Tak nabywane przez Spółkę prawa autorskie do Materiałów promocyjnych, w zależności od dalszych uwarunkowań, po stornie Spółki: 1. Ustawodawca w art. Zgodnie ze stanowiskiem organu nie ma znaczenia, że przy zbyciu wierzytelności nie zostało przeniesione ryzyko wypłacalności dłużnika na bank.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej Przychody z tytułu udostępnienia materiałów promocyjnych jako przychody z zysków kapitałowych. We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe: Spółka A. Spółka działa w międzynarodowej grupie A.

Zdecydowaną większość klientów Spółki stanowią konsumenci, tj. Choć Spółka nie prowadzi w tym zakresie żadnych statystyk praktyka pokazuje, że spory odsetek klientów Spółki stanowią obcokrajowcy.

Wybór przez takie osoby restauracji prowadzonych przez Spółkę w większości przypadków powodowana jest ich dotychczasowymi pozytywnymi doświadczeniami zdobytymi w swoim państwie ojczystym oraz przekonaniem o wysokiej jakości oferowanych przez Spółkę produktów.

Materiały te mogą przybrać m. Działania Spółki w ww.

Obowiązek dzielenia kosztów

W związku z powyższym Spółka ponosi koszty związane z nabyciem majątkowych praw autorskich do Materiałów promocyjnych. Tak nabywane przez Spółkę prawa autorskie Opcje udostepniania i zyski kapitalowe Materiałów promocyjnych, w zależności od dalszych uwarunkowań, po stornie Spółki: 1. Ponieważ nabywane przez Spółkę Materiały promocyjne z uwagi na tożsamość sprzedawanych produktów i spójny model biznesowy nierzadko mogą być wykorzystywane nie tylko przez Spółkę, ale i przez inne podmioty z Grupy, Spółka udostępnia tak nabyte Materiały promocyjne także innych podmiotom z Grupy.

W takich przypadkach Spółka przenosi na takie podmioty, w określonych proporcjach, związane z tym koszty. Powyższe powodowane jest po pierwsze chęcią zwiększenia wolumenu sprzedaży tak Spółki, jak i Grupy, promocją produktów sprzedawanych przez każdą markę działającą w ramach Grupy, jak również chęcią utrwalenia wizerunku Grupy wśród międzynarodowych klientów.

Spółka nabywa tym samym majątkowe prawa autorskie do Materiałów promocyjnych, aby unifikować promocje na poziomie całej Grupy. Co za tym idzie, Spółka nie nabywa Materiałów promocyjnych wyłącznie w celu przeniesienia do nich praw autorskich na rzecz innych podmiotów z Grupy.

Licencje, prawa autorskie

Udostępnienie podmiotom z Grupy Materiałów promocyjnych, w zależności od dalszych uwarunkowań, odbywa się w drodze: 1. Materiały promocyjne spełniają przesłanki uznania ich za utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Nabywając Materiały promocyjne Spółka nabywa również do nich majątkowe prawa autorskie.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy przychody uzyskiwane przez Spółkę z tytułu udostępnienia podmiotom z Grupy Materiałów Promocyjnych, w przypadku, gdy Materiały promocyjne stanowią po stronie Spółki Wartość Niematerialną i Prawną, o której mowa w art.

Zdaniem Wnioskodawcy, przychody uzyskiwane przez Spółkę z tytułu udostępnienia podmiotom Opcje udostepniania i zyski kapitalowe Grupy Materiałów Promocyjnych, niezależnie od tego czy Materiały promocyjne stanowią po stronie Spółki Wartość Niematerialną i Prawną, o której mowa w art.

W art. Z zestawienia powyższych przepisów, w ocenie Wnioskodawcy, wywieść tym samym należy wniosek, że do przychodów z zysków kapitałowych zaliczyć należy te przychody, które łącznie spełniają następujące warunki: 1. Co jednak niezwykle istotne, art. Przychodem z zysków kapitałowych nie jest tym samym przychód, u podstaw którego leżą licencje jeżeli są one bezpośrednio związane z uzyskiwaniem dochodów z tzw.

Przez licencje, zgodnie z art. W drugiej kolejności zwrócić należy uwagę na uzasadnienie do ustawy wprowadzającej przepis art. W kontekście powyższego, zdaniem Wnioskodawcy, przychodem z zysków kapitałowych nie jest przychód, u podstaw którego leżą umowy o przeniesienie autorskich prawa majątkowych lub o korzystanie z utworu jeżeli są one bezpośrednio związane z uzyskiwaniem dochodów z tzw.

Co za tym idzie, zdaniem Wnioskodawcy, zasadnym jest twierdzenie, że osiągany przez Spółkę przychód z udostępniania Materiałów promocyjnych związany jest z uzyskiwaniem przez Spółkę przychodów niezaliczanych do zysków kapitałowych.

Udostępnienie innym podmiotom z Grupy Materiałów promocyjnych, w oparciu o które prowadzone są różnego rodzaju akcje marketingowe bezsprzecznie i wymiernie wpływa na przychody z podstawowej działalności operacyjnej Spółki. Przeprowadzane przez inne podmioty z Grupy, w oparciu o udostępnione im Materiały promocyjne, akcje marketingowe przełożą się bowiem na przychód generowany przez Spółkę z tytułu prowadzenia restauracji i placówek gastronomicznych.

Opcje udostepniania i zyski kapitalowe

Podejście tożsame do zaprezentowanego przez Spółkę zostało podzielone przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej przykładowo w interpretacji z dnia 12 października r. SGPakistanski system handlu. której organ stwierdził, że "z opisu sprawy wynika, że przedmiotem wykonywanej przez Spółkę działalności gospodarczej jest produkcja i handel napojami spożywczymi, w szczególności piwem.

W ramach prowadzonej działalności, na podstawie Opcje udostepniania i zyski kapitalowe umów dalej: "Umowy licencyjne" Spółka udziela podmiotom powiązanym z Wnioskodawcą w rozumieniu art.

Przychody ze zbycia wierzytelności

Licencje na prawo do korzystania na określonym terytorium z Praw własności intelektualnej dotyczących Produktów w celu promocji, reklamy oraz sprzedaży tych Produktów dalej: "Licencje Znakowe" oraz Licencje obejmujące oba wskazane powyżej rodzaje licencji dalej: "Licencje Kompleksowe". Zatem przychody z ww. Licencji stanowią przychody bezpośrednio, to jest w sposób integralny związane z uzyskiwaniem przychodów z tytułu sprzedaży wyprodukowanych lub nabytych przez Spółkę napojów spożywczych w tym piwa, bowiem przez promowanie i reklamę wyrobów i towarów Wnioskodawcy stają się bardziej rozpowszechnione w różnych krajach i z pewnością wpływają w sposób bezpośredni na zwiększenie przychodów z głównej działalności Wnioskodawcy jakim jest produkcja i handel napojami spożywczymi.

Potwierdza to również fakt, że jak sam Wnioskodawca wskazał, uzyskuje on m. W konsekwencji w odniesieniu do Praw własności intelektualnej dotyczących Produktów w celu promocji, reklamy oraz sprzedaży tych Produktów Licencje Znakowe oraz w odniesieniu do Licencji Znakowych i Licencji Produkcyjnych Licencje Kompleksowe w części, w której obejmują prawo do korzystania na określonym terytorium z Praw własności intelektualnej dotyczących Produktów w celu promocji, reklamy oraz sprzedaży tych Produktów, które zostały przez Wnioskodawcę nabyte od innych podmiotów do których licencji udziela Wnioskodawca Podmiotom Powiązanym znajdzie zastosowanie wyłączenie zawarte w art.

Zgodnie z art. W przypadkach, o których mowa w art. Należy nadmienić, że 1 stycznia r.

CIT-8: co zaliczyć do zysków kapitałowych

W ustawie tej wyodrębniono źródło przychodów w postaci zysków kapitałowych oraz rozdzielono dochody uzyskiwane z tego źródła od pozostałych dochodów uzyskiwanych przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych. Istotą wprowadzonych zmian jest wyodrębnienie źródła przychodów w postaci zysków kapitałowych i oddzielenie dochodów uzyskiwanych z tego tytułu od pozostałych dochodów uzyskiwanych przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych.

Wydzielając odrębne źródło przychodów - z zysków kapitałowych na gruncie ustawy o CIT, ustawodawca zamieścił w ustawie katalog, w którym określił listę przychodów zaliczanych do tego źródła.

Opcje udostepniania i zyski kapitalowe

Katalog ten został zawarty w art. Przepis art. Wskazane zostały w nim konkretne transakcje gospodarcze kreujące przychód podatkowy z zysków kapitałowych co oznacza, że wszelkie inne przychody niewymienione w tym przepisie nie będą zaliczane do tej kategorii przychodów.

W tym miejscu należy wskazać, że zgodnie z System handlu iPhoneem. art.

Bitcoin i kryptowaluty dla początkujących 💰 Jak zacząć?

W dniu 1 stycznia r. Powyższe brzmienie ma zatem zastosowanie do dochodów przychodów uzyskanych przez podatników od 1 stycznia r. Wskazany powyżej przepis art. W myśl art. Większość klientów Wnioskodawcy stanowią konsumenci, tj. W związku z powyższym Wnioskodawca ponosi koszty związane z nabyciem majątkowych praw autorskich do Materiałów promocyjnych. Nabywane przez Wnioskodawcę prawa autorskie do Materiałów promocyjnych, w zależności od dalszych uwarunkowań, po stornie Spółki stanowią Wartość Niematerialną i Prawną, o której mowa w art.

Ponieważ nabywane przez Spółkę Materiały promocyjne z uwagi na tożsamość sprzedawany produktów i spójny model biznesowy nierzadko mogą być wykorzystywane nie tylko przez Spółkę, ale i przez inne podmioty z Grupy, Wnioskodawca udostępnia tak nabyte Materiały promocyjne innych podmiotom z Grupy. Spółka przenosi na takie podmioty, w określonych proporcjach, związane z tym koszty.

0114-KDIP2-2.4010.407.2018.1.RK - Przychody z zysków kapitałowych.

W tym miejscu należy ponownie wskazać, że art. Jeżeli zatem przedmiotowe Materiały Promocyjne w istocie nie będą spełniały ww. Powyższe oznacza, że w przypadku, gdy Materiały Promocyjne nie będą stanowić Wartości Niematerialnych i Prawnych, o których mowa w art.

Natomiast w przypadku, gdy przedmiotowe Materiały Promocyjne stanowić będą po stronie Wnioskodawcy Wartość Niematerialną i Prawną a majątkowe prawa autorskie do Materiałów promocyjnych udostępniane będą przez Spółkę na podstawie umowy przenoszącej całość majątkowych praw autorskich do Materiałów promocyjnych, umowy przenoszącej część majątkowych praw autorskich do Materiałów promocyjnych lub umowy o korzystanie z utworu, to norma wynikająca z art.

Jednakże należy zbadać, czy wyłączenie zawarte w tym przepisie, a dotyczące przychodów z licencji bezpośrednio związanych z uzyskaniem przychodów niezaliczanych do zysków kapitałowych, znajdzie zastosowanie.

Działalność operacyjna tylko wtedy, gdy utwór jest dziełem własnym

Nie można przychylić się do tej części stanowiska Wnioskodawcy, w której wskazuje on, że osiągany przez Spółkę przychód z udostępniania Materiałów promocyjnych związany jest z uzyskiwaniem przez Spółkę przychodów niezaliczanych do zysków kapitałowych, gdyż udostępnienie innym podmiotom z Grupy tych Materiałów wpływa w sposób bezpośredni na przychody z podstawowej działalności operacyjnej Wnioskodawcy.

Wskazanie, że przeprowadzane przez inne podmioty z Grupy, w oparciu o udostępnione im Materiały promocyjne, akcje marketingowe przełożą się na przychód generowany przez Wnioskodawcę z tytułu prowadzenia restauracji i placówek gastronomicznych nie jest argumentacją potwierdzającą bezpośredni związek przychodów Wnioskodawcy z osiąganych tytułu udostępniania ww.

Materiałów z przychodem z podstawowej działalności Spółki. W tym miejscu należy podkreślić, że pomimo, iż produkty sprzedawane przez Wnioskodawcę są tożsame, z tymi które sprzedają inne podmioty z Grupy, to jednak Warianty scottrade binarne. można uznać, że są to te same produkty, które sprzedaje Wnioskodawca w ramach swojej działalności, bowiem nie są to faktycznie jego produkty produkty wytworzone przez Wnioskodawcę.

Ustawodawca w art.

Opcje udostepniania i zyski kapitalowe

Celem zawarcia tego zastrzeżenia jest wyłączenie z przychodów z zysków kapitałowych takich przychodów z opłat za korzystanie z Opcje udostepniania i zyski kapitalowe, o których mowa w art.

Przykładem może być sytuacja, w której prowadzenie działalności gospodarczej opiera się obok sprzedaży towarów także na udzielaniu licencji np.

Opcje udostepniania i zyski kapitalowe

Zatem należy przyjąć, że tylko przychód uzyskany w oparciu o licencje, które są bezpośrednio związane z podstawową działalnością podatnika lub wręcz stanowią element tej działalności, jest zaliczany do przychodów z "podstawowej" działalności gospodarczej. Nie stanowi tym samym przychodu z zysków kapitałowych. W sprawie będącej przedmiotem wniosku, sytuacja jaka została wskazana powyżej nie ma jednak miejsca bowiem udostępnianie Materiałów promocyjnych przez Wnioskodawcę innym podmiotom Grupy jest odrębną transakcją od prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej.

Przychody z tytułu udostępniania Materiałów promocyjnych nie są zatem Opcje udostepniania i zyski kapitalowe związane z jakimkolwiek przychodem niezaliczanym do zysków kapitałowych. Tym samym wyłączenie, o którym mowa w art. Przychody uzyskane z tego tytułu będą więc stanowić przychody z zysków kapitałowych, o których mowa w art. Reasumując stanowisko Wnioskodawcy w zakresie ustalenia, czy przychody Mozliwosci handlowe oznaczaja tytułu udostępnienia podmiotom z Grupy Materiałów Promocyjnych, powinny zostać zakwalifikowane jako przychód z zysków kapitałowych w rozumieniu art.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, a w odniesieniu do zdarzenia przyszłego stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność. Należy również zauważyć, że powołana przez Wnioskodawcę interpretacja indywidualna stanowi rozstrzygnięcie w indywidualnej sprawie, osadzonej w określonym stanie faktycznym i tylko do niego się zawęża, w związku z tym Opcje udostepniania i zyski kapitalowe ma mocy powszechnie obowiązującego prawa, zatem tut.

Ponadto, powołana przez Wnioskodawcę interpretacja indywidualna dotyczy odmiennego stanu faktycznego niż będący przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej. Przepisów art. Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. Stronie Opcja Handel YouTube Hindi prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.

Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi art. Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach art. W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się art.

Jednocześnie, zgodnie art.