Pierwszym celem jest skłonienie menedżera projektu do zorganizowania i przygotowania procesu zarządzania ryzykiem. Według opracowania Thlona, z perspektywy zarządzania ryzyko można definiować w różny sposób w zależności od przyjętego głównego kryterium, którym może być na przykład [1] : Efekt: Ryzyko specyficzne — jest ściśle związane z obszarem działania danego podmiotu, a także jest lub może być pod jego kontrolą.

Menu nawigacyjne

Według opracowania Thlona, z perspektywy zarządzania ryzyko można definiować w różny sposób w zależności od przyjętego głównego kryterium, którym może być na przykład [1] : Efekt: Ryzyko specyficzne — jest ściśle związane z obszarem działania danego podmiotu, a także jest lub może być pod jego kontrolą.

Źródłami ryzyka specyficznego są: zarządzanie firmą, dostępność surowców, płynność finansowa.

Opcje strategii zarzadzania ryzykiem Roznice podatkowe Roznice Udostepniaja Transakcje Opcje

Ryzyko systemowe rynkowe — jest wynikiem działania sił zewnętrznych, a podmiot nie może mieć na nie wpływu. Jest ono związane z siłami przyrody oraz uwarunkowaniami ekonomicznymi, a jego przykładem mogą być warunki pogodowe czy inflacja.

Podmiot, który jest w zasięgu tego rodzaju ryzyka nie może go wyeliminować. Zasadniczymi źródłami omawianego ryzyka są: zmiany stopy procentowej, inflacji, przepisów podatkowych, czy sytuacji społeczno-ekonomicznej [2].

Proces zarządzania ryzykiem

Dostępność rozwiązań [1] [3] : Ryzyko czyste — występuje gdy jedyne rozwiązanie zaistniałej sytuacji to wystąpienie szkody. Ryzyko spekulacyjne — ryzyko, w którym nieznane zdarzenia w przyszłości mogą skutkować poniesieniem strat bądź powstaniem zysków. Horyzont czasowy [1] [4] : Ryzyko operacyjne — ryzyko krótkoterminowe, związane z posiadanymi zasobami oraz oddziaływaniem między nimi.

Ryzyko strategiczne — ryzyko długoterminowe, związane ze strategią przedsiębiorstwa, jego wartością i pozycją rynkową oraz Opcje strategii zarzadzania ryzykiem działalności. Kontekst społeczno-technologiczny [1] : Ryzyko statyczne — na to ryzyko nie wpływa postęp technologiczny.

Opcje strategii zarzadzania ryzykiem Strategia na 3-drogowe opcje

Wynika ono z nieprzewidywalności natury. Dobrym przykładem będzie np.

Architektura systemu zarządzania ryzykiem

Ryzyko dynamiczne — jest ono dyktowane zmianami i stałym rozwojem cywilizacji w której istnieje dany podmiot. Wymierność [1] : ryzyko finansowe — cechuje się ono możliwością bezpośredniego określenia jego wpływu na wynik finansowy.

Opcje strategii zarzadzania ryzykiem Strategia opcji ihey.

Zatem jest ono w pełni mierzalne. Tutaj nie jesteśmy w stanie określić w jakim stopniu wpłynie ono na wynik finansowy.

  1. Strategia Zarządzania ryzykiem w Grupie TAURON - Raport Zintegrowany TAURON
  2. Jaki jest system sufitu i handlu w Ontario
  3. Strategie postępowania z ryzykiem – Encyklopedia Zarządzania
  4. Strategia handlowa ETN.

Standardy zarządzania ryzykiem[ edytuj edytuj kod ] Istnieje wiele standardów zarządzania ryzyka. Poza wymienionymi standardami powszechnie wykorzystywane są również standardy krajowe na przykład w RPA oraz branżowe [5].

Wprowadza sposoby identyfikowania ryzyk, przy czym ryzyko rozumiane jest zarówno jako szansa pozytywny efektjak i zagrożenie negatywny efekt.

Spis treści

Standard jest ogólny oraz uniwersalny, co ułatwia jego adaptację. Na standard składają się następujące etapy [6] [ potrzebny numer strony ]: Cele strategiczne przedsiębiorstwa, Ocena ryzyka analiza ryzyka, identyfikacja ryzyka, opis ryzyka, pomiar ryzyka, ewaluacja ryzykaInformowanie o ryzyku zagrożenia i szanseDecyzja, Raportowanie o ryzyku rezydualnym, Monitorowanie.

Standard jest przedstawiony za pomocą kostki sześciennej. Opisuje takie elementy jak [7] : Środowisko zewnętrzne.