenione narzucone pracownikom skrajnie szczegółowe raportowanie dnia pracy.

Tworzenie raportów OSW i RIA w systemie

Może więc m. Pracodawca, który wprowadza obowiązek składania przez pracowników raportów, musi ustalić niezbędny zakres szczegółowości tych raportów, biorąc pod uwagę swój uzasadniony interes w odniesieniu do ich szczegółowości oraz to, czy pośrednio nie wkracza w sferę prywatności pracowników.

Skladanie raportow o opcjach bez wydajnosci

Duża szczegółowość raportów, jaką wskazano w pytaniu, bardzo łatwo może naruszać sferę prywatności pracownika. Pośrednio pracodawca będzie bowiem uzyskiwać informacje dotyczące np.

Ile znaczy jedna sekunda – testy wydajnościowe

Sama chęć sprawdzenia, ile i jak długie przerwy w pracy robią sobie pracownicy, jest w pełni uzasadniona, ale nie może prowadzić do pozyskiwania i gromadzenia tego rodzaju danych. Pracodawca pozyskiwałby bowiem w niektórych przypadkach pośrednio dane o stanie zdrowia pracownika mogą na to wskazywać np.

Nie można również pomijać kwestii naruszenia w związku z tym godności zatrudnionych osób. Zakres szczegółowości raportów powinien być zatem uzasadniony.

O czym nie mówią monterzy FOTOWOLTAIKI? Wysokie napięcie 253V, falownik się wyłącza, rachunki rosną.

Przykład Pracodawca chciałby się dowiedzieć, ilu klientów w ciągu dnia odwiedza jego przedstawiciel handlowy i w jakich lokalizacjach. Najczęściej jednak nie jest niezbędne posiadanie w tym celu informacji z dokładnością minutową, ile czasu pracownik spędził u klienta, a ile czasu poświęcił na przejazdy itp.

Przystawki systemu Windows: monitor wydajności.

Przy niektórych pracach, np. Dlatego w tym przypadku właściwe będzie wprowadzenie raportowania, ale nie minutowego.

Skladanie raportow o opcjach bez wydajnosci

Wystarczy określenie, u jakich klientów był pracownik w danym Skladanie raportow o opcjach bez wydajnosci. Uzasadnieniem wprowadzenia obowiązku spisywania dokładnego czasu poświęconego na realizację określonego zadania może być sposób rozliczeń z klientem rozliczenie godzinowe usług świadczonych przez firmę pracodawcy. Raport mógłby zawierać w takich przypadkach np.

Skladanie raportow o opcjach bez wydajnosci

Jeżeli narzucony przez pracodawcę zakres sprawozdań byłby nieuzasadniony i do tego tworzyłby uciążliwy, długotrwały w realizacji obowiązek, w szczególności wówczas, gdyby raporty te w żaden sposób nie były wykorzystywane przez pracodawcę, a celem narzucenia tego obowiązku byłaby chęć ośmieszenia pracownika czy zaniżenia poczucia jego godności, przydatności zawodowej — można byłoby mówić o występowaniu mobbingu.

Inaczej należałoby potraktować sytuację krótkookresową, gdy nałożony obowiązek tworzenia raportów z minutową dokładnością ma służyć nie tyle analizie pracy danej osoby, ile szerzej pojętej analizie obciążeń związanych z pracą, faktycznego rozłożenia czasu poświęcanego na poszczególne zadania, realnych możliwości wykonywania pracy w narzucanym zakresie, a także ocenie momentu obniżania wydajności itp.

Skladanie raportow o opcjach bez wydajnosci

Celem raportowania byłoby w tym przypadku badanie mające służyć poprawie efektywności, bezpieczeństwa wykonywania pracy, ułatwieniu współpracy między pracownikami i podmiotami zewnętrznymi.

Czas poświęcony na sporządzanie raportów z wykonywanej pracy jest czasem pracy. Przy dużej szczegółowości raportów pracownicy więcej czasu będą poświęcać na ich sporządzanie, a mniej na realizację samej pracy.

Wiąże się to także z koniecznością sporządzania ich w zwykłych godzinach pracy, gdyż w innym przypadku poświęcony na to czas byłby pracą w godzinach nadliczbowych.

Przy tym nadgodziny byłyby wynikiem stałego polecenia pracodawcy, a nie sytuacji szczególnych, a co za tym idzie — byłoby to niezgodne z przepisami dotyczącymi czasu pracy.

Windows Vista Reliability and Performance Monitor

Przykład Pracownik jest zobligowany do sporządzania z końcem każdego tygodnia niezmiernie szczegółowego zestawienia realizowanych w danym tygodniu zadań, z ich wyszczególnieniem i podaniem dokładnych przedziałów czasowych, w jakich były realizowane.

Aby prawidłowo wypełnić taki raport, pracownik musi na bieżąco sporządzać notatki. Wiąże się to z powtarzalnym oderwaniem od realizowanej pracy, spadkiem koncentracji na zadaniach i niższą wydajnością realizowanych zadań.

Skladanie raportow o opcjach bez wydajnosci

Taki szczegółowy sposób raportowania nie jest zalecany, ponieważ dezorganizuje pracę. Podstawa prawna: art.