Nie wymaga zdobywania nowych umiejętności ani wykonywania jakichkolwiek działań. Jeśli zostanie utworzone łącze publiczne, dostęp do folderu i jego zawartości będzie oparty na roli będącej domyślną rolą systemową ustawioną przez administratora lub nadaną przez ustawienia folderu nadrzędnego. Konfigurowanie dostępu do łączy Aby skonfigurować dostęp do łączy do folderów i ich zawartości, należy w aplikacji typu Desktop lub w przeglądarce internetowej przejść do właściwości folderu. Na stronie "Katalog" wyszukać te elementy zawartości, do których mają zostać przypisane uprawnienia. Typically, you want these versions to match, as some combinations are incompatible.

Oracle udostępnia przedsiębiorstwom chmurę drugiej generacji

Limit czasu polecenia w minutachCommand timeout in minutes Instrukcja SQLSQL statement Dołącz kolumny relacjiInclude relationship columns Nawiguj, używając pełnej hierarchiiNavigate using full hierarchy Nawiązywanie połączenia z bazą danych programu Oracle z poziomu programu Power Query DesktopConnect to an Oracle database from Power Query Desktop Aby nawiązać połączenie, wykonaj następujące kroki:To make the connection, take the following ORCL Opcje udostepniania Wybierz opcję bazy danych Oracle w obszarze Wybór łącznika.

Select the Oracle database option in the connector selection. Określ serwer Oracle, z którym ma zostać nawiązane połączenie na serwerze. Specify the Oracle Server to connect to in Server. Uwaga Jeśli korzystasz z połączeń z lokalną bazą danych lub autonomiczną bazą danych, aby uniknąć błędów połączenia, może być konieczne umieszczenie nazwy serwera w cudzysłowie.

If you are using a local database, or autonomous database ORCL Opcje udostepniania, you may need to place the server name in quotation marks to avoid connection errors. W przypadku łączenia się z Power BI Desktop wybierz tryb połączenia danych Import lub zapytanie bezpośrednie.

UBS FX Opcje Trader

Pozostała część tych przykładowych kroków korzysta z trybu importowania danych. The rest of these example steps ORCL Opcje udostepniania Przyklady ilosciowej strategii transakcji Import data connectivity mode. Aby dowiedzieć się więcej na temat zapytania bezpośredniego, przejdź do korzystania z zapytania bezpośredniego w Power BI Desktop.

Jeśli łączysz się z tą bazą danych Oracle po raz pierwszy, wybierz typ uwierzytelniania, którego chcesz użyć, a następnie wprowadź swoje poświadczenia. If this is the first time you're connecting to this Oracle database, select the authentication type you want to use, and then enter your credentials. Aby uzyskać więcej informacji na temat uwierzytelniania, przejdź do pozycji uwierzytelnianie ze źródłem danych.

Szczegóły produktu

For more information about authentication, go to Authentication with a data source. W oknie Nawigator wybierz wymagane dane, a następnie wybierz pozycję Załadujaby załadować dane lub przekształcić je w celu przekształcenia danych.

In Navigator, select the data you require, then either select Load to load the data or Transform Data to transform the data. Nawiązywanie połączenia z bazą danych programu Oracle z usługi Power Query onlineConnect to an Oracle database from Power Query Online Aby nawiązać połączenie, wykonaj następujące kroki:To make the connection, take the Rynek opcji handlowych steps: Wybierz opcję baza danych Oracle w wybranym źródle danych.

 1. Podczas gdy chmury pierwszej generacji są oparte na technologiach sprzed dekady, chmura Oracle Gen 2 Cloud została utworzona, aby pomóc przedsiębiorstwom w bezpiecznym uruchamianiu najbardziej wymagających obciążeń.
 2. Inwestowanie Kriptovaliut BDAI.
 3. Udostępnianie elementów Aby udostępnić zawartość innym użytkownikom, trzeba nadać im odpowiednie uprawnienia zezwalające na dostęp do elementów.
 4. Łącza do folderów działają tak samo jak łącza do plików.
 5. Warsztaty internetowe opcje binarne
 6. Quiz Quiz Opcje binarne

Select the Oracle database option in the data sources selection. W wyświetlonym oknie dialogowym Oracle Database Określ serwer Oracle, z którym ma zostać nawiązane połączenie na serwerze.

Zakup transakcji na sprzedaz

In the Oracle database dialog that appears, specify the Oracle Server to connect to in Server. Wybierz nazwę lokalnej bramy danych.

 • Handel opcjami binarnymi
 • Udostępnienie bazy Oracle na zewnątrz - Forum adwert.pl
 • Udostępnianie informacji innym osobom
 • Opcje udostepniania zapewniaja zmiane kontroli
 • Pierwszy alternatywny system obrotu

Select the name of your on-premises data gateway. Uwaga Należy wybrać lokalną bramę danych dla tego łącznika, niezależnie od tego, czy baza danych Oracle znajduje się w sieci lokalnej czy w witrynie sieci Web. You must select an on-premises data gateway for this connector, whether the Oracle database is on your local network or on a web site.

Jeśli łączysz się z tą bazą danych Oracle po raz pierwszy, wybierz typ poświadczeń dla połączenia w rodzaju uwierzytelniania.

Udostępnianie elementów

If this is the first time you're connecting to this Oracle database, select the type of credentials for the connection in Authentication kind. Jeśli zamierzasz użyć konta utworzonego w programie Oracle, lepiej wybrać opcję Podstawowe zamiast uwierzytelniania systemu Windows. Choose Basic if you plan to use an account that's created within Oracle instead of Windows authentication. Wprowadź poświadczenia. Enter your credentials.

Opis produktu

Wybierz przycisk Dalej, aby kontynuować. Select Next to continue.

W oknie Nawigator wybierz wymagane dane, a następnie wybierz pozycję Przekształć daneaby przekształcić dane w edytorze Power Query. In Navigator, select the data you require, then select Transform data to transform the data in Power Query Editor.

Połącz przy użyciu opcji zaawansowanychConnect using advanced options Power Query Desktop udostępnia zestaw zaawansowanych opcji, które można dodać do zapytania w razie potrzeby.

Account Options

Power Query Desktop provides a set of advanced ORCL Opcje udostepniania that you can add to your query if needed. W poniższej tabeli wymieniono wszystkie opcje zaawansowane, które można ustawić w Power Query pulpicie. The following table lists all of the advanced options you can set in Power Query Desktop. Opcja zaawansowanaAdvanced option OpisDescription Limit czasu polecenia w minutachCommand timeout in minutes Jeśli połączenie trwa dłużej niż 10 minut domyślny limit czasumożesz wprowadzić kolejną wartość w minutach, aby połączenie było otwarte dłużej.

If your connection lasts longer than 10 minutes the default timeoutyou can enter another value in minutes to keep the connection open longer.

Łącznik Power Query Oracle Database | Microsoft Docs

Ta opcja jest dostępna tylko w Power Query Desktop. This option is only available in Power Query Desktop. For information, go to Import data from a database using native database query. Dołącz kolumny relacjiInclude relationship columns Jeśli ta opcja jest zaznaczona, zawiera kolumny, które mogą mieć relacje z innymi tabelami.

If checked, includes columns that might have relationships to other tables. Jeśli to pole jest wyczyszczone, te kolumny nie będą widoczne. Nawiguj, używając pełnej hierarchiiNavigate using full hierarchy Jeśli zaznaczone, Nawigator wyświetla kompletną hierarchię tabel w bazie danych, z którą nawiązujesz połączenie.

Mozliwosci handlowe sa lepsze niz akcje

If checked, the navigator displays the complete hierarchy of tables in the database you're connecting to. Jeśli jest wyczyszczone, Nawigator wyświetla tylko tabele, których kolumny i wiersze zawierają dane.

If cleared, the navigator displays only the tables whose columns and rows contain data. Po wybraniu wymaganych opcji zaawansowanych wybierz pozycję OK w Power Query pulpicie, aby nawiązać połączenie z bazą danych Oracle.

Udostępnianie sekcji pulpitów informacyjnych

Once you've selected the advanced options you require, select OK in Power Query Desktop to connect to your Oracle database. Rozwiązywanie problemówTroubleshooting W przypadku, gdy składnia nazewnictwa jest niepoprawna lub nieprawidłowo skonfigurowana, może wystąpić wiele błędów z programu Oracle:You might come across any of several errors from Oracle when the naming syntax is either incorrect or not configured properly: ORA TNS: nie można rozpoznać określonego identyfikatora połączenia.

Te błędy mogą występować, jeśli klient Oracle nie został zainstalowany lub nie został poprawnie skonfigurowany. These errors might occur if the Oracle client either isn't installed or isn't configured properly. Jeśli jest zainstalowana, sprawdź, czy plik pliku tnsnames.

Udostępnianie folderów

If it's installed, verify the tnsnames. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz wymagania wstępne. For more information, see Prerequisites.

Może również występować problem ze zgodnością między wersją programu Oracle Server a wersją klienta dostępu do danych Oracle. You might also come across a compatibility issue between the Oracle server version and the Oracle Data Access Client version. Zazwyczaj te wersje powinny być zgodne, ponieważ niektóre kombinacje są niekompatybilne.

Typically, you want these versions to match, as some combinations are incompatible.

System handlowy Online.

Na przykład ODAC For instance, ODAC Jeśli pobrano program Power BI Desktop z witryny Microsoft Store, nawiązanie połączenia z bazami danych Oracle może nie być możliwe z powodu problemu ze sterownikiem Oracle. Jeśli wystąpi ten problem, zwracany jest komunikat o błędzie: nie ustawiono odwołania do obiektu.

If you come across this issue, the error message returned is: Object reference not set. Aby rozwiązać ten problem, wykonaj jedną z następujących czynności:To address the issue, do one of these steps: Pobierz program Power BI Desktop z Centrum pobierania zamiast sklepu Microsoft Store.

Aby użyć wersji z witryny Microsoft Store: na komputerze lokalnym skopiuj plik oraons.

Ray inwestowac w Valut Cryptographic

If you want to use the version from Microsoft Store: on your local computer, copy oraons. Jeśli podczas nawiązywania połączenia z bazą danych Oracle w usłudze Power BI Gateway zostanie wyświetlony komunikat o błędzie Nie ustawiono odwołania do obiektu, wykonaj instrukcje zawarte w artykule Zarządzanie źródłami danych — Oracle.

If you see the error message, Object reference not set, in the Power BI Gateway when you connect to an Oracle database, follow the instructions in Manage your ORCL Opcje udostepniania source - Oracle.

Jeśli używasz serwera raportów usługi Power BI, zapoznaj się ze wskazówkami zawartymi w artykule Typ połączenia z oprogramowaniem Oracle.

System handlu MacD BB

Następne krokiNext steps Czy ta strona jest pomocna? Tak Czy chcesz coś dodać do tej opinii?