Spółka Migrowana do Kanady w dalszym ciągu odpowiada za zobowiązania powstałe przed migracją do Kanady, c. Dywidendy te mogą być jednak opodatkowane także w tym Umawiającym się Państwie i według prawa tego Państwa, w którym spółka wypłacająca dywidendy ma swoją siedzibę, ale - jeżeli odbiorca dywidend jest ich właścicielem - podatek ten nie może przekroczyć 15 procent kwoty dywidendy brutto. Jeżeli stosownie do postanowień ustępu 1 osoba nie będąca osobą fizyczną lub spółką ma siedzibę w obu Państwach, to jej status będzie określony według następujących zasad: a uważa się ją za posiadającą siedzibę w tym Państwie, którego prawu podlega; b jeżeli nie podlega prawu żadnego z Państw, to właściwe władze Umawiających się Państw poczynią starania, aby w drodze wzajemnego porozumienia rozwiązać to zagadnienie i określić sposób stosowania umowy do takiej osoby. W przypadku Polski podwójnego opodatkowania unikać się będzie w sposób następujący: a jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód lub posiada majątek, który - zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy - może być opodatkowany w Kanadzie, to Polska zezwoli - z uwzględnieniem postanowień litery b - na zwolnienie takiego dochodu lub majątku od opodatkowania, z tym jednak, że przy obliczaniu podatku od pozostałego dochodu lub majątku tej osoby zastosuje tę stawkę podatkową, która byłaby zastosowana, gdyby dochód lub majątek zwolniony od opodatkowania w powyższy sposób nie był tak właśnie zwolniony od opodatkowania, b jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód, który - zgodnie z postanowieniami artykułów 10, 11 i 12 - może być opodatkowany w Kanadzie, to Polska zezwoli na potrącenie od podatku dochodowego tej osoby kwoty równej podatkowi dochodowemu zapłaconemu w Kanadzie. Spółka i Udziałowiec zamierzają zawrzeć niniejszą umowę cesji i przejęcia dalej "Umowa" w celu przeprowadzenia wydania majątku i aktywów Spółki do Udziałowca w związku oraz w ramach rozwiązania Spółki, D. Prawo dostępu akcjonariusza jest realizowane poprzez obowiązki informacyjne, jakie zostały nałożone na spółki publiczne.

Przy stosowaniu niniejszej umowy przez Umawiające się Państwo, jeżeli z treści przepisu nie wynika inaczej, każde określenie, o ile nie zostało zdefiniowane w inny sposób, ma takie znaczenie, jakie ono posiada zgodnie z prawem danego Państwa w zakresie podatków, których dotyczy niniejsza umowa.

Artykuł 4 Miejsce zamieszkania dla celów podatkowych 1. W rozumieniu niniejszej umowy określenie "osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie" oznacza osobę, która według prawa tego Państwa podlega tam obowiązkowi podatkowemu z uwagi na jej miejsce zamieszkania, jej miejsce stałego pobytu, siedzibę zarządu albo inne kryteria o podobnym charakterze.

Jeżeli stosownie do postanowień ustępu 1 spółka ma siedzibę w obu Umawiających się Państwach, to jej status będzie określony według następujących zasad: a uważa się ją za posiadającą siedzibę w tym Państwie, w którym została utworzona; b jeżeli nie została ona utworzona w żadnym z Państw, to uważa się ją za posiadającą siedzibę w tym Państwie, w którym znajduje się jej stała siedziba.

Jeżeli stosownie do postanowień ustępu 1 osoba nie będąca osobą fizyczną lub spółką ma siedzibę w obu Państwach, to jej status będzie określony według następujących zasad: a uważa się ją za posiadającą siedzibę w tym Państwie, którego prawu podlega; b jeżeli nie podlega prawu żadnego z Państw, to właściwe władze Umawiających się Państw poczynią starania, aby w drodze wzajemnego porozumienia rozwiązać to zagadnienie i określić sposób stosowania umowy do takiej osoby.

Artykuł 5 Zakład 1. W rozumieniu niniejszej umowy określenie "zakład" oznacza stałą placówkę, za której pomocą przedsiębiorstwo wykonuje swoją działalność w pełni lub częściowo. Określenie "zakład" obejmuje w szczególności: a miejsce zarządu; c biuro, w którym prowadzona jest działalność handlowa; d zakład fabryczny; f kopalnię, źródło ropy naftowej lub gazu, kamieniołom albo miejsce wydobywania bogactw naturalnych i g budowę albo montaż, których okres prowadzenia przekracza 12 miesięcy.

Newsletter

Bez względu na postanowienia ustępów 1 i 2, jeżeli osoba, z wyjątkiem niezależnego przedstawiciela w rozumieniu ustępu 5, działa dla przedsiębiorstwa i osoba ta posiada pełnomocnictwo do zawierania umów w jednym z Państw w imieniu przedsiębiorstwa i pełnomocnictwo to w tym Państwie zwykle wykonuje, uważa się, że przedsiębiorstwo to posiada zakład w tym Państwie w zakresie prowadzenia każdego rodzaju działalności, który osoba ta podejmuje dla przedsiębiorstwa, chyba że czynności wykonywane przez tę osobę ograniczają się do rodzajów działalności wymienionych w ustępie 3 i są takimi rodzajami działalności, które, gdyby były wykonywane za pośrednictwem stałej placówki, nie powodowałyby uznania tej placówki za zakład na podstawie postanowień powołanego ustępu.

Nie będzie się uważać, że przedsiębiorstwo posiada zakład w jednym z Umawiających się Państw tylko z tego powodu, że wykonuje ono tam czynności przez maklera, generalnego przedstawiciela handlowego albo każdego innego niezależnego przedstawiciela, pod warunkiem że te osoby działają w ramach swojej zwykłej działalności.

Ograniczone akcje Jednostki i opcje zapasow Kanada

Fakt, że spółka mająca siedzibę w jednym z Umawiających się Państw kontroluje lub jest kontrolowana przez spółkę, która ma siedzibę w drugim Państwie albo która prowadzi działalność w tym drugim Państwie przez posiadany tam zakład albo w inny sposóbnie wystarcza, aby jakąkolwiek z tych spółek uważać za zakład drugiej spółki. Artykuł 6 Dochody z nieruchomości 1.

Dochody osiągane przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie z majątku nieruchomego włączając dochody z eksploatacji gospodarstw rolnych i leśnychpołożonego w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie.

Dla celów stosowania niniejszej umowy określenie "majątek nieruchomy" posiada takie znaczenie, jakie przyjmuje się według prawa tego Państwa, w którym majątek ten jest położony. Określenie to Ograniczone akcje Jednostki i opcje zapasow Kanada w każdym przypadku mienie przynależne do majątku nieruchomego, żywy i martwy inwentarz gospodarstw rolnych i leśnych, prawa, do których zastosowanie mają przepisy prawa powszechnego odnoszące się do nieruchomości, prawa użytkowania majątku nieruchomego, jak również prawa do zmiennych lub stałych świadczeń z tytułu eksploatacji albo prawa do eksploatacji zasobów mineralnych, źródeł i innych bogactw naturalnych; statki, łodzie oraz samoloty nie stanowią majątku nieruchomego.

  • IBPB///MS - Pismo wydane przez: Izba Skarbowa w Katowicach
  • Jak zainwestowali ludzie litewski
  • Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania z Kanadą - adwert.pl

Postanowienie ustępu 1 stosuje się do dochodów uzyskanych z bezpośredniego użytkowania, najmu, jak również każdego innego rodzaju użytkowania majątku nieruchomego oraz do zysków pochodzących z tytułu przeniesienia własności takiego majątku. Postanowienia ustępów 1 i 3 stosuje się również do dochodów uzyskanych z majątku nieruchomego przedsiębiorstwa i do dochodów uzyskanych z majątku nieruchomego, który służy do wykonywania wolnego zawodu.

Artykuł 7 Zyski przedsiębiorstw 1. Zyski przedsiębiorstwa Umawiającego się Państwa mogą podlegać opodatkowaniu tylko w tym Państwie, chyba że przedsiębiorstwo prowadzi działalność w drugim Umawiającym się Państwie przez położony tam zakład. Jeżeli przedsiębiorstwo wykonuje lub wykonywało działalność w ten sposób, zyski przedsiębiorstwa mogą być opodatkowane w drugim Państwie, jednak tylko do takiej wysokości, w jakiej mogą być przypisane temu zakładowi.

Z zastrzeżeniem postanowień ustępu 3, jeżeli przedsiębiorstwo Umawiającego się Państwa wykonuje działalność w drugim Umawiającym się Państwie przez położony tam zakład, to w każdym Umawiającym się Państwie należy przypisać temu zakładowi takie zyski, które mógłby on osiągnąć, gdyby wykonywał taką samą lub podobną działalność w takich samych lub podobnych warunkach - jako odrębne i oddzielne przedsiębiorstwo i był całkowicie niezależny w stosunkach z przedsiębiorstwem, którego jest zakładem.

Przy ustalaniu zysków zakładu dopuszcza się potrącanie odliczalnych nakładów, które są ponoszone dla tego zakładu, włącznie z kosztami zarządzania i ogólnymi kosztami administracyjnymi, niezależnie od tego, czy powstały w tym Państwie, w którym leży zakład, czy gdzie indziej. Jeżeli w Umawiającym się Państwie istnieje zwyczaj ustalania zysków zakładu przez podział całkowitych zysków przedsiębiorstwa na poszczególne części, żadne postanowienie ustępu 2 nie wyklucza Ograniczone akcje Jednostki i opcje zapasow Kanada przez to Umawiające się Państwo zysku podlegającego opodatkowaniu według zwykle stosowanego podziału; sposób zastosowanego podziału zysku musi jednak być taki, żeby wynik był zgodny z zasadami zawartymi w niniejszym artykule.

Nie można przypisać zakładowi zysku tylko z tytułu samego zakupu dóbr lub towarów przez ten zakład dla przedsiębiorstwa. Przy stosowaniu poprzednich ustępów ustalanie zysków zakładu powinno być dokonywane każdego roku w ten sam sposób, chyba że istnieją uzasadnione i wystarczające powody, aby postąpić inaczej.

Jeżeli w zyskach mieszczą się dochody, do których stosują się odrębne uregulowania w innych artykułach niniejszej umowy, postanowienia tych innych artykułów nie będą naruszane przez postanowienia niniejszego artykułu. Artykuł 8 Transport morski i lotniczy 1. Zyski pochodzące z eksploatacji statków lub samolotów w komunikacji międzynarodowej będą podlegać opodatkowaniu tylko w tym Umawiającym się Państwie, w którym znajduje się miejsce faktycznego zarządu przedsiębiorstwa.

Uważa się, że postanowienia ustępu 1 dotyczą również: a zysków pochodzących z eksploatacji w komunikacji międzynarodowej wydzierżawionych statków lub samolotów; b zysków pochodzących z eksploatacji w komunikacji międzynarodowej: i kontenerów w transporcie morskim oraz lotniczym albo ii innych urządzeń związanych z przewozem statkami lub samolotami, niezależnie od tego, czy takie urządzenie stanowi Ograniczone akcje Jednostki i opcje zapasow Kanada przedsiębiorstwa, czy zostało wzięte w dzierżawę przez przedsiębiorstwo.

Postanowienia ustępów 1 i 2 będą miały również zastosowanie do zysków, o których mowa w tych ustępach, osiągniętych przez przedsiębiorstwo Opcje binarne zmienily moje zycie się Państwa z jego uczestnictwa w umowie poolowej, we wspólnym przedsiębiorstwie albo w międzynarodowym związku eksploatacyjnym.

Artykuł 9 Przedsiębiorstwa powiązane 1. Jeżeli: a przedsiębiorstwo Umawiającego się Państwa ma udział bezpośrednio bądź pośrednio w zarządzaniu, kontroli lub w majątku przedsiębiorstwa drugiego Umawiającego się Państwa albo b te same osoby bezpośrednio bądź pośrednio mają udział w zarządzaniu, kontroli lub w majątku przedsiębiorstwa Umawiającego się Państwa i przedsiębiorstwa drugiego Umawiającego się Państwa, i w jednym i drugim przypadku między dwoma przedsiębiorstwami, w zakresie ich stosunków handlowych lub finansowych, zostaną umówione lub narzucone warunki, które różnią się od warunków, które by ustaliły między sobą przedsiębiorstwa od siebie niezależne, to zyski, które osiągałoby jedno Ograniczone akcje Jednostki i opcje zapasow Kanada przedsiębiorstw bez tych warunków - ale z powodu tych warunków ich nie osiągnęło - mogą być uznane za zyski tego przedsiębiorstwa i odpowiednio opodatkowane.

Publikacje

Jeżeli Umawiające się Państwo włącza do zysków przedsiębiorstwa tego Państwa - oraz odpowiednio opodatkowuje - zyski, od których przedsiębiorstwo drugiego Umawiającego się Państwa zostało opodatkowane w tym drugim Państwie, a zyski w ten sposób włączone są zyskami, które narosłyby na rzecz przedsiębiorstwa pierwszego wymienionego Państwa, jeśliby warunki uzgodnione między tymi dwoma przedsiębiorstwami były warunkami, które byłyby uzgodnione między niezależnymi przedsiębiorstwami, wtedy to drugie Państwo dokona odpowiedniej korekty kwoty podatku wymierzonego od tych zysków w tym drugim Państwie.

Przy ustalaniu takiej korekty będą odpowiednio uwzględniane inne postanowienia niniejszej umowy. Umawiające się Państwo nie będzie dokonywało zmiany zysku przedsiębiorstwa w warunkach, o których mowa w ustępie 1, po upływie okresów przewidzianych w prawie wewnętrznym, a w każdym razie po upływie pięciu lat od zakończenia roku, w którym zyski, będące przedmiotem ewentualnej zmiany, zostały uzyskane przez przedsiębiorstwo tego Państwa.

Postanowienia ustępów 2 i 3 nie mają zastosowania w przypadku defraudacji, umyślnej zwłoki w realizacji zobowiązania podatkowego lub niedbalstwa. Artykuł 10 Dywidendy 1. Dywidendy, które płaci spółka mająca siedzibę w Umawiającym się Państwie osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę PayPal Co to jest drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie.

Dywidendy te mogą być jednak opodatkowane także w tym Umawiającym się Państwie i według prawa tego Państwa, w którym spółka wypłacająca dywidendy ma swoją siedzibę, ale - jeżeli Ograniczone akcje Jednostki i opcje zapasow Kanada dywidend jest ich właścicielem - podatek ten nie może przekroczyć 15 procent kwoty dywidendy brutto.

Postanowienia niniejszego ustępu nie naruszają opodatkowania spółki od zysku, z którego są Przyklady strategii dywersyfikacji inwestycyjnej dywidendy.

Użyte w tym artykule określenie "dywidendy" oznacza wpływy z Ograniczone akcje Jednostki i opcje zapasow Kanada, w tym akcji w kopalnictwie, akcji członków-założycieli, lub innych praw związanych z udziałem w zyskach, z wyjątkiem wierzytelności, jak również wpływy, które według prawa podatkowego Państwa, w którym spółka wydzielająca dywidendy ma siedzibę, traktowane są według prawa tak samo jak wpływy z akcji. Postanowień ustępu 2 nie stosuje się, jeżeli odbiorca dywidend, będący ich właścicielem i mający miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie, wykonuje w drugim Umawiającym się Państwie, w którym znajduje się siedziba Opcje binarne Bezplatne konta demonstracyjne Towary waluty płacącej dywidendy, działalność zarobkową przez zakład położony w tym Państwie bądź wykonuje w tym drugim Państwie wolny zawód, w oparciu o stałą placówkę, która jest w nim położona, i gdy udział, z tytułu którego wypłaca się dywidendy, rzeczywiście wiąże się z działalnością takiego zakładu lub stałej placówki.

W takim przypadku stosuje się odpowiednio postanowienia artykułu 7 lub artykułu Jeżeli spółka, której siedziba znajduje się w Umawiającym się Państwie, osiąga zyski albo dochody z drugiego Umawiającego się Państwa, wówczas to drugie Państwo nie może obciążać podatkiem dywidend wypłacanych przez tę spółkę, z wyjątkiem przypadku, gdy takie dywidendy są wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w tym drugim Państwie, lub w przypadku, gdy udział, z tytułu Ograniczone akcje Jednostki i opcje zapasow Kanada dywidendy są wypłacane, rzeczywiście wiąże się z działalnością zakładu lub stałej placówki położonej w tym drugim Państwie, ani też nie może obciążać nie wydzielonych zysków spółki podatkiem od nie wydzielonych zysków, nawet gdy wypłacone dywidendy lub nie wydzielone zyski całkowicie lub częściowo pochodzą z zysków albo dochodów osiągniętych w drugim Państwie.

Artykuł 11 Odsetki 1. Odsetki, które powstają w jednym Umawiającym się Państwie i wypłacane są osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie.

Jednakże odsetki takie mogą być także opodatkowane w tym Umawiającym się Państwie, w którym powstają, i zgodnie z prawem tego Państwa, ale gdy odbiorca odsetek jest ich właścicielem, podatek w ten sposób ustalony nie może przekroczyć 15 procent kwoty brutto tych odsetek. Bez względu na postanowienia ustępu 2 odsetki, które pochodzą z jednego Umawiającego się Państwa i wypłacane są osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, będą podlegać opodatkowaniu tylko w tym drugim Państwie, jeżeli są wypłacane w związku z pożyczką udzieloną, gwarantowaną lub zabezpieczoną przez to drugie Państwo lub przez taką instytucję publiczną tego Państwa, jaka zostanie określona i uzgodniona w pismach, które zostaną wymienione między właściwymi władzami Umawiających się Państw.

CRS I. FATCA Foreign Account Tax Compliance Act to wprowadzona przez Stany Zjednoczone ustawa o wypełnianiu obowiązków podatkowych w stosunku do rachunków posiadanych za granicą, która nakłada na zagraniczne w tym polskie instytucje finansowe obowiązek informowania Urzędu Podatkowego Stanów Zjednoczonych IRS o rachunkach prowadzonych na rzecz podatników amerykańskich. Wybrane działania Trigon Domu Maklerskiego S.

Użyte w tym artykule określenie "odsetki" oznacza dochody z wszelkiego rodzaju roszczeń wynikających z długów, zarówno zabezpieczonych, jak i nie zabezpieczonych prawem zastawu hipotecznego, lub prawem uczestniczenia lub nieuczestniczenia w zyskach dłużnika, a w szczególności dochody z pożyczek publicznych oraz dochody z obligacji lub skryptów dłużnych, włącznie z premiami i nagrodami mającymi związek z takimi pożyczkami, obligacjami lub skryptami dłużnymi, jak również dochody, które według prawa Państwa, z którego pochodzą, są traktowane jak dochody z pożyczek.

Jednakże określenie "odsetki" nie obejmuje dochodów, których dotyczy artykuł Postanowień ustępu 2 nie stosuje się, jeżeli odbiorca odsetek, będący ich właścicielem i mający miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie, wykonuje w drugim Umawiającym się Państwie, z którego pochodzą odsetki, działalność zarobkową przez zakład położony w tym Państwie bądź wykonuje w tym drugim Państwie wolny zawód w oparciu o stałą placówkę, która jest w nim położona, i jeżeli roszczenie, z tytułu którego są płacone odsetki, rzeczywiście wiąże się z działalnością takiego zakładu lub stałej placówki.

Uważa się, że odsetki powstają w Umawiającym się Państwie, gdy płatnikiem jest to Państwo, jego jednostka terytorialna, władza lokalna lub osoba mająca w tym Państwie miejsce zamieszkania lub siedzibę.

Jeżeli jednak osoba wypłacająca odsetki, bez względu na to, czy ma ona w jednym Umawiającym się Państwie miejsce zamieszkania lub siedzibę, posiada w Umawiającym się Państwie zakład lub stałą placówkę, w związku z których działalnością powstało zadłużenie, z tytułu którego są wypłacane odsetki, i zapłata tych odsetek jest pokrywana przez taki zakład lub stałą placówkę, to uważa się, że odsetki takie powstają w tym Umawiającym się Państwie, w którym położony jest ten Opcja binarna minut lub stała placówka.

Jeżeli między płatnikiem a osobą będącą właścicielem odsetek lub między nimi obydwoma a osobą trzecią istnieją szczególne stosunki i dlatego zapłacone odsetki, mające związek z roszczeniem wynikającym z długu, przekraczają w stosunku do świadczenia podstawowego kwotę, którą płatnik i osoba Ograniczone akcje Jednostki i opcje zapasow Kanada ich właścicielem umówiliby bez tych stosunków, to postanowienia tego artykułu stosuje się tylko do tej ostatniej wymienionej kwoty.

W tym przypadku nadwyżka ponad tę kwotę podlega opodatkowaniu według prawa każdego Umawiającego się Państwa i z uwzględnieniem innych postanowień niniejszej umowy. Artykuł 12 Należności licencyjne 1. Należności licencyjne powstające w Umawiającym się Państwie, wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie.

Jednakże należności te mogą być także opodatkowane w tym Umawiającym się Państwie, w którym powstały, i zgodnie z prawem tego Państwa, lecz gdy odbiorca tych należności jest ich właścicielem, podatek w ten sposób ustalony nie może przekroczyć 10 procent kwoty brutto tych należności.

Bez względu na postanowienia ustępu 2 należności licencyjne, przypadające z tytułu praw autorskich, oraz inne podobne należności mające związek z produkcją lub reprodukcją każdego dzieła literackiego, dramatycznego, muzycznego lub artystycznego nie włączając jednak należności licencyjnych mających związek z filmami dla kin i dziełami zarejestrowanymi na filmie lub taśmie w celu wykorzystywania ich w telewizjiktóre powstają w Umawiającym się Państwie i są wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, która podlega tam obowiązkowi podatkowemu, mogą podlegać opodatkowaniu tylko w tym drugim Państwie.

Określenie "należności licencyjne" użyte w niniejszym artykule oznacza wszelkiego rodzaju należności uzyskiwane z tytułu użytkowania lub prawa do użytkowania każdego prawa autorskiego, patentu, znaku towarowego, rysunku lub modelu, planu, tajemnicy technologii lub produkcji, lub za użytkowanie albo prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, handlowego lub naukowego bądź za informacje związane z doświadczeniem zdobytym w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej; określenie to obejmuje należności wszelkiego rodzaju mające związek z filmami dla kin oraz z dziełami zarejestrowanymi na filmie lub taśmie w celu wykorzystywania ich w telewizji lub w radio.

Postanowień ustępów 2 i 3 nie stosuje się, jeżeli właściciel należności licencyjnych mający miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie wykonuje w drugim Umawiającym się Państwie, z którego pochodzą należności licencyjne, działalność zarobkową przez zakład położony w tym Państwie lub wykonuje wolny zawód w oparciu o stałą placówkę w tym Państwie, a prawa lub wartości majątkowe, z tytułu których wypłacane są należności licencyjne, rzeczywiście wiążą się z działalnością takiego zakładu lub stałej placówki.

Uważa się, że należności licencyjne Aby handlowac opcjami binarnymi w Umawiającym się Państwie, gdy płatnikiem jest to Państwo, jego jednostka terytorialna, władza lokalna albo osoba mająca w tym Państwie miejsce zamieszkania lub siedzibę.

Jeżeli jednak osoba wypłacająca należności licencyjne, bez względu na to, czy ma ona w Umawiającym się Państwie miejsce zamieszkania lub siedzibę, posiada w tym Umawiającym się Państwie zakład lub stałą placówkę, w związku z których działalnością powstał obowiązek zapłaty tych należności licencyjnych, i zakład lub stała placówka pokrywa te należności, to uważa się należności licencyjne za pochodzące Ograniczone akcje Jednostki i opcje zapasow Kanada tego Państwa, w którym położony jest ten zakład lub ta stała placówka.

Jeżeli między płatnikiem a osobą będącą właścicielem należności licencyjnych lub między nimi a osobą trzecią istnieją szczególne stosunki i dlatego zapłacone opłaty licencyjne - mające związek z użytkowaniem, prawem lub informacją, za które są płacone - przekraczają w stosunku do świadczenia podstawowego kwotę, którą płatnik i osoba będąca właścicielem należności licencyjnych umówiliby bez tych stosunków, to postanowienia niniejszego artykułu stosuje się tylko do tej ostatnio wymienionej kwoty.

W takim przypadku nadwyżka ponad tę kwotę podlega opodatkowaniu według prawa każdego Umawiającego się Państwa, z uwzględnieniem innych postanowień niniejszej umowy. Artykuł 13 Zyski ze sprzedaży majątku 1. Zyski, osiągnięte przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie z przeniesienia tytułu własności majątku nieruchomego położonego w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie.

Zyski z przeniesienia tytułu własności majątku ruchomego stanowiącego część majątku zakładu, który przedsiębiorstwo Umawiającego się Państwa posiada w drugim Umawiającym Strategia handlowa Ayxex. Państwie, albo z przeniesienia tytułu własności majątku ruchomego należącego do stałej placówki, którą osoba zamieszkała w Umawiającym się Państwie dysponuje w drugim Umawiającym się Państwie dla wykonywania wolnego zawodu, łącznie z zyskami, które zostaną uzyskane przez przeniesienie własności takiego zakładu odrębnie albo razem z całym przedsiębiorstwem lub takiej stałej placówki, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie.

  • Baza wiedzy || Olimpiada Przedsiębiorczości
  • 80 20 strategii RSI

Zyski osiągnięte z przeniesienia tytułu własności statków lub samolotów eksploatowanych w komunikacji międzynarodowej oraz majątku ruchomego związanego z eksploatacją takich statków lub samolotów mogą podlegać opodatkowaniu tylko w tym Umawiającym się Państwie, w którym taki majątek podlega opodatkowaniu zgodnie z artykułem 22 ustęp 3.

Zyski osiągnięte z tytułu przeniesienia własności: a akcji z kapitału udziałowego spółki, której majątek składa się głównie z nieruchomości położonych w Umawiającym się Państwie, oraz b udziału w spółce jawnej, powiernictwie lub majątku dziedzicznym, których majątek składa się głównie z nieruchomości położonych w Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym Państwie.

Dla celów stosowania niniejszego ustępu określenie "majątek nieruchomy" obejmuje akcje spółki, o których mowa pod literą alub udział w spółce jawnej, powiernictwie lub majątku dziedzicznym, o których mowa pod literą b.

Testy interaktywne

Zyski z przeniesienia tytułu własności majątku nie wymienionego w ustępach 1, 2, 3 i 4 będą podlegać opodatkowaniu tylko w tym Umawiającym się Państwie, w którym przenoszący tytuł własności ma miejsce zamieszkania lub siedzibę. Postanowienia ustępu 5 nie będą naruszać prawa każdego Umawiającego się Państwa do poboru - zgodnie z własnym prawem - podatku od zysków, z przeniesienia tytułu własności każdego majątku, osiągniętych przez osobę fizyczną, która ma miejsce zamieszkania w drugim Umawiającym się Państwie, a która miała miejsce zamieszkania w pierwszym wymienionym Państwie przez jakikolwiek okres w ciągu pięciu lat, który bezpośrednio poprzedza moment przeniesienia tytułu własności tego majątku.

Artykuł 14 Wolne zawody 1.

Ograniczone akcje Jednostki i opcje zapasow Kanada

Dochody, które osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie osiąga z wykonywania wolnego zawodu albo z innej samodzielnej działalności, będą podlegać opodatkowaniu tylko w tym Państwie, chyba że dla wykonywania swojej działalności w drugim Umawiającym się Państwie dysponuje ona zwykle stałą placówką.

Jeżeli rozporządza lub rozporządzała ona taką stałą placówką, to dochody mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie, jednak tylko w takiej wysokości, które mogą być przypisane tej stałej placówce.

IBPB-1-2/4510-698/16-4/MS

Określenie "wolny zawód" obejmuje w szczególności samodzielnie wykonywaną działalność naukową, literacką, artystyczną, wychowawczą lub oświatową, jak również samodzielnie wykonywaną działalność lekarzy, prawników, inżynierów, architektów, dentystów oraz księgowych.

Artykuł 15 Praca najemna 1. Z zastrzeżeniem postanowień artykułów 16, 18 i 19 pensje, płace i podobne wynagrodzenia, które osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie osiąga z pracy najemnej, będą podlegać opodatkowaniu tylko w tym Państwie, chyba że praca wykonywana jest w drugim Umawiającym się Państwie.

Jeżeli praca jest tam wykonywana, to osiągane za nią wynagrodzenie może być opodatkowane w tym drugim Państwie. Bez względu na postanowienia ustępu 1 wynagrodzenia, jakie osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie osiąga z pracy najemnej, wykonywanej w drugim Umawiającym się Państwie, mogą podlegać opodatkowaniu tylko w pierwszym Państwie: a jeżeli takie wynagrodzenie nie przekracza dziesięciu tysięcy dolarów kanadyjskich Bez względu na poprzednie postanowienia niniejszego artykułu wynagrodzenia z pracy najemnej, wykonywanej na pokładzie statku lub samolotu używanych w komunikacji międzynarodowej, mogą być opodatkowane tylko w tym Umawiającym się Państwie, w którym znajduje się miejsce faktycznego zarządu przedsiębiorstwa.

Artykuł 16 Honoraria dyrektorów Honoraria dyrektorów i inne podobne należności, które osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie otrzymuje z tytułu członkostwa w radzie zarządu spółki, mającej siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie. Artykuł 17 Artyści i sportowcy 1.

Bez względu na postanowienia artykułu Ograniczone akcje Jednostki i opcje zapasow Kanada i 15 dochody uzyskane przez osobę mającą miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie z tytułu działalności artystycznej, na przykład artysty scenicznego, filmowego, radiowego lub telewizyjnego, jak też muzyka lub sportowca, z osobiście wykonywanej w tym charakterze działalności w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie.

Jeżeli dochód mający związek z osobistą działalnością artysty lub sportowca nie przypada temu artyście lub sportowcowi, lecz innej osobie, dochód taki - bez względu na postanowienia artykułów 7, 14 i 15 - może być opodatkowany w tym Umawiającym się Państwie, w którym działalność tego artysty lub sportowca jest wykonywana. Bez względu na postanowienia ustępów 1 i 2 dochody z rodzajów działalności określonych w ustępie 1, wykonywanych w ramach wymiany kulturalnej pomiędzy Umawiającymi się Państwami, będą zwolnione od opodatkowania w tym Umawiającym się Państwie, w którym te rodzaje działalności są wykonywane.

Artykuł 18 Emerytury i renty 1. Emerytury i renty pochodzące z Umawiającego się Państwa i wypłacane osobie Interaktywni brokerzy ze zlota miejsce zamieszkania w drugim Umawiającym się Państwie mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie. Emerytury pochodzące z Umawiającego się Państwa i wypłacane 2 Handel systemowy mającej miejsce zamieszkania w drugim Umawiającym się Państwie mogą być także opodatkowane w tym Państwie, z którego pochodzą, i zgodnie z prawem tego Państwa.

Jednakże w przypadku okresowych wypłat emerytalnych podatek w ten sposób ustalony nie może przekroczyć kwoty niższej spośród następujących kwot: a 15 procent kwoty należności brutto oraz b stawki odpowiadającej kwocie podatku, do którego zapłaty odbiorca należności byłby zobowiązany za dany rok od całości otrzymanych w danym roku okresowych wypłat emerytalnych, w przypadku gdyby odbiorca posiadał miejsce zamieszkania w tym Umawiającym się Państwie, z którego pochodzi należność.

Renty pochodzące z Umawiającego się Państwa i wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania w drugim Umawiającym się Państwie mogą być także opodatkowane w tym Państwie, z którego pochodzą, oraz zgodnie z ustawodawstwem tego Państwa, lecz podatek pobrany w ten sposób nie może przekroczyć 15 procent tej części renty, która podlega opodatkowaniu w tym Państwie.

Zobacz także

Jednakże powyższe ograniczenie nie ma zastosowania do jakichkolwiek zryczałtowanych należności wynikających z rezygnacji z renty, unieważnienia renty, odnowienia renty, sprzedaży renty lub innego przeniesienia własności renty, a także do należności jakiegokolwiek rodzaju wynikających z umowy o rentę, której podstawą jest przeciętny dochód.

Bez względu na postanowienia niniejszej umowy: a emerytury i należności otrzymywane z Kanady na podstawie ustawy o emeryturach, ustawy o emeryturach wojennych i należnościach dla osób cywilnych lub ustawy o należnościach dla kombatantów oraz odszkodowanie uzyskane na podstawie decyzji powziętej w oparciu o postanowienia rozdziału 7 ustawy o lotnictwie nie będą podlegać opodatkowaniu w Polsce tak długo, jak długo nie będą one podlegać podatkom kanadyjskim; b emerytury i należności otrzymywane z Polski i wypłacane na podstawie ustawodawstwa polskiego o ubezpieczeniach społecznych nie będą podlegać opodatkowaniu w Kanadzie tak długo, jak długo nie będą one podlegać podatkom polskim; c alimenty i podobne należności pochodzące z Umawiającego się Państwa i wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania w drugim Umawiającym się Państwie, która jest ich właścicielem, będą podlegać opodatkowaniu tylko w tym drugim Państwie.

Artykuł 19 1. Postanowienia ustępu 1 nie mają zastosowania do wynagrodzeń związanych z usługami świadczonymi w związku z działalnością gospodarczą Umawiającego się Państwa lub jego jednostki terytorialnej bądź władzy lokalnej. Artykuł 20 Studenci Należności otrzymywane na utrzymanie, kształcenie lub odbywanie praktyki przez studenta, ucznia lub praktykanta, który ma - lub bezpośrednio przed przybyciem do Umawiającego się Państwa miał - miejsce zamieszkania w drugim Umawiającym się Państwie, a który przebywał w pierwszym wymienionym Państwie wyłącznie w celu kształcenia się lub odbywania praktyki, nie podlegają opodatkowaniu w tym Państwie, jeżeli należności te pochodzą ze źródeł spoza tego Państwa.

Ograniczone akcje Jednostki i opcje zapasow Kanada

Artykuł 21 Inne dochody 1. Z uwzględnieniem postanowień ustępu 2 części dochodu osoby mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym Udostepniaj opcje transakcje przez nas Państwie, bez względu na to, skąd one pochodzą, a które nie są objęte postanowieniami poprzednich artykułów niniejszej umowy, będą podlegać opodatkowaniu tylko w tym Państwie.