Wysokie koszty ograniczają możliwość monitorowania wykonawcy. Propozycja 2: Gdy przełożony ma informacje umożliwiające weryfikację zachowania agenta, agent jest bardziej skłonny do działania w interesie pryncypała. Można np.

Mierzalność wyniku jest negatywnie skorelowana z kontraktami opartymi na zachowaniu i pozytywnie skorelowana z kontraktami opartymi na wyniku.

Długość trwania kontraktu[ edytuj edytuj kod ] Poza tym, wydaje się sensownym, że pryncypał i agent wchodzą w długookresową relacje. Jest prawdopodobne, że pryncypał pozna agenta i łatwiej będzie mu ocenić jego zachowanie, co zmniejszy asymetrię informacji.

Teoria agencji opcji akcji

Długość związku agencyjnego jest pozytywnie skorelowana z kontraktem opartym na zachowaniu i negatywnie skorelowana z kontraktem opartym na wynikach. Teoria agencji i jej wkład w teorie organizacji[ edytuj edytuj kod ] Teoria agencji jest podobna do modeli politycznych organizacji. Obie teorie zakładają podążanie za własnym interesem na poziomie jednostek oraz konflikt celów na poziomie organizacji.

W obydwu perspektywach asymetria informacji związana jest z władzą podrzędnych członków organizacji. Różnica jest taka, że w modelu politycznym konflikty rozwiązywane są przy pomocy negocjacji, targów i koalicji, a w teorii agencji konflikt rozwiązuje się poprzez zestrojenie zachęt — mechanizm cenowy ekonomii.

Teoria agencji jest także podobna do teorii kosztów transakcji. Obie teorie dzielą założenia o egoizmie ograniczonej racjonalności. Mają także podobne zmienne zależne: hierarchia mniej więcej odpowiada kontraktom opartym na zachowaniu oraz rynki korespondują z kontraktami opartymi na wynikach.

Jednak obie teorie wywodzą się z innych tradycji ekonomicznych.

Teoria agencji opcji akcji

W teorii kosztów transakcji teoretyzuje się w granicach organizacji, podczas gdy w teorii agencji teoretyzuje się na temat kontraktu pomiędzy dwiema stronami nie zważając na granice. Jednak największą różnica jest w zmiennych niezależnych.

Teoria agencji opcji akcji

W teorii kosztów transakcji są nimi: specyficzność wkładów kapitałowych i niewielkie negocjacje handlowe. W teorii agencji: stosunek do ryzyka pryncypała i agenta, niepewność wyniku, systemy informacyjne. Teoria agencji dzieli wspólne założenia z innymi teoriami organizacji.

Wkład teorii agencji do zarządzania[ edytuj edytuj kod ] Teoria agencji przywraca znaczenie zachętom oraz egoizmowi w myśleniu o organizacjach. Ponadto teoria ta podkreśla istotność wspólnej struktury problemów na przestrzeni tematów badawczych. Rezultaty z jednych obszarów badań e. Teoria agencji wprowadza także pojęcie informacji jako towaru, która ma swój koszt i może być nabywana.

To stwarza dużą rolę systemom informacyjnym jak budżetowanie, MBO Management by Objectives — zarządzanie przez celerada nadzorcza. Implikacja jest taka, że firmy mogą inwestować w systemy informacyjne, aby kontrolować oportunizm agenta.

Ilustracją tego jest wynagrodzenie kadry kierowniczej. Powinno być ono uzależnione od wielu czynników m.

Teoria agencji opcji akcji

Doskonalsze systemy informacyjne prowadzą do lepszej kontroli oportunizmu menedżerów i poprzez to do wynagrodzenia mniej opartego na wynikach.

Teoria agencji łączy niepewność wyników z tworzeniem ryzyka. Niepewność jest widziana w kategoriach wymiany pomiędzy ryzykiem a wynagrodzeniem, a nie tylko niemożliwością planowania. Ta niepewność wyniku powiązana z różną chęci do akceptacji ryzyka powinna wpływać na kontrakt pomiędzy pryncypałem i agentem.

Ogólnie teoria agencji przewiduje, że Teoria agencji opcji akcji wobec ryzyka menedżerowie będą wybierać opcję tworzenia, a niechętni wobec ryzyka opcję kupna, przerzucając ryzyko na dostawcę. Rezultaty empiryczne[ edytuj edytuj kod ] Badacze przeprowadzili 12 eksperymentów sprawdzających wiarygodność teorii agencji.

Najpierw badania skupiły się na pozytywnej teorii agencji. Badacze wykorzystali różne metody do badania skłonności menedżerów do podejmowania ryzyka np. Poniższy artykuł wskazuje, że założenie to sprawdza się jedynie w pewnych warunkach, tj.

Ponadto, autorka analizuje przytoczony problem przez, wciąż rzadko spotykany na gruncie polskim, pryzmat finansów behawioralnych. The research will be based on the current literature and will be conducted from the angle of engaging in research and development activities. Findings - Empirical results, previously proposed in the literature studies, reveal a difficulty in demonstrating the direct impact of stock options compensation on engaging in research and development activities by managers.

Teoria agencji

Shapiro [] należy zwrócić uwagę, że problem ten nabiera szczególnego znaczenia w relacjach z usługodawcami, którym powierza się do realizacji określone zadania pomocnicze. Harmonijna współ praca i obustronne korzyści uzależnione są w dominującej mierze od uzgodnienia celów umożliwiających integrowanie wysiłków partnerów, którzy równocześnie będą dążyć do zapewnienia równego dostępu do informacji.

Podejście takie umożliwia redukcję zakresu koniecznych działań w zakresie nadzoru partnerów, a odpowiednie postanowienia dotyczące wyróżnionych zagadnień powinny zostać ujęte w kontrakcie. Wady i zalety teorii agencji Zalety Popularność teorii agencji w praktyce składa się z dwóch głównych czynników.

Teoria agencji – Wikipedia, wolna encyklopedia

Pierwszym czynnikiem jest prostota, która sprowadza korporacje do relacji menedżer agent — właściciel pryncypałw której interesy są wyraźnie określone. Drugim czynnikiem jest założenieże w postępowaniu ludzie kierują się swoimi własnymi interesami i z natury nie są skłonni do poświęceń na rzecz innych. Wady Podstawową wadą teorii agencji jest fakt, że za bardzo skupia się na problemie przeciwstawnych interesów między pryncypałem i agentem, przy czym nadaje przesadne znaczenie kontrolnej radzie nadzorczej oraz ignoruje: interesy innych interesariuszy, relacje pomiędzy poszczególnymi interesariuszami, zasady kultury korporacyjnej i etyki.

Krytycy tej teorii, wskazują na afery spowodowane konformistycznymi zachowaniami menedżerów. Podkreślają, że starania pogodzenia interesów menedżerów oraz właścicieli przez wprowadzanie menedżerskich opcji na akcje spółek, kończy się na manipulowaniu przez menedżerów krótkoterminowymi zyskami, zamiast skupić się na celach długoterminowych. Co gorsza, menedżerowie przez koncentracje na osiąganiu większych zysków lekceważą nie tylko interesy poszczególnych interesariuszy w korporacji, ale także podstawowe reguły funkcjonowania gospodarki i społeczeństwa.

Teoria agencji opcji akcji

Tak rozumiana teoria agencji pomija element wzajemnego zaufania międzyludzkiego.