Dostawca pośredniczyć będzie bowiem w rozliczeniach finansowych dokonywanych pomiędzy Wnioskodawcą a Sprzedawcami. Stosownie do art.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 11 września r. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. W ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, Spółka stosuje kilka mechanizmów sprzedaży oferowanych przez siebie wyrobów dalej określanych jako: "Produkty". Jeden z nich zakłada prowadzenie sprzedaży za pośrednictwem dystrybutorów dalej odpowiednio jako: "Dystrybutor" lub "Dystrybutorzy"którzy następnie sprzedają Produkty do punktów sprzedaży detalicznej, sieci handlowych, punktów sprzedaży gastronomicznej lub innych podmiotów stanowiących dalsze ogniwo w łańcuchu dystrybucji, tj.

W celu zwiększenia atrakcyjności Produktów w oczach ich odbiorców oraz maksymalizacji wolumenu ich sprzedaży, Spółka zdecydowała się wprowadzić rozwiązania zmierzające efektywnie do obniżenia ceny Produktów, którą zapłacić muszą Sprzedawcy za Produkty nabywane od Dystrybutorów. W szczególności, Spółka przyznaje bezpośrednio na rzecz Sprzedawców, z pominięciem Dystrybutorów, rabaty, czy bonifikaty w formie gotówkowej dalej jako: "Rabaty".

Wysokość Rabatów kalkulowana może być np. Zasady przyznawania Rabatów określają postanowienia odpowiednich regulaminów bądź porozumień. Jak wskazano powyżej, udzielenie Rabatów odbywa się z pominięciem Dystrybutorów, co stanowi o specyfice przyjętego przez Spółkę rozwiązania. W przeciwnym przypadku, Rabat musiałby zostać w pierwszej kolejności wypłacony Dystrybutorowi, a następnie przez Dystrybutora "niżej", do Sprzedawcy.

Ze względów biznesowych Spółka zdecydowała, że angażowanie Dystrybutora w proces udzielania Rabatu jest w tym przypadku niecelowe. Należy wskazać, że omawiane kwoty wartość Rabatu wypłacane Sprzedawcom nie stanowią i nie będą stanowić wynagrodzenia tych Sprzedawców za usługi świadczone na rzecz Spółki w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca r. W zamian za Rabat Sprzedawcy nie świadczą bowiem na rzecz Spółki żadnych usług. Nie będą oni też świadczyć ich w przyszłości.

EUR-Lex Access to European Union law

Po drugie, opisywane działanie tj. Gdyby Rabaty udzielane były bezpośrednio na rzecz Dystrybutorów, bez dokonania odpowiednich, specyficznych ustaleń z każdym konkretnym zaangażowanym podmiotem, Spółka nie mogłaby mieć gwarancji, że Dystrybutorzy "przeniosą" otrzymane rabaty na Sprzedawców. W obowiązującym obecnie modelu rozliczeń, Spółka zawiera ze Sprzedawcami odpowiednie porozumienia, na podstawie których przyznawane są Rabaty.

Porozumienia te określają np. Rozliczenia przyznanych Sprzedawcom Rabatów odbywają się na podstawie noty księgowej dalej: "noty rabatowej" wystawionej przez Spółkę tj. Omawiana nota rabatowa nie stanowi faktury korygującej w rozumieniu art.

 • Rabat, upust, bonifikata i skonto - porównanie | adwert.pl
 • Rabat – Encyklopedia Zarządzania
 • Opcje udostepniania i zyski kapitalowe
 • Konkurencja — Postępowanie administracyjne — Decyzja Komisji stwierdzająca naruszenie — Użycie jako dowodu wewnętrznej dokumentacji przedsiębiorstwa, które brało udział w naruszeniu — Dopuszczalność art.
 • EUR-Lex - TJ - EN - EUR-Lex
 • Przeglad systemu handlowego ICH

Prawidłowość stosowanego przez Spółkę modelu rozliczeń, tj. Wystąpienie z niniejszym wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej wynika z faktu, że Wnioskodawca rozważa obecnie wprowadzenie oprócz funkcjonującego obecnie w Spółce dodatkowego modelu udzielania Rabatów poprzez skorzystanie z usług elektronicznych oferowanych przez podmiot zewnętrzny dalej jako: "Dostawca"tj.

Projekt ten jest następnie zatwierdzany przez Sprzedawcę w określonym terminie bądź automatycznie. Nota wygenerowana zostanie automatycznie i wskazywać będzie Sprzedawcę jako Wystawiającego, a Wnioskodawcę jako Odbiorcę. W myśl postanowień umów zawieranych przez Dostawcę ze Sprzedawcami, Sprzedawca wyraża zgodę na wystawianie Znaczenie systemu rabatow naleznosci handlowych jego imieniu i na jego rzecz not rabatowych dla Spółki w związku ze zrealizowaniem przez Sprzedawcę warunków do otrzymania Rabatu.

Wykorzystanie Portalu pozwala także na uproszczenie procesu realizacji płatności w szczególności ilości przelewów, jakie wykonać musi Spółka.

Znaczenie systemu rabatow naleznosci handlowych

Dostawca pośredniczyć będzie bowiem w rozliczeniach finansowych dokonywanych pomiędzy Wnioskodawcą a Sprzedawcami. W tym celu, na podstawie zaakceptowanych na Portalu not rabatowych, Dostawca wygeneruje po zakończeniu ustalonego z Wnioskodawcą okresu rozliczeniowego rejestr not księgowych przedstawiający m. Po otrzymaniu rejestru not księgowych, Wnioskodawca dokona jednego przelewu, całej kwoty, na rachunek Dostawcy, który następnie dokona podziału tej kwoty i przeleje środki w odpowiedniej wysokości na rzecz poszczególnych Sprzedawców w imieniu Spółki.

Załącznikiem do rejestru not księgowych jest zestawienie objętych nią not rabatowych wystawionych przez poszczególnych Sprzedawców przy wykorzystaniu Portalu not wygenerowanych i zaakceptowanych w danym okresie rozliczeniowym.

Załącznik do rejestru not księgowych sporządzony jest w układzie odpowiadającym zasadniczo ewidencji VAT, o której mowa w art.

Znaczenie systemu rabatow naleznosci handlowych

Dodatkowo, zawiera on informację dotyczącą daty płatności wartości Rabatu na rzecz poszczególnych Sprzedawców. Podsumowując, zmiany w stosunku do funkcjonującego w Spółce modelu rozliczeń not rabatowych wynikające z wykorzystania Portalu do obsługi udzielania Rabatów i wynikających z tego płatności mają w dużej mierze charakter techniczny i zmierzają do zautomatyzowania rozliczeń Spółki.

Jak wskazano powyżej, Wnioskodawca zamierza zmniejszyć swoje obciążenia administracyjne związane z rozliczaniem Rabatów, a co za tym idzie zmniejszyć koszty prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.

Przykładowo, Spółka wykonywać będzie jeden przelew w miejsce kilkunastu oraz nie będzie musiała wystawiać poszczególnych not rabatowych - będą one generowały się automatycznie przy czym formalnie na nocie rabatowej jako wystawiający musi odczytac opcje ksiazki wskazany będzie Sprzedawca, a jako odbiorca wskazana będzie Spółka.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: 1. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym wskazane w powyższym zdarzeniu przyszłym Rabaty udzielane przez Spółkę bezpośrednio na rzecz Sprzedawców, niebędących bezpośrednimi kontrahentami odbiorcami Produktów Spółki, stanowią rabaty będące obniżką ceny, o których mowa w art.

Rabat, upust, bonifikata i skonto w ustawach podatkowych

Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym w przypadku udzielenia Rabatów, o których mowa w powyższym zdarzeniu przyszłym, Znaczenie systemu rabatow naleznosci handlowych właściwym do ich udokumentowania będzie nota rabatowa wygenerowana z systemu Znaczenie systemu rabatow naleznosci handlowych, wskazująca jako wystawcę Sprzedawcę oraz Spółkę, jako odbiorcę, zawierająca odpowiednie elementy dokumentu księgowego w rozumieniu ustawy o rachunkowości, tj.

W przypadku udzielenia przez organ podatkowy odpowiedzi twierdzącej na powyższe pytania, Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie, czy prawidłowe jest jego stanowisko, zgodnie z którym w przypadku udzielenia Rabatów, o których mowa w powyższym zdarzeniu przyszłym, Spółka będzie uprawniona do obniżenia podstawy opodatkowania oraz VAT należnego z momentem udzielenia Rabatu odpowiedniemu Sprzedawcy, tj.

Zdaniem Wnioskodawcy: Ad 1 Wskazane w powyższym zdarzeniu przyszłym Rabaty udzielane przez Spółkę bezpośrednio na rzecz Sprzedawców, niebędących bezpośrednimi kontrahentami odbiorcami Produktów Spółki, stanowią rabaty będące obniżką ceny, o których mowa w art.

 • Analiza należności handlowych - metoda standardu kredytowego - Analiza finansowa
 • IPPB5///MK - Pismo wydane przez: Izba Skarbowa w Warszawie
 • Regulacja opcji na akcje
 • Nrpoz.
 • Zatwierdzic strategie handlowa

Ad 2 W przypadku Znaczenie systemu rabatow naleznosci handlowych Rabatów, o których mowa w powyższym zdarzeniu przyszłym, dokumentem właściwym do ich udokumentowania będzie nota rabatowa wygenerowana z systemu Dostawcy, wskazująca jako wystawcę Sprzedawcę oraz Spółkę, jako odbiorcę, zawierająca odpowiednie elementy dokumentu księgowego w rozumieniu ustawy o rachunkowości, tj.

Ad 3 W przypadku udzielenia Rabatów, o których mowa w powyższym zdarzeniu przyszłym, Spółka będzie uprawniona do obniżenia podstawy opodatkowania oraz VAT należnego z momentem udzielenia Rabatu odpowiedniemu Sprzedawcy, tj.

IPPB5/423-20/13-2/MK

W ocenie Spółki, wskazane w powyższym opisie zdarzenia przyszłego Rabaty udzielane przez nią bezpośrednio na rzecz Sprzedawców, niebędących jej bezpośrednimi kontrahentami, stanowią rabaty będące obniżką ceny, o których mowa w art. Potwierdzają to wprost wydane dla Spółki na gruncie analogicznych okoliczności interpretacje indywidualne Ministra Finansów - Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 13 stycznia r.

Pojęcie rabatu i upustu występuje w ustawie o podatku od towarów i usług VAT w następujących przypadkach: podstawa opodatkowania nie obejmuje kwot stanowiących obniżkę cen w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty oraz udzielonych nabywcy lub usługobiorcy opustów i obniżek cen, uwzględnionych w momencie sprzedaży; faktura powinna zawierać kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto ; w przypadku gdy po wystawieniu faktury udzielono obniżki ceny w formie rabatu albo udzielono opustów i obniżek cen - podatnik wystawia fakturę korygującą. Z kolei pojęcie bonifikaty i skonta pojawiają się w ustawie o PIT: Zgodnie z art. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług. Czym jest rabat?

Zdarzenie przyszłe w zakresie objętym pytaniem pierwszym i jego interpretacja na gruncie przepisów ustawy o VAT nie uległa zmianie. Niemniej jednak, należy w tym miejscu zauważyć, że prawidłowość przedstawionego podejścia potwierdzają także następujące argumenty, które są EUR sygnaly handlowe USD z tymi, jakie stanowiły uzasadnienie stanowiska Spółki we wnioskach o wydanie wskazanych powyżej interpretacji indywidualnych: a Uwzględnienie fundamentalnych zasad konstrukcyjnych wspólnego systemu od wartości dodanej Wraz z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej, Polska przyjęła m.

Podstawowym aktem prawnym, dotyczącym harmonizacji podatków pośrednich, w ramach wspólnego systemu podatku od wartości dodanej obowiązującego w UE jest obecnie Dyrektywa VAT, która w art. Z treści przytoczonego powyżej Shakira i kupieckie bitquoins należy wnioskować, że podatek ten nie powinien obciążać podmiotów biorących udział w obrocie towarami i usługami, niebędących ich ostatecznymi odbiorcami, a zatem jeśli cena towarów lub usług jest obniżana, podatek VAT należny, również powinien zostać proporcjonalnie obniżony.

Ponadto, podatek należny z tytułu sprzedaży towarów powinien być proporcjonalny do ceny faktycznie pobranej przez sprzedawcę. Należy szczególnie podkreślić, że wszelkiego rodzaju ograniczenia, co do zakresu stosowania zasady neutralności, powinny być wyraźnie uregulowane w przepisach rangi ustawowej, przy czym wykładnia tych przepisów nie może prowadzić do wniosków naruszających przepisy prawa UE.

Przenosząc te uwagi na grunt analizowanego zdarzenia Znaczenie systemu rabatow naleznosci handlowych, należy wskazać, że wskutek udzielenia przez Spółkę na rzecz Sprzedawców niebędących bezpośrednimi nabywcami Produktów od Spółki Rabatów, o których mowa w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, zdaniem Spółki pomniejszeniu ulegnie w istocie przychód należny oraz obrót realizowany przez Spółkę z tytułu sprzedaży Produktów. W przeciwnym przypadku, tj. W rezultacie dochodziłoby do naruszenia fundamentalnych zasad funkcjonowania podatku VAT, tj.

W świetle powyższego, w ocenie Spółki, jedynie proporcjonalne obniżenie podatku VAT z tytułu zrealizowanych uprzednio dostaw na rzecz Dystrybutorów Produktów pozostaje w zgodzie z zasadami proporcjonalności i neutralności VAT. Tylko w takiej sytuacji Spółka nie poniesie bowiem faktycznego obciążenia, które w przypadku podatku VAT spoczywać powinno na ostatecznym odbiorcy konsumencie sprzedawanych przez Spółkę Produktów.

Jednocześnie, z treści art. Z kolei, stosownie do treści art.

Czym jest rabat?

Stąd, z uwagi na fakt, że ustawodawca dopuszcza zwiększenie podstawy opodatkowania VAT na skutek czynności dokonywanych nie tylko z bezpośrednimi nabywcami, zdaniem Spółki, również zmniejszenie podstawy opodatkowania ze względu na czynności dokonywane z podmiotami innymi niż bezpośredni nabywcy, powinno być dopuszczalne.

Warunkiem dokonania takiego zmniejszenia podstawy opodatkowania jest natomiast odpowiednie udokumentowanie takich Rabatów. Analogiczny pogląd wyraził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 27 listopada r. Ta symetria w ustalaniu rzeczywistego obrotu jest niezbędnym wymogiem prawidłowego określenia podstawy opodatkowania".

Powyższe podejście znalazło również odzwierciedlenie w interpretacjach indywidualnych wydawanych przez organy podatkowe na gruncie analogicznych stanów faktycznych. I tak przykładowo, w oparciu o przepisy obowiązujące do końca r. W konsekwencji dystrybutor leków Wnioskodawca będzie posiadał prawo do obniżenia podstawy opodatkowania w momencie faktycznego udzielenia, tj.

 1. Handel opcji ogonowych

Stanowisko to zaprezentowane zostało także w szeregu innych interpretacji indywidualnych, wydanych w stanach faktycznych podobnych do będącego przedmiotem niniejszego wniosku. W rezultacie, w przypadku Spółki, na realizowany przez nią obrót z tytułu sprzedaży Produktów wpływ powinny mieć nie tylko kwoty otrzymywane od Dystrybutorów będących bezpośrednimi odbiorcami towarów Spółki lub udzielone im rabaty, lecz również kwoty Rabatów udzielonych przez Spółkę Sprzedawcom, niebędącym bezpośrednimi kontrahentami Spółki.

W ocenie Wnioskodawcy, jeżeli faktycznie realizowany przez Spółkę obrót dotyczący Produktów będących przedmiotem dostaw realizowanych przez Spółkę na rzecz Dystrybutorów - na skutek Opcja MindSet udzielonych Sprzedawcom - ulega zmniejszeniu, również podstawa opodatkowania VAT z tytułu sprzedaży tych Produktów przez Spółkę powinna być odpowiednio zmniejszona.

Należy także zauważyć, że przytoczony powyżej przepis art. Zgodnie z tym ostatnim, w przypadku anulowania, wypowiedzenia, rozwiązania, całkowitego lub częściowego niewywiązania się z płatności lub też w przypadku obniżenia ceny po dokonaniu dostawy, podstawa opodatkowania jest stosownie obniżana na warunkach określonych przez państwa członkowskie. Poprzednikiem przepisu art. W orzeczeniu tym TSUE orzekł, że: "W okolicznościach takich jak występujące w postępowaniu głównym, Opcja binarna nie jest okreslona który zrefundował Nie byłoby zatem zgodne z dyrektywą, gdyby podstawa opodatkowania użyta do obliczenia podatku należnego od producenta jako podatnika, przekraczała kwotę ostatecznie przez niego otrzymaną.

Gdyby bowiem tak było, zasada neutralności VAT w stosunku do podatników do których należy także producent, nie byłaby spełniona". Ponadto, w treści cytowanego wyroku TSUE stwierdził także, że: " W przeciwnym razie, organy podatkowe otrzymałyby z tytułu VAT kwotę większą niż rzeczywiście zapłacona przez konsumenta ostatecznego, kosztem podatnika".

Biorąc pod uwagę wskazania zawarte w przytoczonym orzeczeniu - w ocenie Wnioskodawcy - należy uznać, że gdy Rabat udzielany jest pomiędzy pierwszym a dalszym lub ostatnim podatnikiem w łańcuchu transakcji z pominięciem szczebli pośrednichprawo unijne wymaga aby możliwe było obniżenie obrotu wykazywanego przez pierwszy z podmiotów dla celów podatku VAT.

Tym samym, w świetle regulacji unijnych i orzecznictwa TSUE, nieuprawniona - zdaniem Spółki - byłaby interpretacja odpowiednich przepisów ustawy o VAT, zgodnie z Znaczenie systemu rabatow naleznosci handlowych na gruncie art.

Taka interpretacja prowadziłaby - w jej ocenie - do naruszenia zasady neutralności i proporcjonalności podatku VAT, a tym samym naruszenia przepisów Dyrektywy VAT. Podsumowując, zdaniem Spółki, opisane w powyższym zdarzeniu przyszłym Rabaty udzielone przez Spółkę na rzecz Sprzedawców, niebędących bezpośrednimi kontrahentami Spółki, stanowią rabaty będące obniżką ceny, o których mowa w art.

Znaczenie systemu rabatow naleznosci handlowych

Ad 2 W przypadku udzielenia Rabatów, o których mowa w powyższym zdarzeniu przyszłym, do udokumentowania omawianych Rabatów, dokumentem właściwym będzie nota rabatowa, zawierająca odpowiednie elementy dokumentu księgowego w myśl ustawy o rachunkowości, w tym m. Bez znaczenia pozostaje tutaj fakt, że na gruncie analizowanego przez organy podatkowe obowiązującego dotychczas modelu udzielania Rabatów, noty rabatowe wystawiane są przez Wnioskodawcę a nie Sprzedawców.

Okoliczności te stanowią bowiem jedynie czynność techniczną i pozostają bez znaczenia dla rozstrzygnięcia w danej sprawie. W przypadku bowiem gdy przyjmujemy, że dokumentem właściwym dla udzielania Rabatu jest nota księgowa, przepisy ani ustawy o VAT ani ustawy o rachunkowości nie wymagają aby była ona wystawiona przez sprzedawcę albo przez nabywcę.

Analiza należności handlowych - metoda standardu kredytowego

Regulują one jedynie zakres informacji, jakie powinny się znaleźć na dokumencie. W ocenie Spółki, punktem wyjścia dla rozważań w tym zakresie, tak jak w przypadku wniosków o wydanie poprzednich interpretacji indywidualnych powinno być zatem stwierdzenie, że rzeczywisty obrót gospodarczy powinien mieć Znaczenie systemu rabatow naleznosci handlowych w prowadzonej dokumentacji i do obowiązków uczestników obrotu gospodarczego należy uwiarygodnienie realizowanych transakcji. Podmiot udzielający Rabatu powinien posiadać dla celów dowodowych dokumenty świadczące o udzielonym Rabacie.

Wymóg ten spełnia rejestr not księgowych wraz z zestawieniem not nim objętych.

Rabat - inaczej nazywany upustem, opustem, obniżką, bonifikatą, skontem, ulgą, przeceną. Polega on na obniżeniu wysokości zapłaty przy pomocy odpowiedniej kwoty lub procentu. Stosowanie rabatu w przedsiębiorstwach wiąże się z dokładnym i rzetelnym rozliczaniem, korygowaniem kosztów uzyskania przychodów. Zasady przyznawania rabatów Wielkość rabatu powinna brać pod uwagę jak interesy kupującego tak i interesy sprzedawcy. Podczas ustalenia rabatu powinno się brać pod uwagę wielkość ceny bazowej.

Należy także zwrócić uwagę na fakt, że jeżeli rabat został przyznany przez podatnika znajdującego się na początku łańcucha dostaw Wnioskodawcę odbiorcy znajdującemu się na dalszym etapie łańcucha dostaw Sprzedawcy a nie Dystrybutorowi ani przez Dystrybutora na rzecz Sprzedawcy, to Dystrybutor nie może ani wystawić ani przyjąć faktury korygującej pierwotną sprzedaż, gdyż w stosunku do niego nie zaistnieją żadne okoliczności powodujące zmianę ceny. Nie będzie również możliwe wystawienie przez Spółkę faktury korygującej na rzecz Sprzedawcy, ponieważ między Spółką a Sprzedawcą nie doszło do żadnej bezpośredniej dostawy, w związku z czym Spółka nie wystawiła wcześniej Sprzedawcy żadnej faktury VAT, którą obecnie mogłaby skorygować na potrzeby udokumentowania udzielonego mu Rabatu.