W układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy albo w umowie o pracę, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu pracy, jest dopuszczalne ustalenie innej liczby godzin nadliczbowych w roku kalendarzowym niż określona w § 3. Powinni Państwo usprawiedliwić nieobecność pracownika w pracy z powodu uczestniczenia w akcji ratowniczej. Pracodawca jest również obowiązany zwolnić od pracy pracownika będącego krwiodawcą na czas niezbędny do przeprowadzenia zaleconych przez stację krwiodawstwa okresowych badań lekarskich, jeżeli nie mogą one być wykonane w czasie wolnym od pracy. W zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych pracodawca, na pisemny wniosek pracownika, może udzielić mu w tym samym wymiarze czasu wolnego od pracy. Rozdział V Praca w godzinach nadliczbowych Art. Udzielenie czasu wolnego w zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych może nastąpić także bez wniosku pracownika.

Okres udzielania akcji pracownikow

Powinni Państwo usprawiedliwić nieobecność pracownika w pracy z powodu uczestniczenia w akcji ratowniczej. Natomiast to, czy powinni Państwo wypłacić mu za ten okres wynagrodzeniezależy od wewnętrznych przepisów zakładowych.

Okres udzielania akcji pracownikow

Nieobecność w pracy pracownika będącego członkiem ochotniczej straży pożarnej z powodu działań ratowniczych na skutek powodzi jest nieobecnością usprawiedliwioną. Należy przy tym zaznaczyć, że zwolnienie pracownika od pracy w razie konieczności udziału w akcji ratowniczej następuje w trybie przyjętym przez służbę ratowniczą odpowiednią do organizowania takich akcji.

Rozdział V Praca w godzinach nadliczbowych Art. Praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy, stanowi pracę w godzinach nadliczbowych. Praca w godzinach nadliczbowych jest dopuszczalna w razie: 1 konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii, 2 szczególnych potrzeb pracodawcy.

Natomiast czas koniecznego wypoczynku pracownika po zakończeniu akcji ratowniczej ustala osoba, która kierowała taką akcją. Za czas nieobecności pracownika — członka OSP, spowodowanej akcją ratowniczą, nie należy się wynagrodzenie, chyba że przepisy wewnętrzne obowiązujące w zakładzie pracy stanowią inaczej.

Okres udzielania akcji pracownikow

Wszystko zależy więc od regulaminu wynagradzania, a w małych podmiotach, które takiego regulaminu nie tworzą — od woli pracodawcy.