Wersja od: 9 listopada r. Informacje, o których mowa w ust. Nr 42, poz. W przypadku zakwalifikowania instrumentów finansowych lub ich emitenta do określonego segmentu klasyfikacyjnego Organizator Alternatywnego Systemu może: 1 oznaczyć w sposób szczególny nazwę instrumentów finansowych lub ich emitenta w swoich serwisach informacyjnych lub na swojej stronie internetowej, 2 usunąć instrumenty finansowe z portfela indeksów, 3 przenieść instrumenty finansowe do notowań w systemie kursu jednolitego, 4 zobowiązać emitenta do zawarcia umowy z animatorem, 5 zobowiązać emitenta do podjęcia działań mających na celu podniesienie poziomu relacji inwestorskich. Taka architektura Catalyst sprawia, że jest on dostosowany do emisji o różnych wielkościach i różnej charakterystyce, a także do potrzeb różnych inwestorów — hurtowych i detalicznych, instytucjonalnych i indywidualnych. Wyodrębnienie segmentu klasyfikacyjnego 1.

Wniosek emitenta o wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w alternatywnym systemie 1. Wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w alternatywnym systemie następuje na wniosek ich emitenta.

Ile zarobisz na flipie?

Wzór wniosku określa Organizator Alternatywnego Systemu. Nr 33, poz.

Wartosc alternatywnego systemu obrotu

Organizator Alternatywnego Systemu może żądać przedstawienia przez emitenta lub Autoryzowanego Doradcę dodatkowych informacji, oświadczeń lub dokumentów związanych z wprowadzaniem określonych instrumentów finansowych do obrotu w alternatywnym systemie. Organizator Alternatywnego Systemu może opublikować otrzymane informacje, oświadczenia lub dokumenty na swojej stronie internetowej.

W przypadku powzięcia informacji przez emitenta lub jego Autoryzowanego Doradcę o istotnych błędach lub zmianach w dokumencie informacyjnym albo o zaistnieniu okoliczności lub zdarzeń, które miały miejsce lub o których emitent lub jego Autoryzowany Doradca powziął wiadomość w okresie od dnia złożenia wniosku o wprowadzenie do dnia podjęcia przez Organizatora Alternatywnego Systemu decyzji w sprawie wprowadzenia, a które mogą mieć istotny wpływ na sytuację gospodarczą, majątkową lub finansową emitenta lub w ocenie emitenta mogłyby w sposób znaczący wpłynąć na cenę lub wartość jego instrumentów finansowych, emitent lub jego Autoryzowany Doradca zobowiązany jest do niezwłocznego przekazania tych informacji Organizatorowi Alternatywnego Systemu.

Wartosc alternatywnego systemu obrotu

W powyższych przypadkach emitent zobowiązany jest do równoczesnego przekazania Organizatorowi Alternatywnego Systemu zaktualizowanego dokumentu informacyjnego. Przepisy ust. Potrzebujesz informacji prawnej?

Wartosc alternatywnego systemu obrotu