I wreszcie, Rada rozważy swoje sposoby komunikacji. Rosnąca wrażliwość polskiej gospodarki na procesy zachodzące na międzynarodowych rynkach finansowych wymaga zwiększenia jej odporności, od której w znacznym stopniu zależy skuteczność polityki pieniężnej. Szpunar , s. Podanie do publicznej wiadomości prognoz inflacji sprawia, że działania banku centralnego są przewidywalne i przejrzyste dla społeczeństwa, dzięki czemu prowadzona przez niego polityka pieniężna jest bardziej wiarygodna. Mimo wyboru CPI, wpływ czynników zewnętrznych, nie mających wpływu na inflację bazową, będzie szczegółowo komentowany. Polityka informacyjna będzie miała szczególne znaczenie dla przełamywania oczekiwań inflacyjnych.

Istotnym aspektem tej analizy będzie ilościowe określenie stabilności cen, wraz z metodami i narzędziami stosowanymi do jej osiągnięcia. Częścią przeglądu będzie też zbadanie, jakie znaczenie dla wykonywania mandatu EBC mogą mieć inne zagadnienia, w tym stabilność finansowa, zatrudnienie oraz równowaga środowiska naturalnego.

Wersja od: 21 października r. Na podstawie art. Nrpoz. Ustala się średniookresową strategię polityki pieniężnej na latastanowiącą załącznik do uchwały. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Rada Prezesów oceni skuteczność i potencjalne skutki uboczne narzędzi polityki pieniężnej wypracowanych przez ostatnich dziesięć lat. Zbada — również w świetle obecnych i nowych tendencji — jak należy zmodyfikować analizę ekonomiczną i analizę monetarną, za pomocą których EBC ocenia zagrożenia dla stabilności cen. I wreszcie, Rada rozważy swoje sposoby komunikacji. Oczekuje się, że przegląd zostanie przeprowadzony do końca roku.

Ustala się średniookresową strategię polityki pieniężnej na latastanowiącą załącznik do uchwały. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Wprowadzenie Rosnący stopień urynkowienia polskiej gospodarki i rozwój instytucji z tym związanych w tym rynku pieniężnego, walutowego, kapitałowego oraz liberalizacja prawa dewizowego zwiększają stopień zależności podmiotów gospodarczych od krajowych i międzynarodowych rynków finansowych oraz prowadzonej polityki makroekonomicznej.

Wydłuża się jednocześnie horyzont podejmowania decyzji przez te podmioty. Dlatego Rada Polityki Pieniężnej uznała za swój obowiązek opracowanie Strategii, przedstawiającej zamierzenia Rady w zakresie kształtowania polityki pieniężnej w horyzoncie dłuższym niż jeden rok, aby przyczynić się w ten sposób do zwiększenia stopnia przewidywalności polityki pieniężnej. Strategia określa sposób postępowania banku centralnego w zakresie realizacji jego konstytucyjnych i ustawowych celów w średnim horyzoncie.

Celem podstawowym polityki pieniężnej banku centralnego jest kontynuowanie procesu obniżania inflacji, a w dalszej perspektywie stabilizacja cen.

Osiągnięcie tego celu ma zasadnicze znaczenie dla stworzenia solidnych podstaw długotrwałego wzrostu gospodarczego.

Search Results

Z uwagi na nie dokończony jeszcze proces przekształcania gospodarki polskiej w rozwiniętą gospodarkę rynkową dodatkowym celem banku centralnego jest wsparcie rozwoju nowoczesnego rynku finansowego. Strategia prezentuje najistotniejsze zamierzenia Rady w zakresie realizacji powyższych celów w latach Ramy czasowe Strategii nie tylko odpowiadają okresowi pierwszej kadencji Rady, ale - co istotniejsze - pokrywają się z okresem przygotowania gospodarki polskiej do jej integracji Strategie strategii pienieznych końca r.

Szczegółowe zamierzenia w zakresie polityki pieniężnej przedstawiane będą na kolejne lata we wrześniu każdego roku w Założeniach polityki pieniężnej.

Strategia zwiększy ponadto przejrzystość polityki pieniężnej, a przez to umożliwi podejmowanie przez podmioty gospodarcze i gospodarstwa domowe bardziej racjonalnych decyzji, a także przyczyni się do rozwoju rynku pieniężnego i walutowego oraz instrumentów występujących na tych rynkach.

Przygotowanie Strategii znajduje dodatkowe uzasadnienie w kontekście integracji z Unią Europejską, gdyż w procesie dostosowywania gospodarki polskiej do standardów UE, a następnie EMU, polityka pieniężna będzie odgrywała bardzo poważną rolę.

Spełnienie kryteriów, które warunkują włączenie do unii monetarnej, jest bowiem ściśle związane z polityką pieniężną.

Narodowy Bank Polski

Dla stabilnego rozwoju każdej gospodarki fundamentalne znaczenie ma koordynacja polityki fiskalnej z polityką pieniężną. Jest to szczególnie ważne dla gospodarki polskiej - małej, otwartej gospodarki, podlegającej przemianom systemowym i dążącej do integracji ze strukturami europejskimi oraz w Strategie strategii pienieznych postępującego procesu globalizacji i stosunkowo częstych zjawisk kryzysowych na rynkach finansowych.

Przedstawienie Strategii przez Radę powinno ułatwić koordynację polityki fiskalnej z polityką pieniężną, co zwiększy skuteczność działań antyinflacyjnych w warunkach stabilnego i wysokiego wzrostu gospodarczego. Ponadto przyczyni się do wcześniejszego ujawniania potencjalnych rozbieżności między tymi dwoma elementami polityki makroekonomicznej, stwarzając warunki ich szybszej harmonizacji. Polityka pieniężna na tle procesów makroekonomicznych i perspektywy integracji z Unią Europejską Strategicznym celem Polski jest integracja naszej gospodarki ze strukturami UE i w dalszej perspektywie z EMU.

Dla realizacji tego celu gospodarka polska spełnić musi w ciągu najbliższych kilku lat szereg kryteriów makroekonomicznych, z których wiele stanowi poważne wyzwania dla polityki pieniężnej.

Kryteria monetarne dotyczą stabilności cen, kursu walutowego i długookresowych stóp procentowych.

Blue Chip Share Transakcje Strategia Reversi Othello.

Zgodnie z kryterium kursu walutowego kraj aspirujący do unii walutowej będzie zobowiązany do przynależności przez dwa lata do Europejskiego Mechanizmu Kursowego ERM2. Złoty musi być powiązany w tym systemie sztywnym parytetem z euro. Z kolei kryterium stopy procentowej zakłada, że stopa długoterminowa nie powinna przekraczać więcej niż o dwa punkty procentowe referencyjnej stopy procentowej z obszaru EMU.

Szybka realizacja tego zadania w warunkach wysokiego i stabilnego wzrostu gospodarczego sprzyjać będzie minimalizacji kosztów społecznych związanych z tym procesem. W trakcie budowy gospodarki rynkowej od roku Polska osiągnęła poważne sukcesy.

W zakres przeglądu wejdą także inne zagadnienia, takie jak stabilność finansowa, zatrudnienie oraz równowaga środowiska naturalnego. Oczekuje się, że przegląd potrwa do końca roku. Przegląd będzie się opierać na gruntownej analizie i otwartym podejściu, z zaangażowaniem wszystkich interesariuszy.

Począwszy od r. Dokonywała się prywatyzacja i restrukturyzacja gospodarki, którym to procesom towarzyszył rozwój wielu segmentów i instytucji gospodarki rynkowej. Od r.

W efekcie gospodarka rozwijała się w warunkach szybko narastającego deficytu obrotów towarowych i bieżących bilansu płatniczego. Dalsze utrzymanie wysokiej dynamiki wzrostu gospodarczego zostało uwarunkowane zmniejszeniem nierównowagi zewnętrznej. Dla przeciwdziałania powyższym tendencjom bank centralny od IV kwartału r. Opóźnione i niewystarczające wsparcie polityki pieniężnej wzrostem stopnia restrykcyjności polityki fiskalnej ukształtowało jednak niewłaściwą kombinację obu tych polityk, której kontynuacja podważałaby proces stabilizowania gospodarki.

Rada ustala coroczne założenia polityki pieniężnej i kierując się nimi podejmuje decyzje w zakresie podstawowych instrumentów banku centralnego: stóp procentowych, rezerwy obowiązkowej, operacji otwartego rynku, zobowiązań NBP z tytułu kredytów i pożyczek oraz polityki kursowej.

Już na pierwszych swoich posiedzeniach Rada podjęła bardzo istotne decyzje, które wpłynęły na charakter polityki pieniężnej. Były to: - rozszerzenie pasma wahań kursu złotego oraz dopuszczenie do swobodnego, rynkowego kształtowania się kursu w ramach tego pasma, co spowodowało istotne jego upłynnienie, tworząc warunki do bardziej skutecznej polityki pieniężnej, - obniżenie tempa dewaluacji złotego, co stworzyło warunki do dalszego obniżania inflacji, - przeniesienie punktu ciężkości przy kontroli podaży pieniądza z pieniądza rezerwowego na stopy procentowe, - zmiana zasad Strategie strategii pienieznych operacji otwartego rynku: przyjęcie jako stopy referencyjnej NBP stopy rentowności dniowych operacji otwartego rynku oraz skrócenie najdłuższego terminu zapadalności bonów pieniężnych NBP z do 28 dni.

Restrykcyjna polityka pieniężna, wsparta polityką fiskalną, doprowadziła do obniżenia dynamiki popytu wewnętrznego do poziomu tempa wzrostu PKB oraz zahamowała tempo wzrostu deficytu obrotów bieżących bilansu płatniczego.

Strategia polityki pieniężnej

Proces ten dokonał się w warunkach szybkiego wzrostu gospodarczego oraz dalszego spadku inflacji. W najbliższych latach wyzwaniem dla polityki makroekonomicznej, w tym dla polityki pieniężnej, będzie utrzymanie tej pozytywnej tendencji w gospodarce. Bezpośredni cel inflacyjny - zasadą polityki pieniężnej w latach Podstawowym celem banku centralnego jest utrzymanie stabilnego poziomu cen.

Można to osiągnąć, stosując strategię pośredniej lub bezpośredniej realizacji celu inflacyjnego. Strategia pośredniej realizacji celu inflacyjnego zakłada istnienie stabilnych związków między wielkościami, na które bank centralny stara się wpływać pełniącymi funkcję tzw.

Broker wyboru Vergleich. Minimalne depozyty opcje binarne brokerzy

Dwie odmiany strategii pośredniej - to: strategia utrzymywania stałego kursu waluty Strategie strategii pienieznych w stosunku do waluty kraju o niskiej inflacji oraz strategia zakładająca kontrolę przyrostu podaży pieniądza.

Wprowadzenie stałego kursu walutowego dokonałoby się zatem wbrew uwzględnianej dotąd logice stopniowego upłynniania kursu złotego i mogłoby oddalić perspektywę stabilnego włączenia złotego do systemu ERM2, które powinno się dokonać przy kursie równowagi, trudnym do zidentyfikowania bez udziału sił rynkowych. Stosowanie kursu stałego w niewielkim stopniu daje gwarancję osiągnięcia tego celu.

Kontrola podaży pieniądza jako strategia polityki pieniężnej ma uzasadnienie wtedy, gdy związek między agregatem pieniężnym a inflacją jest stabilny, a bank centralny przy użyciu swoich instrumentów jest w stanie w dostatecznym stopniu kształtować przyrost podaży pieniądza. Warunki te dla gospodarki polskiej spełnione są w niewielkim stopniu, bowiem: - rozwój rynku finansowego oraz jego instrumentów powoduje zmiany w stopniu monetyzacji gospodarki, - obecnie stosowany mechanizm kursowy nie daje gwarancji kontroli podaży pieniądza głównie ze względu na wpływ zagranicznego składnika źródeł kreacji pieniądza na jego podaż, - wysoka nadpłynność sektora bankowego, której sprzyja odziedziczona struktura aktywów NBP oraz struktura instytucjonalna sektora bankowego, utrudnia proces transmisji sygnałów banku centralnego do gospodarki.

Do r.

Narodowy Bank Polski starał się prowadzić politykę pieniężną, łącząc elementy dwóch wymienionych strategii - celem pośrednim był przyrost podaży pieniądza, jednakże realizowany w ramach dewaluacji kroczącej złotego w stosunku do przyjętego koszyka walut z ograniczonymi wahaniami rzeczywistego kursu złotego w ramach dopuszczalnego pasma wahań.

Strategia taka nie pozwalała w pełni realizować obu celów pośrednich, natomiast początkowo, w warunkach ograniczonych powiązań gospodarki ze światowym rynkiem finansowym, a tym samym większej suwerenności polityki pieniężnej, umożliwiała ograniczanie inflacji.

Poważny wzrost stopnia integracji polskiego rynku finansowego z rynkiem światowym oraz malejący poziom ryzyka inwestycji w Polsce uniemożliwiły dalsze, skuteczne realizowanie takiej strategii polityki pieniężnej. Rada, podejmując decyzję o wzroście stopnia płynności złotego wewnątrz rozszerzonego pasma wahań, zmniejszyła stopień wewnętrznej sprzeczności w zakresie realizowanych dotychczas celów pośrednich polityki pieniężnej.

Rada uznaje jednak, że w warunkach rosnącego stopnia integracji gospodarki polskiej z gospodarką światową, jak też konieczności przełamywania oczekiwań inflacyjnych, będących jedną z głównych barier w procesie dalszego obniżania inflacji, Strategie strategii pienieznych zasadą polityki pieniężnej w latach powinna być strategia realizacji celu inflacyjnego w sposób bezpośredni. Brak korelacji między agregatami monetarnymi a PKB i inflacją sprawiło, że banki centralne zaprzestały jej stosowania na początku lat Fakt ten najlepiej oddają słowa J.

Crow'a gubernatora Banku Kanady: "to nie my zrezygnowaliśmy z agregatów pieniężnych;to one zrezygnowały z nas" F. Mishkins. Sposobem na osiągnięcie trwałego związku waluty krajowej i waluty odniesienia jest przynależność do unii walutowej.

Pobierz strategiczne gry dla pelnego komputera Transakcje opcji jnpr

Realizacja tej strategii może okazać się najbardziej owocna w mniejszych państwach, gdzie czołową rolę pełni skuteczny handel zagraniczny, z przewagą na importmający znaczący wpływ na wzrost gospodarczy tych krajów. Grostal W. Szpunars. W konsekwencji takich działań może wystąpić deprecjacja wartości waluty krajowej, a co za tym idzie może to wpłynąć na wzrost popytu na produkty rodzime, wyrażone w walucie zagranicznej.

  • Podatek dochodowy za opcje handlu w Indiach
  • Strategia wersji oprogramowania.
  • Narodowy Bank Polski - Internetowy Serwis Informacyjny
  • EBC rozpoczyna przegląd swojej strategii polityki pieniężnej
  • Opcje udostepnia i opcje dla opcji
  • Strategia polityki pieniężnej – Encyklopedia Zarządzania
  • Agregat M0 Strategia polityki pieniężnej inaczej polityki monetarnej, jest to sposób postępowania banku centralnego prowadzący do osiągnięcia strategicznych celów polityki pieniężnej, za pośrednictwem instrumentów polityki pieniężnej instrumenty pośrednie oraz instrumenty typu administracyjnego.

Poliński R. Przyjmowanie kontroli tego instrumentu jako celu pośredniego jest rozwiązaniem czysto teoretycznym i w praktyce nie ma zastosowania. W latach Fed próbował osiągnąć określony poziom długoterminowej stopy procentowej stosując twist operation D.

Stopa procentowa może służyć tylko osiąganiu celów pośrednich. Strategie bezpośredniego celu inflacyjnego Obecnie strategia bezpośredniego celu inflacyjnego jest jedną z najbardziej powszechnych strategii na skalę globalną.

Jedynymi z pierwszych banków centralnych, które na przełomie lat tych i tych zaczęły wykorzystywać tę strategię w swojej polityce były narodowe banki Nowej Zelandii, Kanady oraz Wielkiej Brytanii. Pierwotnie koncepcja ta wprowadzana była w celu wyjścia naprzeciw komplikacjom, które pojawiały się wskutek wdrażania strategii podaży pieniądza oraz kontroli kursu walutowego.

Overbalance od ZERA. Cz. 1 - Trend

Pełni on podobną funkcję jak cel pośredni taki jak stabilność cen cel strategicznyktóry jest osiągany poprzez "zakotwiczenie" oczekiwań inflacyjnych na poziomie celu.