Przypomnijmy, że pod koniec sierpnia miało miejsce włączenie CDM Pekao w struktury banku. To z kolei najprawdopodobniej pociągnęło za sobą i porządki w postaci zamykania niektórych starych rachunków. Klient podejmując decyzję o zakupie lub sprzedaży instrumentu finansowego powinien wziąć pod uwagę fakt występowania ryzyka, które wiąże się z podjęciem decyzji inwestycyjnej, a w szczególności możliwości zmiany ceny instrumentów finansowych będących przedmiotem tej decyzji wbrew oczekiwaniom klienta i w związku z tym nie uzyskania założonych przez klienta zysków.

Kotak Securities Opcje Maklerstwo handlowe

Znajdź oddział Istotne informacje i ryzyko Pamiętaj, że inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem. Więcej Santander Biuro Maklerskie Kotak Securities Opcje Maklerstwo handlowe, iż inwestowanie w instrumenty finansowe i korzystanie z usług maklerskich wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków, a nawet koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów.

Kotak Securities Opcje Maklerstwo handlowe

Ponadto inwestycje w zagraniczne instrumenty finansowe obarczone są nie tylko ryzkiem inwestycyjnym, ale również ryzykiem walutowym, tj. Poziom ryzyka jest zróżnicowany i zależy od rodzaju instrumentu finansowego, który jest przedmiotem usługi maklerskiej lub inwestycji. Na cenę instrumentów finansowych ma wpływ wiele czynników, które są lub mogą być niezależne od emitentów i wyników ich działalności.

Kotak Securities Opcje Maklerstwo handlowe

Można do nich zaliczyć m. Klient korzystający z usługi doradztwa inwestycyjnego samodzielnie podejmuje decyzję inwestycyjną na podstawie udzielonej rekomendacji. Klient korzystający z usługi doradztwa inwestycyjnego, podejmując decyzję inwestycyjną, powinien mieć na uwadze ryzyko związane z tą usługą.

Kotak Securities Opcje Maklerstwo handlowe

Do głównych rodzajów ryzyka związanych z korzystaniem z usługi doradztwa inwestycyjnego zalicza się: ryzyko nieodpowiednich rekomendacji w szczególności w przypadku istotnej zmiany w zakresie wiedzy i doświadczenia, sytuacji finansowej lub celów inwestycyjnych Klientaryzyko niewłaściwie oszacowanej wartości lub ryzyko nietrafionej oceny kierunku zmian ceny rekomendowanego instrumentu finansowego, ryzyko związane z ograniczoną w czasie aktualnością rekomendacji inwestycyjnej przekazanej klientowi.

Informacje dotyczące sprzedaży krzyżowej w Santander Biuro Maklerskie Świadczenie usług przyjmowania i przekazywania oraz wykonywania zleceń, sporządzania analiz inwestycyjnych, finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym, a także korzystanie z usługi doradztwa inwestycyjnego wymaga zawarcia umowy maklerskiej i posiadania rachunku inwestycyjnego w Santander Biuro Maklerskie, na który składa się rachunek papierów wartościowych i służący do jego obsługi rachunek pieniężny.

Kotak Securities Opcje Maklerstwo handlowe

Koszty usług wynikające ze sprzedaży krzyżowej w porównaniu do kosztów poszczególnych usług, gdyby te świadczone były przez Santander Biuro Maklerskie na podstawie odrębnych umów, ustalone byłyby na tym samym poziomie lub wyższym w przypadku usługi świadczonej bez posiadania rachunku inwestycyjnego w Santander Biuro Maklerskie. Ryzyko wynikające ze sprzedaży krzyżowej ww. Ryzyko wynikające z korzystania z usługi prowadzenia rachunku inwestycyjnego to ryzyko przechowywania instrumentów finansowych lub środków pieniężnych w jednej instytucji.

Szczegółowe informacje o kosztach, opłatach i ryzykach wynikających z zawarcia umowy krzyżowej, a także informacje na temat poszczególnych instrumentów finansowych i usług znajdują się na stronie internetowej www.

Kotak Securities Opcje Maklerstwo handlowe

Stan na dzień: Przydatne informacje.