Ustaw pozycję Wygoda na kolor pomarańczowy. Select Custom from the dropboxes for both Minimum and Maximum, and set Minimum to 3,, and set Maximum to 6,

Power BI provides many different ways to customize your reports. Ten artykuł zawiera zbiór porad i wskazówek, dzięki którym Twoje wizualizacje usługi Power BI będą bardziej atrakcyjne, interesujące i dostosowane do Twoich potrzeb.

This article details a collection of tips that can make your Power BI visualizations more compelling, interesting, and customized to your needs.

Opisano tu następujące wskazówki. The following tips are provided. Masz inną ciekawą wskazówkę?

Opcje kolorow tla fx Wybor binarnych stop procentowych

Have another great tip? Wyślij Jak chronic transakcje opcji udzialow do nas, a być może dodamy ją do tej listy. Stosowanie motywu do całego raportuApply a theme to the entire report Zmienianie koloru pojedynczego punktu danychChange the color of a single data point Formatowanie warunkoweConditional formatting Zastosowanie kolorów wykresu na podstawie wartości liczbowejBase the colors of a chart on a numeric value Zastosowanie kolorów punktów danych na podstawie wartości polaBase the color of data points on a field value Dostosowywanie kolorów używanych na skali kolorówCustomize colors used in the color scale Używanie rozbieżnej skali kolorówUse diverging color scales Dodawanie koloru do wierszy tabeliAdd color to table rows Cofanie poleceń w usłudze Power BIHow to undo in Power BI Aby wprowadzić zmiany, musisz mieć uprawnienia do edytowania raportu.

Część 15: Prezentacja Meta Trader 4 – Podstawowe ustawienia programu

To make any changes, you must have edit permissions for the report. W programie Power BI Desktop otwórz raport w widoku raportu.

Opcje kolorow tla fx Jak inwestowac w opcje Bitcoin Singapore

W usłudze Power BI oznacza to otworzenie raportu i wybranie pozycji Edytuj na pasku menu, jak pokazano na poniższej ilustracji. In the Power BI service, that means Opcje kolorow tla fx the report and selecting Edit from the menu bar, as shown in the following image.

Gdy okienka Filtry i Wizualizacje zostaną wyświetlone wzdłuż prawej krawędzi kanwy raportu, możesz zacząć dostosowywanie.

Tło i inne kolory

Jeśli okienka nie zostaną wyświetlone, wybierz strzałkę w prawym górnym rogu, aby je otworzyć. If the panes do not appear, select the arrow, from the top-right corner, to open them.

Stosowanie motywuApply a theme Motywy raportów umożliwiają zastosowanie w całym raporcie zmian projektu, takich jak użycie kolorów firmowych, zmiana zestawów ikon lub zastosowanie nowego domyślnego formatowania wizualizacji. With report themes you can apply design changes to your entire report, such as using corporate colors, changing icon sets, or applying new default visual formatting. Zastosowanie motywu raportu spowoduje, że kolory i formatowanie tego motywu będą używane we wszystkich wizualizacjach w raporcie.

When you apply a report theme, all visuals in your report use the colors and formatting from your selected theme. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Używanie motywów raportów To learn more, see Use report themes Tutaj do raportu Sales and Marketing zastosowaliśmy motyw Innowacyjny. Here, we've applied the Opcje kolorow tla fx theme to the Sales and Marketing report. Zmienianie koloru pojedynczego punktu danychChange the color of a single data point Czasami chcesz wyróżnić jeden konkretny punkt danych.

Sometimes you want to highlight one particular data point. Mogą to być dane sprzedażowe dotyczące wprowadzenia nowego produktu na rynek lub lepsze wyniki jakości po uruchomieniu nowego programu. W usłudze Power BI można wyróżnić konkretny punkt danych, zmieniając jego kolor.

Czcionki niestandardowe

With Power BI, you can highlight a particular data point by changing its color. Poniższa wizualizacja klasyfikuje jednostki sprzedane według segmentu produktu. The following visualization ranks units sold by product segment. Teraz wyobraź sobie, że chcesz wyróżnić segment Opcje kolorow tla fx, aby przy użyciu koloru przedstawić wyniki tego całkiem nowego segmentu.

Now imagine you want to call out the Convenience segment to show how well this brand new segment is performing, by using color. Oto odpowiednie kroki:Here are the steps: Rozwiń kartę Kolory danych i ustaw suwak Pokaż wszystkie w położeniu Włączone.

Linia, świece lub słupki?

Expand the Data colors card and turn the slider On for Show all. Spowoduje to wyświetlenie kolorów dla każdego elementu danych w wizualizacji. This displays the colors for each data element in the visualization. Teraz możesz zmodyfikować dowolny punkt danych. You can now modify any of the data points. Ustaw pozycję Wygoda na kolor pomarańczowy. Set Convenience to orange. Po wybraniu koloru punkt danych Wygoda ma ładny odcień pomarańczowego i zdecydowanie się wyróżnia.

Once selected, the Convenience data point is a nice shade of orange, and certainly stands out. Nawet jeśli zmienisz typy wizualizacji, a następnie powrócisz, usługa Power BI zapamiętuje Twój wybór i zachowuje kolor pomarańczowy punktu danych Wygoda.

Even if you change visualization types, then return, Power BI remembers your selection and keeps Convenience orange. Możesz zmienić kolor punktu Opcje kolorow tla fx dla jednego, kilku lub wszystkich elementów danych w wizualizacji.

You can change the color of a data point for one, several, or all data elements in the visualization. Na przykład wizualizacja może naśladować kolory firmowe: żółty, zielony i niebieski. Perhaps you want your visual to mimic your corporate colors of yellow, green, and blue.

Kolorów można używać w różnych sytuacjach.

Opcje kolorow tla fx Oprogramowanie handlowe NSE

There are all sorts of things you can do with colors. W następnej sekcji przyjrzymy się formatowaniu warunkowemu. In the next section, we take a look at conditional formatting. Formatowanie warunkowe w wizualizacjachConditional formatting for visualizations Wizualizacje często wyglądają lepiej po dynamicznym zastosowaniu kolorów na podstawie wartości liczbowej pola.

Visualizations often benefit from dynamically setting color based on the numeric value of a field. Dzięki temu możesz pokazać inną wartość niż zazwyczaj dla rozmiaru słupka i przedstawić dwie wartości na jednym wykresie.

Możesz też wyróżnić punkty danych większe lub mniejsze niż określona wartość — na przykład w celu wyróżnienia obszarów o małej rentowności. Or you can use this to highlight data points over or under a certain value — perhaps highlighting areas of low profitability. W poniższych sekcjach przedstawiono różne sposoby stosowania kolorów na podstawie wartości liczbowej.

The following sections demonstrate different ways to base color on a numeric value.

Zmiana czcionki i kolorów

Zastosowanie kolorów punktów danych na podstawie wartościBase the color of data points on a value Aby zmienić kolor na podstawie wartości, wybierz wizualizację w celu jej uaktywnienia.

To change color based on a value, select a visualization to make it active.

Opcje kolorow tla fx Opcje na akcje dla pozycji syntetycznych

Otwórz okienko Formatowanie, wybierając ikonę wałka do malowania i kartę Kolory danych. Open the Formatting pane by selecting the paint roller icon and then choose the Data colors card.

Poniżej koloru domyślnego wybierz ikonę fx. Below Default color, select the fx icon. W okienku Kolor domyślny za pomocą list rozwijanych zidentyfikuj pola użyte na potrzeby formatowania warunkowego. In the Default color pane, use the dropdowns to identify the fields to use for conditional formatting.

Kolor wizualizacji możesz również sformatować przy użyciu pola, które nie jest częścią wizualizacji. You can also format the color of the visual using a field that is not part of the visual. Dostosowywanie kolorów używanych na skali kolorówCustomize the colors used in the color scale Możesz również zmienić sposób mapowania wartości na te kolory.

 • Dobry system handlu akcjami
 • Porady i wskazówki dotyczące formatowania w raportach - Power BI | Microsoft Docs
 • Opcje Broker w Singapurze
 • Strategie handlowe Dnia ropy naftowej
 • Opcje binarne i elektroniczne są jedynie przedstawiane dla profesjonalnych traderów.

You can also change the way the values map to these colors. Na poniższej ilustracji kolory dla wartości Minimum i Maksimum ustawiono odpowiednio na pomarańczowy i zielony. In the following image, the colors for Minimum and Maximum are set to orange and green, respectively.

Zwróć uwagę, jak na pierwszym obrazie kolumny na wykresie odzwierciedlają gradient pokazany na pasku — największa wartość jest zielona, najmniejsza jest pomarańczowa, a każda kolumna pomiędzy ma odcień z zakresu od koloru zielonego do pomarańczowego.

In this first image, notice how the bars in the chart reflect the gradient shown in the bar; the highest value is green, the lowest is orange, and each bar between is colored with a shade of the spectrum between green and orange.

 • Strategia handlu arbitrazowego Indie
 • Część Prezentacja Meta Trader 4 – Podstawowe ustawienia programu | xBinOp
 • Zmiana czcionki i kolorów | Pomoc dla programu Firefox
 • Jak dziala sygnaly handlowe binarne
 • Handel sygnalami gazu ziemnego
 • Wybierz panel Ogólne.

Teraz zobaczmy, co się stanie, gdy w polach wartości Minimum i Maksimum wstawimy wartości liczbowe. Wybierz pozycję Niestandardowe z pól rozwijanych Opcje kolorow tla fx i Maksimum, a następnie ustaw wartość Minimum naa Maksimum na Select Custom from the dropboxes for both Minimum and Maximum, and set Minimum to 3, and Opcje kolorow tla fx Maximum to 6, Po ustawieniu tych wartości gradient nie jest już stosowany do wartości na wykresie mniejszych niż wartość Minimum lub większych niż wartość Maksimum.

Każda kolumna o wartości większej niż wartość Maksimum ma kolor zielony, z każda kolumna o wartości mniejszej niż wartość Minimum ma kolor czerwony. By setting those values, gradient is no longer applied to values on the chart that are below Minimum or above Maximum; any bar with a value over Maximum value is colored green, and any bar with a value under Minimum value is colored red.

Używanie rozbieżnej skali kolorówUse diverging color scales Czasami dane mogą mieć naturalnie rozbieżną skalę.

Spis treści

Sometimes your data may have a naturally diverging scale. Na przykład zakres temperatur ma naturalny środek w punkcie zamarzania, a wynik rentowności ma naturalny punkt środkowy zero.

For example, a temperate range has a natural center at freezing point, and a profitability score has a natural mid-point zero. Aby użyć rozbieżnej skali kolorów, zaznacz pole wyboru Rozbieżność. To use diverging color scales, select the checkbox for Diverging. Po włączeniu opcji Rozbieżność jest wyświetlany dodatkowy selektor kolorów o nazwie Środek, jak pokazano na poniższej ilustracji.

Tutorial Photoshop - Jak zmienić kolor tła na zdjęciu w Photoshopie?

When Diverging is turned on, an additional color selector, called Center, appears, as shown in the following image. Gdy opcja Rozbieżność jest włączona, możesz ustawić różne kolory dla wartości Minimum, Maksimum i Środek.

When the Diverging slider is on, you can set the colors for Minimum, Maximum and Center separately. In the following image, Center is set to.

Account Options

Dodawanie koloru do wierszy tabeliAdd color to table rows Tabele i Opcja opcji binarnych Robot IQ oferują wiele opcji formatowania kolorów. Tables and matrixes offer many options for color formatting. Jednym z najszybszych sposobów zastosowania koloru do tabeli lub macierzy jest otwarcie karty Formatowanie i wybranie pozycji Styl.

One of the quickest ways to apply color to a table or matrix is to open the Formatting tab and select Style. Na poniższym obrazie wybrano opcję Nagłówek z pogrubieniem i jaskrawe wiersze.

In the image below, we've selected Bold header flashy rows.

Power BI provides many different ways to customize your reports. Ten artykuł zawiera zbiór porad i wskazówek, dzięki którym Twoje wizualizacje usługi Power BI będą bardziej atrakcyjne, interesujące i dostosowane do Twoich potrzeb.

Poeksperymentuj z innymi opcjami formatowania kolorów. Experiment with other color formatting options.