O tym, że wyłącznik działał tylko w jedną stronę, zdaniem pozwanego, świadczą nie tylko argumenty natury ekonomicznej, lecz również to, że sporne struktury zawierane były na długie okresy, a zatem zawieranie struktur opcyjnych z kursem wykonania odległym o kilkanaście groszy od kursu rynkowego na długi okres i z limitem zysku dla obu stron na poziomie np. Sąd Okręgowy stwierdził, że pozwany zawierając z klientami umowy o opcje walutowe ma szczególny obowiązek informacyjny. Druga kwestia, na której koncentruje się spór w niniejszej sprawie, to kwestia tego czy strony wiązały postanowienia Opisów Transakcji i Regulaminu opcji walutowych, bowiem powód twierdzi, że te dokumenty nie zostały mu dostarczone, natomiast pozwany konsekwentnie twierdzi, że oba te dokumenty dostały powodowi dostarczone, dlatego postanowienia zawarte w tych dokumentach wiążą strony i decydują o treści nawiązanych stosunków prawnych. Sąd Okręgowy ustalił, że Regulamin zawierania transakcji skarbowych w Banku … S. Nie stanowi błędu co do treści czynności prawnej mylna ocena zarówno aktualnych, jak i przyszłych okoliczności, nieobjętych treścią dokonanej czynności. Dzięki temu zabiegowi transakcja staje się zerokosztowa w tym sensie, że w chwili zawarcia umowy opcji nie powstaje obowiązek zapłaty premii.

Książka, którą powinie Rytuał interakcyjny Data wydania: Jedna z najważniejszych książek E. Książka napisana jest żywym i barwnym językiem, dalekim od żargonu naukowego, przy jednoczesnej jasności wywodu, co sprawia, iż jest to ciekawa lektura nie tylko dla socjologów i przedstawicieli innych nauk społecznych, ale również dla wszystk Twierdzenia powoda w tej mierze są gołosłowne i nie znajdują oparcia w materiale dowodowym.

Nie można zgodzić się z tym, że powód musiał zawrzeć z pozwanym transakcje opcyjne celem uzyskania kredytu.

 1. Oprogramowanie handlowe Forex.
 2. Его крик эхом отозвался в черноте, застилавшей .
 3. ГЛАВА 29 Все еще нервничая из-за столкновения с Хейлом, Сьюзан вглядывалась в стеклянную стену Третьего узла.

Przede wszystkim zauważyć należy, że zawarcie przez powoda transakcji opcyjnych obniżyło, a nie podwyższyło jego zdolność kredytową, bowiem spowodowało zaciągnięcie dodatkowych zobowiązań przy ocenie standingu finansowego powodowej spółki bank musiałby brać pod uwagę także ewentualne zobowiązania z tytułu tych transakcji. Nadto pozwany podwyższył powodowi limit kredytowy wielocelowy, najpierw w dniu 9 maja roku do kwoty 2.

Nie sposób też uznać, że powód zawarł z pozwanym transakcje opcyjne, aby pozwany udzielił kredytu … Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, której jedynym udziałowcem jest powód. Zdolność kredytowa spółki matki nie jest bowiem tożsama ze zdolnością kredytową spółki córki i bank oddzielnie ocenia zdolność kredytową każdej z tych spółek, a w sprawie Ksiazka ramowa opcji wykazano, by istniały jakieś inne okoliczności powodujące wpływ na ocenę tej zdolności spółki córki na skutek zawarcia przez powoda spornych umów.

Pozwany nigdy zresztą nie udzielił kredytu … Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Powyższe wskazuje, że przedstawiciele pozwanego mogli co najwyżej intensywnie promować wobec powoda produkty banku, jednak na takie oddziaływanie narażony jest niemal każdy wiarygodny finansowo klient banku. Zebrany w sprawie materiał dowodowy nie pozostawia wątpliwości, że dealer pozwanego nawiązał kontakt z prezesem zarządu powoda w celu zawarcia umowy ramowej w zakresie współpracy na rynku finansowym i transakcji opcyjnych w dniu 8 sierpnia roku i w tym też dniu doszło do zawarcia tej umowy ramowej.

Ksiazka ramowa opcji Strategia odzyskiwania strat handlowych

Wskazanie w uzasadnieniu Sądu Okręgowego, że dealer pozwanego nawiązał kontakt z prezesem zarządu powoda celem zawarcia umowy ramowej w zakresie współpracy na rynku finansowym i transakcji opcyjnych w dniu 8 lipca roku i w tym też dniu doszło do zawarcia tej umowy ramowej jest wynikiem oczywistej omyłki Sądu pierwszej instancji.

Pozostałe ustalenia faktyczne Sądu Okręgowego istotne dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy są prawidłowe i Sąd Apelacyjny przyjmuje je za własne. W ocenie Sądu Apelacyjnego Sąd pierwszej instancji poczynił jednak zbyt ogólne ustalenia co do elementów umowy ramowej z dnia 8 sierpnia roku i transakcji opcyjnych z dnia 8 sierpnia roku i z dnia 22 stycznia roku.

Uzupełniając zatem ustalenia Sądu Okręgowego w tym zakresie należy przypomnieć, że na podstawie umowy ramowej w zakresie współpracy na rynku finansowym z dnia 8 sierpnia roku powód mógł zawierać z pozwanym transakcje w postaci 1 negocjowanej, natychmiastowej transakcji wymiany walut wymienialnych, 2 negocjowanej terminowej transakcji wymiany walut wymienialnych, 3 terminowej transakcji stopy procentowej …4 negocjowanej transakcji FX swap, 5 opcji walutowej, 6 transakcji zamiany stóp procentowych …7 walutowej transakcji zamiany stóp procentowych ….

W wykonaniu umowy ramowej w zakresie współpracy na rynku finansowym z dnia 8 sierpnia roku w tym samym dniu strony zawarły 20 transakcji europejskiej walutowej opcji barierowej o numerach … fha house loan i jednocześnie podpisały potwierdzenia tych transakcji. Transakcje europejskiej walutowej opcji barierowej o numerach ………………………… dotyczyły opcji walutowej P.

Jeżeli zatem kurs wykonania europejskiej walutowej opcji barierowej P. Natomiast jeżeli kurs wykonania europejskiej walutowej opcji barierowej C.

W wykonaniu umowy ramowej w zakresie współpracy na rynku finansowym z dnia Ksiazka ramowa opcji sierpnia roku w tym samym dniu strony zawarły też 4 transakcje europejskiej opcji walutowej o numerach … — …a potwierdzenia tych transakcji zostały podpisane w dniu 11 sierpnia roku. Transakcje europejskiej opcji walutowej o numerach … i … dotyczyły opcji walutowej P.

Tak więc jeżeli kurs realizacji europejskiej opcji walutowej P. Z kolei jeśli kurs realizacji europejskiej opcji walutowej C. Opcje waniliowe przyniosły powodowi zysk w sierpniu i we wrześniu roku.

Podobne książki

W dniu 22 stycznia roku strony zawarły 21 transakcji europejskiej walutowej opcji barierowej o numerach …które stanowiły restrukturyzację transakcji zawartych w dniu 8 sierpnia roku. Transakcje europejskiej walutowej opcji barierowej o numerach … dotyczyły opcji walutowej C.

Jeżeli kurs wykonania europejskiej walutowej opcji barierowej o numerach … był niższy niż kurs referencyjny w dniu wygaśnięcia opcji oraz w okresie obserwacji nie została osiągnięta bariera to pozwany jako wystawca tej opcji był zobowiązany do zapłacenia powodowi jako nabywcy opcji kwoty rozliczenia stanowiącej iloczyn odpowiednio Z kolei jeżeli kurs wykonania europejskiej walutowej opcji barierowej o numerach … był niższy niż kurs referencyjny w dniu wygaśnięcia opcji oraz w okresie obserwacji nie została osiągnięta bariera to powód jako wystawca tej opcji był zobowiązany do zapłacenia pozwanemu jako nabywcy opcji kwoty rozliczenia stanowiącej iloczyn Realizacja europejskich walutowych opcji barierowych o numerach … i kolejnych przyniosła powodowi negatywny wynik finansowy.

Umowa ramowa w zakresie współpracy na rynku finansowym z dnia 8 sierpnia roku nie tworzy wraz z zawieranymi na jej podstawie transakcjami opcyjnymi jednego stosunku prawnego. Ksiazka ramowa opcji ramowa określa jedynie warunki, w jakich może dojść do zawierania przez strony transakcji, w tym transakcji opcyjnych. Umowa ramowa nie tworzy żadnego obowiązku zawarcia transakcji opcyjnych, aczkolwiek bez umowy ramowej nie można zawrzeć transakcji opcyjnych.

12 września - wyrok SA w Warszawie, I ACa /12 | Komarnicka Korpalski Kancelaria Prawna

Transakcje opcyjne zawarte przez strony w dniu 8 sierpnia roku i potwierdzone w tym samym dniu, a także w dniu 11 sierpnia roku były ściśle ze sobą powiązane. Transakcja europejskiej walutowej opcji barierowej P. Także transakcja europejskiej opcji walutowej P. Tak więc Opcje binarne brokera. transakcji europejskiej walutowej opcji barierowej oraz 4 transakcje europejskiej opcji walutowej stanowiły strukturę opcyjną, jedną umowę czy też grupę umów powiązaną wspólnym celem i traktowaną przez strony jako pewna całość.

Także transakcje europejskiej walutowej opcji Ksiazka ramowa opcji zawarte w dniu 22 stycznia roku, które stanowiły restrukturyzację transakcji opcji walutowych zawartych w dniu 8 sierpnia roku, były ściśle ze sobą powiązane i stanowiły jedną strukturę opcyjną, jedną umowę czy też grupę umów.

Ocenę pozostawania powoda w błędzie co do cech zaoferowanego mu przez pozwanego produktu w zakresie potencjalnego ryzyka z nim związanego, na co powód wskazał w oświadczeniu o uchyleniu się od skutków prawnych oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu z dnia 6 sierpnia roku, należy zatem odnieść do poszczególnych umów, a zatem do umowy ramowej w zakresie współpracy na rynku finansowym z dnia 8 sierpnia roku, struktury opcyjnej z dnia 8 sierpnia roku i struktury opcyjnej z dnia 22 stycznia roku.

Umowa ramowa w zakresie współpracy na rynku finansowym z dnia 8 sierpnia roku nie reguluje praw i obowiązków stron, a określa jedynie warunki, w jakich może dojść do zawierania przez strony różnych transakcji, w tym transakcji opcyjnych. Umowa ta nie wiąże się z żadnym ryzykiem finansowym dla powoda.

Powód nie mógł zatem skutecznie uchylić się od skutków prawnych tej umowy z uwagi na pozostawanie przez niego w błędzie co do zagrożenia, ryzyka finansowego. Ryzyko finansowe związane było zaś ze strukturami opcyjnymi z dnia 8 sierpnia roku i z dnia 22 stycznia roku. Powód liczył się z tym, że struktura opcyjna z dnia 8 sierpnia roku łączy się z ryzykiem i deklarował, że Najblizszy Kriptovalauta. je ponieść na poziomie kilku do kilkunastu tysięcy złotych.

Twierdził jednak, że nie wiedział o rzeczywistych granicach ryzyka finansowego związanego z tymi strukturami. Pozwany miał oczywiście obowiązek udzielić powodowi informacji o ryzyku, jakie ponosi w związku z zawarciem struktur Ksiazka ramowa opcji. Z podstawowych zasad prawa obligacyjnego, nakazujących respektowanie uczciwości, lojalności i dobrych obyczajów w obrocie, zwłaszcza na etapie nawiązywania stosunku kontraktowego, ale także w związku z jego wykonywaniem można tu wymienić m.

Sąd Najwyższy rozpoznający niniejszą sprawę przesądził, że obowiązki informacyjne banków w zakresie zawierania terminowych operacji finansowych art. Standard informacyjny wynikający z postanowień tej dyrektywy został szczegółowo opisany przez Sąd Okręgowy i dlatego w tym miejscu nie ma potrzeby ponownego przytaczania postanowień przedmiotowej dyrektywy.

Podziel się...

Trybunał Federalny nie wiązał przy tym obowiązków informacyjnych banku ze statusem konsumenckim klienta. Prowadzenie działalności gospodarczej przez klienta nie ma wpływu na obowiązki informacyjne banku.

 • Morgan Stanley Trading System
 • Analiza ramowa - Erving Goffman (Książka) - Księgarnia PWN
 •  - Мне нужно закончить разговор.
 •  - Гамма-лучи против электромагнитной пульсации.
 • Opcje binarne energii handlowej

Istotny dla obowiązków informacyjnych banku jest jedynie brak wystarczającej wiedzy klienta dla oceny ryzyk z transakcji na poziomie zasadniczo zbliżonym, w zakresie zawieranej transakcji, do wiedzy banku.

Kwalifikacje Ksiazka ramowa opcji klienta nie mają zasadniczo znaczenia. Ogólna wiedza na temat transakcji nie byłaby więc wystarczająca. Przyjęcie, że klient był zorientowany w ryzykach wywoływanych przez transakcję tylko na tej podstawie, iż zawierał transakcje w innym banku, jest nieuprawnione. Doświadczenie klienta uzasadniające odstąpienie od wyczerpującego poinformowania o właściwościach i możliwych skutkach transakcji musiałoby dotyczyć takich samych transakcji, przy czym nie chodzi tylko o typ transakcji, czy ich podtyp.

Spostrzeżenia Trybunału Federalnego znajdują zastosowanie do realiów polskich, albowiem Trybunał ten rozstrzygał właściwie na podstawie ogólnych zasad odpowiedzialności odszkodowawczej ex contractu § niemieckiego kodeksu cywilnegoa po części również na podstawie przepisów niemieckiej ustawy o obrocie papierami wartościowymi § W umowie ramowej w zakresie współpracy na rynku finansowym z dnia 8 sierpnia roku, jak i potwierdzeniach transakcji opcyjnych z dnia 8 i 11 sierpnia roku i z dnia 22 stycznia roku zawarto pouczenia i ostrzeżenia m.

Z zastrzeżeń tych nie wynika, jakie konkretnie informacje o ryzyku związanym z transakcjami uzyskał powód od pozwanego. W oparciu o te zastrzeżenia nie można zatem stwierdzić, że udzielone powodowi przez pozwanego informacje spełniały podobny lub zbliżony do opisanego wyżej standard informacyjny.

Analiza ramowa - Erving Goffman (Książka) - Księgarnia Medyczna PZWL

Sąd Okręgowy nie analizował tego dokumentu, pomimo, że wezwał pozwanego do jego złożenia. Procedura produktowa znajdowała zastosowanie na etapie negocjowania oraz zawierania spornych umów i stanowiła swego rodzaju instrukcję dla pracowników pozwanego.

Jak pomagamy WYDAWAĆ KSIĄŻKI? Gościnnie Kamila Kruk

Jest przy tym oczywiste, że procedura ta była wiążąca dla pracowników wykonujących poszczególne czynności, które zresztą zostały bardzo szczegółowo opisane w rozważanym dokumencie. Aneks w § 4 zawierał zapis, iż z dniem wejścia w życie aneksu do transakcji zawartych pomiędzy stronami przed tym dniem stosuje się postanowienia umowy ramowej oraz umowy zabezpieczającej w brzmieniu nadanym aneksem. Wszystkie transakcje były rozliczane przez podstawienie waluty.

Bank realizował opcje call, gdyż kurs realizacji opcji określony w potwierdzeniu zawarcia umowy lub potwierdzeniu transakcji był niższy od kursu referencyjnego w dacie realizacji opcji. Bank we wskazanych w Potwierdzeniach datach realizacji opcji pobierał z rachunku bankowego powoda walutę, tj.

Książki autora

Tym samym Bank uzyskiwał każdorazowo korzyść w stosunku do tego, gdyby rozliczenie transakcji było realizowane na warunkach kursu NBP obowiązującego w dniu rozliczenia, więc z pominięciem transakcji opcyjnych — w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy wartością w PLN kwoty Bank wzbogacił się kosztem …zyskując na różnicach pomiędzy kursem realizacji opcji, a średnim kursem NBP obowiązującym w dniu rozliczenia.

Łączna wartość uzyskanego przez pozwanego kosztem powoda bezpodstawnego wzbogacenia stanowi kwotę 8.

Ksiazka ramowa opcji Opcje zapasow bez zastrzezen Ladowanie Kanada

Samo matematyczne wyliczenie tej kwoty, przedstawione przez …nie było kwestionowane przez Bank. Swoje stanowisko dotyczące nieprawidłowości rozliczeń wymiany waluty … przedstawił w piśmie z dnia 27 lutego r. W dniu 27 lutego r.

Ksiazka ramowa opcji Inwestowanie Bitkoin Inne Monms

Następnie, w dniu 22 maja r. W dniu 8 lipca r. W dniu 25 września r. Bank oświadczył …iż rozwiązuje Umowę Ramową. Sąd Okręgowy uznał, iż nie ma wystarczających dowodów, by przyjąć, iż … doręczono regulamin dotyczący zawierania opcji walutowych.

Świadek K. W jego przeświadczeniu ten regulamin został wysłany klientowi z potwierdzeniem transakcji. Z kolei świadek I. Do potwierdzenia transakcji był dołączany regulamin zawierania opcji.

Ksiazka ramowa opcji Zagrozenia bitkoin inwestycyjny

Świadek E. Podpisywanie umowy ramowej, a opisy transakcji to są dwie inne czynności. Opisy transakcji wysyłane są przez Departament Skarbu i przez osoby, które zawierają umowy bezpośrednio z klientem.

Jeśli umowa ramowa była podpisana, to klient mógł zawierać transakcje z Departamentem Skarbu bądź z dealerem.

Jednak M. Tak więc zeznania świadków wskazują raczej na procedurę, a nie na fakt rzeczywistego doręczenia owego regulaminu. Za tym, że ten regulamin nie został doręczony powodowi przed podpisaniem aneksu z 26 września świadczy też to, iż pozwany nie przedłożył treści regulaminu, który miałby obowiązywać do spornych transakcji. Sąd Okręgowy uznał powództwo w znacznej części za uzasadnione. Na podstawie Umowy Ramowej strony mogły zawierać między sobą transakcje określone w opisach transakcji, które miały stanowić integralną część umowy §11 ust 1 Umowy Ramowej.

Pozwany nie przedłożył powodowi do Ksiazka ramowa opcji tego dokumentu — więc nie może być częścią umowy. Pozwany także później nie dostarczył tego dokumentu powodowi — do dat zawarcia transakcji — spornych opcji walutowych. Opisy transakcji, które miały być doręczone powodowi uznać należy za rodzaj regulaminu, o którym jest mowa w art. Wprawdzie pozwany powołuje się na przepis art.

Jednak pozwany obu tych przesłanek nie wykazał. W pierwszym przypadku jest rzeczą powszechnie znaną, że banki posługują się regulaminami przypadku transakcji przeznaczonych do masowego klienta, powszechnych, standardowych. Jeśli chodzi o transakcje walutowe to nie można uznać, że spełniają one wspominane wymagania. Pozwany zaś nie wykazał, iż posługiwanie się wzorcem jest w stosunkach danego rodzaju zwyczajowo przyjęte. Pozwany nie wykazał też tego by powód mógł z łatwością dowiedzieć o jego treści.

Tego pozwany nie wykazał.

Autor: Agata Smerd Na jakich zasadach i po spełnieniu jakich warunków zamawiający będzie mógł korzystać z umów ramowych na gruncie nowej ustawy? Co się w tym zakresie zmieni względem obowiązujących obecnie przepisów? Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września r. Wśród wymienionych tam instrumentów znajduje się także umowa ramowa. Pierwszy ogląd nowych przepisów wskazuje zatem na wyraźne rozróżnienie trybów udzielenia zamówienia prowadzących do zawarcia umowy od innych instrumentów i procedur.

W zaistniałej sytuacji warunkami przedmiotowo istotnymi umowy opcji walutowej są: określenie stron transakcji, przedmiotu, waluty pary walutnominału opcji, ceny wykonania, czyli ceny, po jakiej następuje realizacja umowy kurs realizacji opcji premii opcyjnej, terminu wygaśnięcia, terminu wykonania realizacji opcji.

Skoro pozwany twierdzi, że w niniejszej sprawie powinien mieć zastosowanie opis transakcji, a tam są te same elementy, a nawet w przypadku premii idzie dalej, wskazując, iż powinien być dzień płatności premii, to oznacza, że pozwany te właśnie elementy także uważa za przedmiotowo istotne.

Strony postanowiły, że uzgodnienie warunków transakcji następuje telefonicznie §12 ust 1 Umowy Ramowej. Tak więc, mając na uwadze, iż w żadnej z rozmów nie zawarto postanowienia dotyczącego chociażby wynagrodzenia dla wystawcy opcji, tj.

21 stycznia , wyrok SA w Białymstoku, I ACa /12 | Komarnicka Korpalski Kancelaria Prawna

W § 13 ust. Klient podpisuje otrzymane Potwierdzenie Transakcji i niezwłocznie przesyła je do Banku. Dalej w § 13 ust. W przypadku zastrzeżeń do Treści Potwierdzenia Transakcji strony miały uzgodnić rzeczywiste warunki transakcji, a następnie sporządzić nowe Potwierdzenie Transakcji uwzględniające Uzgodnione Warunki Transakcji.

Z kolei § 3 ust. Przy czym, dwa pierwsze dokumenty regulują tryb dojścia do uzgodnień w zakresie transakcji; nie regulują więc samej czynności mającej na celu zawarcie transakcji czynności konwencjonalneja jedynie sposób dojścia do skutku tej transakcji i ewentualnie dalsze konsekwencje już zawartej transakcji. Jedynym dokumentem odnoszącym się do samej czynności zawarcia transakcji jest Potwierdzenie Transakcji.

Ksiazka ramowa opcji Najlepszy darmowy program handlu forex

Z powyższych ustaleń umownych wynika, że jest to jedyny dokument opisujący treść zawartej Transakcji. Mając jednak na uwadze to, że czas rzeczywistej transakcji to jest rozmowa telefoniczna, a ta nie zawierała wszystkich elementów przedmiotowo istotnych transakcji tj. Z dniem 26 września r. Nie ma to znaczenia dla sprawy, a w szczególności dla warunków dodatkowych tzw. Tym niemniej Sąd Okręgowy uznał, że w zakresie objętym sporem do końca rozliczeń spornych transakcji zastosowanie mają warunki ustalone w Potwierdzeniach Transakcji.

W takiej sytuacji cztery sporne transakcje opcyjnie wyłączyły się w okolicznościach ustalonych powyższej, a kwoty zatrzymane przez Bank, a wynikające z różnicy pomiędzy wymianą USD na PLN według kursu realizacji opcji a średnim kursem NBP — uznać należy za zatrzymane bezpodstawnie.

 • Opcje zapasow pracownikow GM
 • Goffman Erving - książki » BiblioNETka
 • Przetargi Publiczne / Prowadzenie postępowania / Umowa ramowa na nowo
 • Piętno: Rozważania o zranionej tożsamości Data wydania: Znany już polskiemu czytelnikowi z książki pt.
 • Sędzia SO del.
 • Jaki jest najlepszy wskaznik opcji binarnych

Nadto Sąd Okręgowy wskazał, że gdyby przyjąć, iż sporne transakcje zostały zawarte w kształcie takim, jaki wynika z rozmów telefonicznych pomiędzy stronami czyli z pominięciem tzw. Nie można uznać, iż prowizja wynagrodzenie w wysokości 0 zł czyni z tego uzgodnienia czynność odpłatną, a nie ulega wątpliwości, iż opcje z natury rzeczy są transakcjami odpłatnymi.

Tego faktu nie kwestionuje sam pozwany. Powszechnie przyjmuje się, że kształtującym transakcję opcji przedmiotowo istotnym warunkiem jest wynagrodzenie dla wystawcy prowizja. Prowizja na poziomie 0 zł oznacza, że jej nie ma.

Dochodzona kwota odpowiadała sumie pobranej od powoda przez pozwanego w związku z rozliczeniem poszczególnych transakcji. Ewentualnie, gdyby żądanie zgłoszone jako główne zostało przez Sąd uznane za bezzasadne, powód wnosił o ograniczenie świadczenia należnego pozwanemu w wykonaniu umowy i w efekcie o zasądzenie od pozwanego kwoty 2.

Tak więc, jeśli przyjąć, iż strony zawarły transakcję złożoną z dwu opcji — ta taka umowa nie została zawarta, bo strony nie uzgodniły jednego z podstawowych warunków transakcji, tj. Pozwany wprawdzie na początku swego wywodu twierdził, iż czynnikiem kształtującym transakcje była prowizja, jako czynnik kształtujący pojedynczą opcję. Opcje put i call są tak dobierane, aby koszt netto takiej strategii był równy zero suma premii zapłaconych za nabycie opcji i otrzymanych za sprzedaż opcji ma wynosić zero.

Dzięki temu zabiegowi transakcja staje się zerokosztowa w tym sensie, że w chwili zawarcia umowy opcji nie powstaje obowiązek zapłaty premii. Konkludując: jest to instrument inwestycyjny, gdzie nie ma wynagrodzenia za wystawienie opcji, za to obie strony są nastawione na ryzyko.

Dane szczegółowe

Co się w tym zakresie zmieni względem obowiązujących obecnie przepisów? Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września r. Wśród wymienionych tam instrumentów znajduje się także umowa ramowa.