Wnioski zawierają również podsumowanie danych szczegółowych o charakterze nietechnicznym wskazanych w akapicie pierwszym. Faza I Certyfikaty były wydawane prawie wyłącznie nieodpłatnie, a tylko pięć procent uprawnień do emisji zostało faktycznie sprzedanych na aukcji. Jego struktura, ilość obowiązków wynikających z uczestnictwa w nim, a także obciążenie ekonomiczne podmiotów spowodowane koniecznością umarzania uprawnień do emisji powodują, że narzędzie to może być postrzegane jako nieefektywne. Faza III oznaczała również przejście od dystrybucji certyfikatów CO2 do ich sprzedaży na aukcji: od r. Wniosek składa się do dnia 30 czerwca w trzecim roku okresu określonego w art. W roku ujawniono, że w ciągu ostatnich dwóch lat grupy przestępcze zarobiły w ten sposób ponad 7 mld euro [28].

Międzynarodowy traktat wszedł w życie 16 lutego roku, trzy miesiące po ratyfikowaniu go przez Rosję 4 listopada [14].

Artykuł 1 28 Przedmiot Niniejsza dyrektywa ustanawia system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych w Unii zwany System handlu emisja UE "EU ETS" w celu wspierania zmniejszania emisji gazów cieplarnianych w efektywny pod względem kosztów oraz skuteczny gospodarczo sposób.

Niniejsza dyrektywa przewiduje również dalszą redukcję emisji gazów cieplarnianych, aby przyczynić się do osiągnięcia takich poziomów redukcji, które według naukowców uważane są za konieczne do uniknięcia groźnych zmian klimatu. Artykuł 2 Zakres 1. Niniejszą dyrektywę stosuje się do emisji z działań wymienionych w załączniku I oraz gazów cieplarnianych wymienionych w załączniku II.

Artykuł 3 Definicje Do celów niniejszej dyrektywy stosuje się następujące definicje: a "pozwolenie" oznacza pozwolenie na emitowanie jednej tony równoważnika ditlenku węgla przez określony okres czasu, które jest ważne jedynie do celów spełniania wymogów niniejszej dyrektywy i może być przenoszone zgodnie z przepisami niniejszej dyrektywy; b 30 "emisje" oznaczają uwolnienie gazów cieplarnianych do powietrza ze źródła znajdującego się w jakiejkolwiek instalacji lub uwolnienie ze statku powietrznego wykonującego działanie lotnicze wymienione w załączniku I gazów określonych dla tego działania; c 31 "gazy cieplarniane" oznaczają gazy wymienione w załączniku II oraz inne gazowe składniki atmosfery, zarówno naturalne, jak i antropogeniczne, które pochłaniają i reemitują promieniowanie podczerwone; d "pozwolenie na emisję gazów cieplarnianych" oznacza pozwolenie wydane zgodnie z art.

Spis treści

Artykuł 3b 45 Działania lotnicze Do dnia 2 sierpnia r. Komisja opracowuje, zgodnie z procedurą sprawdzającą o której mowa w art.

Korzyści z unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji Kończący się właśnie III okres rozliczeniowy, w którym od r.

Artykuł 3c Łączna liczba przydziałów emisji dla lotnictwa 1. Łączna liczba przydziałów emisji, które zostaną przyznane operatorom statków powietrznych na okres od dnia 1 stycznia r.

System handlu emisja UE

Odsetek ten może zostać zmieniony w ramach ogólnego przeglądu niniejszej dyrektywy. Zgodnie z art.

EU ETS: Unijny system handlu emisjamiv

Do dnia 2 sierpnia r. Komisja podejmie decyzję w sprawie historycznych emisji lotniczych na podstawie najlepszych dostępnych danych, obejmujących dane szacunkowe oparte na informacjach o rzeczywistym ruchu lotniczym.

Decyzja ta jest rozpatrywana przez komitet, o którym mowa w art.

  • System handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych w Unii oraz zmiana dyrektywy Rady 96/61/WE.
  • Opcje Handel Fidelity.

Artykuł 3d Metoda rozdzielania przydziałów dla lotnictwa w drodze sprzedaży aukcyjnej 1. W okresie, o którym mowa w art. Badania te zawierają ocenę zdolności sektora lotnictwa do przenoszenia kosztów wymaganych jednostek emisji- w porównaniu ze zdolnością przemysłu i sektora energetycznego - a jej celem jest sformułowanie wniosku o zwiększenie odsetka przydziałów rozdzielanych w drodze sprzedaży aukcyjnej na podstawie przeglądu, o którym mowa w art.

Liczba uprawnień, które w każdym okresie mają zostać sprzedane na aukcji przez każde państwo członkowskie, jest proporcjonalna do udziału tego państwa w łącznej ilości emisji dla lotnictwa przypisanych dla wszystkich państw członkowskich na dany rok odniesienia, raportowanych zgodnie z art.

System handlu emisja UE

Dla okresu, o którym mowa w art. Akty delegowane zapewniają poszanowanie zasad określonych w art. Dochody z aukcji powinny być również przeznaczane na finansowanie wspólnych projektów mających na celu redukcję emisji gazów cieplarnianych z sektora lotnictwa, takich jak europejski system zarządzania ruchem lotniczym nowej generacji - wspólne przedsięwzięcie SESAR i wspólne inicjatywy technologiczne "Czyste niebo" oraz wszelkie System handlu emisja UE umożliwiające szerokie wykorzystywanie GNSS do nawigacji satelitarnej i zdolności interoperacyjnych we wszystkich państwach członkowskich, w szczególności projektów doskonalących wspólną infrastrukturę żeglugi powietrznej, zapewnianie usług żeglugi powietrznej i korzystanie z przestrzeni powietrznej.

  • Quo vadis Europo? Co dalej z systemem handlu emisjami?
  • Analiza techniczna japonskich swiecznikow

Wpływy ze sprzedaży aukcyjnej mogą również być przekazywane na rzecz Globalnego Funduszu Efektywności Energetycznej oraz Energii Odnawialnej, a także na finansowanie środków mających na celu zapobieganie wylesianiu. Państwa członkowskie, które przeznaczają te dochody na współfinansowanie badań i innowacji, zwracają szczególną uwagę na programy lub inicjatywy objęte dziewiątym programem System handlu emisja UE w zakresie badań zwanym dalej "9PR".

System handlu emisja UE

Dla spełnienia zobowiązań Unii podstawowe znaczenie ma przejrzystość wykorzystania dochodów uzyskiwanych ze sprzedaży aukcyjnej uprawnień na mocy niniejszej dyrektywy. Państwa członkowskie informują Komisję o działaniach podjętych na mocy akapitu pierwszego niniejszego ustępu. Dostarczenie Komisji informacji na podstawie niniejszej dyrektywy nie zwalnia państw członkowskich z obowiązku informowania określonego w art.

Zasady handlu uprawnieniami do emisji w ramach EU ETS

Artykuł 3e Rozdzielanie i wydawanie przydziałów operatorom statków powietrznych 1. Na Udostepnij wybor odziezy okres, o którym mowa w art. Z wnioskiem można wystąpić do właściwego organu w administrującym państwie członkowskim, przedstawiając zweryfikowane dane dotyczące tonokilometrów odnoszące się do działań lotniczych wymienionych w załączniku I wykonywanych przez tego operatora statku powietrznego w monitorowanym roku.

Handel emisjami Jak wygląda handel uprawnieniami do emisji? Handel uprawnieniami do emisji w Unii Europejskiej, znany również pod nazwą ETS, jest instrumentem służącym redukcji emisji gazów cieplarnianych przy możliwie najniższych kosztach gospodarczych. Według stanu na rok31 krajów europejskich z około Historia i podstawa prawna handlu emisjami w UE Już na początku lat

Do celów niniejszego artykułu monitorowany rok to rok kalendarzowy kończący się dwadzieścia cztery miesiące przed początkiem okresu, którego dotyczy wniosek, zgodnie z załącznikami IV i V lub rok w odniesieniu do okresu, o którym mowa w art.

Wniosek składa się na co najmniej dwadzieścia jeden miesięcy przed początkiem okresu, którego dotyczy wniosek, lub do dnia 31 marca r.

System handlu emisja UE

Co najmniej osiemnaście miesięcy przed początkiem okresu, którego dotyczy wniosek, lub do dnia 30 czerwca r.