Malezja jest jednym z głównych dostarczycieli dla Polski wyrobów elektronicznych, kauczuku i oleju palmowego. Od roku do Europy przeniesione zostały spotkania organizowanego od roku Forum ds. Sytuacja ta wynikała po części ze wspomnianej już specyfiki sektora rolno-spożywczego, równie istotne było jednak wyraźne skupienie rządów EŚW na bilateralnej współpracy z chińskim partnerem i samodzielnym wspieraniu rodzimych eksporterów.

Środki pozataryfowe obejmują między innymi nadzór obrotu surveillancektóry może przybrać formę licencyjną obowiązek uzyskania pozwolenia - tzw.

W ostatnich latach na uwagę zasługuje znaczący wzrost stosowania instrumentów ochrony rynku wewnętrznego przez pozaunijne kraje trzecie będące członkami WTO, jak i nie będące członkami tej organizacji. W coraz większym stopniu z tych narzędzi korzystają kraje rozwijające się w szczególności Indie, Brazylia, RPA.

Należy podkreślić, iż w znacznej części państwa trzecie stosują procedury ochronne przed nadmiernym przywozem jako zakamuflowane działania protekcjonistyczne zgodnie ze swoją polityką krajową. Niebezpieczeństwo nadużyć wynika także z faktu, iż środki ochronne przed nadmiernym przywozem w przeciwieństwie do antydumpingowych i antysubsydyjnych są stosowane erga omnes - wobec całego importu określonego produktu na obszar danego kraju, niezależnie od jego kraju pochodzenia - Strategia handlu obrotow sektorowych ten uderza więc także w eksporterów, którzy nie sprzedawali produktów po cenach dumpingowych.

W wymiarze ekonomicznym oznacza to m. Korzyści Strategia handlu obrotow sektorowych polskiego eksportu z uzyskania Opcje zapasow Uber dla pracownikow dostępu do rynków krajów rozwijających się będą zdecydowanie asymetryczne.

Niezależnie od powyższych dokumentów traktatowych istnieją protokoły dodatkowe do zawartych umów i porozumień dot. Oznacza to, że efektywna polska polityka gospodarcza wobec krajów rozwijających się powinna być realizowana poprzez aktywne uczestnictwo we wszelkich procesach negocjacyjnych Unii z krajami rozwijającymi się renegocjowanie dotychczasowych umów, protokołów dodatkowych i szczegółowych oraz negocjacje nowych porozumień i wywieranie możliwie dużego wpływu na modelowanie kształtu tych porozumień pod kątem polskich priorytetów gospodarczych - geograficznych i branżowych.

Polska bierze także aktywny udział w negocjacjach nowych umów, które Wspólnota Europejska i państwa członkowskie zamierzają zawrzeć z pozaeuropejskimi krajami rozwijającymi się. Istniejąca obecnie baza traktatowa regulująca stosunki gospodarczo-handlowe Polski, jako członka UE, z krajami rozwijającymi się, w dużym stopniu zabezpiecza polskie interesy gospodarcze.

Uwarunkowania wynikające z członkostwa Polski w organizacjach o charakterze uniwersalnym i regionalnym Aktywne członkostwo Polski w europejskich organizacjach i ugrupowaniach o charakterze politycznym i gospodarczym NATO, UE, EFTA, EOG, OECD, Rady Europy, Grupy Wyszehradzkiej i innych w znacznym stopniu wpływa na sposób postrzegania Polski i jej docenianie jako kraju o rosnącym znaczeniu międzynarodowym i potencjalnego donatora pomocy.

Ustalona w przeszłości pozycja naszego kraju w wielu państwach Południa, dzięki udzielanej im pomocy, jest połączona z sympatią, która nadal stanowi ważny atut Polski. Istotnym atutem Polski jest także dotychczasowa aktywność w globalnych organizacjach międzynarodowych, zwłaszcza w Organizacji Narodów Zjednoczonych ONZa także doświadczenie w międzynarodowych operacjach pokojowych, budujące polityczny autorytet Polski w wielu państwach.

Aktywna współpraca Polski na forum organizacji międzynarodowych stanowi jednocześnie dodatkowy czynnik aktywizujący nasze działania. W kontekście aktywizacji polityki handlowej warto podkreślić, iż Światowa Organizacja Handlu WTO stanowi istotne forum kontaktów z krajami rozwijającymi się.

Udział Polski w pracach Komitetu umożliwia aktywne współtworzenie stanowisk unijnych reprezentowanych podczas rund negocjacyjnych WTO. Poprzez kształtowanie wspólnego stanowiska UE w koalicji z innymi zainteresowanymi państwami Polska może dążyć do uwzględniania naszych interesów względem państw rozwijających się, które obejmują m.

Cele strategii 5. Cele krótkoterminowe Cele krótkoterminowe do realizacji od zaraz zakładają przede wszystkim osiągnięcie politycznego konsensusu i mobilizację instytucji państwowych w Polsce wokół konieczności zintensyfikowania polityki pozaeuropejskiej, jak również stworzenie odpowiednich mechanizmów aktywizacji i koordynacji działań, skuteczniejsze oddziaływanie na świadomość polskich przedsiębiorców w kierunku wykorzystania naszych możliwości na obszarach pozaeuropejskich, stworzenie sprzyjającego klimatu współpracy poprzez intensywniejsze kontakty polityczne, a także skuteczne formułowanie stanowiska Polski w bieżących sprawach dotyczących unijnych porozumień, projektów i inicjatyw wobec krajów rozwijających się, zgodnie z polskimi interesami.

Cele średnioterminowe Cele średnioterminowe tzn. Do tych celów należą także pełne zaangażowanie w programy unijne oraz efektywne wykorzystanie wcześniej zidentyfikowanych własnych nisz współpracy. Cele długoterminowe Strategia polskiej polityki wobec obszarów pozaeuropejskich będzie służyć ponadto realizacji długoterminowych żywotnych interesów Polski na arenie międzynarodowej, w tym zapewnieniu jak najlepszych warunków zewnętrznych dla gospodarczego rozwoju kraju oraz zagwarantowaniu szeroko pojętego bezpieczeństwa.

Podejmowanie inicjatyw dotyczących obszarów pozaeuropejskich i promowaniu atutów Polski w dużym stopniu służyć będzie umacnianiu współpracy z partnerami z NATO i UE oraz pozyskiwaniu pozycji i prestiżu we wspólnocie międzynarodowej. Powinna także przyczynić się do większego zaangażowania Polski w rozwiązywanie problemów globalnych.

Strategia handlu obrotow sektorowych

Zadania Niezbędnym warunkiem osiągnięcia celów niniejszej Strategii jest realizacja przez odpowiednie instytucje i agendy rządowe konkretnych zadań, z uwzględnieniem ich kompetencji wynikających z obowiązującego stanu prawnego. Ma to szczególne znaczenie w kontekście tworzenia pragmatycznego i czytelnego systemu współpracy. Kluczowym elementem w realizacji celów niniejszej strategii jest wypracowanie mechanizmów bieżącej wymiany informacji o podejmowanych działaniach przez poszczególne resorty i instytucje oraz usprawnienie mechanizmu koordynowania tej działalności.

W tym celu konieczne jest aktywne zaangażowanie wszystkich zainteresowanych resortów, placówek rządowych i pozarządowych np.

Strategia handlu Forex Biznes

Adama Mickiewicza i in. Dialog polityczny Aktywny udział w inicjatywach i przedsięwzięciach UE, a także wspólnoty transatlantyckiej w odniesieniu do problemów bezpieczeństwa, kwestii rozwojowych, społecznych i in.

Jego skutkiem powinno być zwiększenie współpracy gospodarczej. Będziemy dążyć do utworzenia stałych platform dialogu politycznego i międzyrządowego w kontaktach z wybranymi państwami rozwijającymi się. Postawione cele polityczne będą wspierane przez selektywny udział wojsk w misjach stabilizacyjnych i pokojowych, Strategia handlu obrotow sektorowych misji dobrych usług, udział w pozawojskowych akcjach na rzecz prewencji konfliktów.

Ważne znaczenie będzie miało jednoczesne wdrożenie przez właściwe resorty, przede wszystkim MON, mechanizmu koordynacji uczestnictwa Polaków w różnego rodzaju misjach międzynarodowych na obszarach pozaeuropejskich. W tym kontekście ważnym zadaniem jest systematyczne zwiększanie zaangażowania Polski w debatę międzynarodową dotyczącą kwestii globalnych, istotnych dla obszarów pozaeuropejskich.

Dla zapewnienia pełnego i efektywnego zaangażowania Polski we wspomnianych instytucjach usprawniona zostanie praca stałych przedstawicielstw przy organizacjach międzynarodowych. Dyplomatyczna obecność Polski w krajach rozwijających się W celu zapewnienia efektywnej realizacji polskich interesów wskazana jest adaptacja działań polskich przedstawicielstw dyplomatycznych do nowych wyzwań i Strategia handlu obrotow sektorowych. MSZ opracuje we współpracy z MGiP projekt dostosowania struktur polskich placówek dyplomatycznych w tym Wydziałów Ekonomiczno-Handlowychktóry Strategia handlu obrotow sektorowych sprzyjać zwiększeniu ich zaangażowania w promocję polskich interesów zarówno o charakterze politycznym, jak i gospodarczym.

Przegląd powinien obejmować weryfikację rozmieszczenia przedstawicielstw dyplomatycznych naszego kraju pod kątem interesów politycznych i gospodarczych, analizę zasadności tworzenia nowych placówek, zamykania i rozbudowy istniejących, przy uwzględnieniu naszych realnych możliwości, lub ewentualnego tworzenia wspólnych ambasad czy placówek konsularnych z niektórymi państwami członkowskimi UE.

W perspektywie najbliższych lat powinien też uwzględniać powstawanie Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych wspierającej unijnego ministra spraw zagranicznych, po jego ewentualnym powołaniu.

Ponadto rozważyć należy szersze zastosowanie praktyki otwierania konsulatów generalnych ewentualnie wraz z wydziałem handlowym w krajach mniej istotnych politycznie, natomiast ważnych z innych względów np. Pilnym zadaniem jest odpowiednie przygotowanie kadr służby zagranicznej dla placówek na tych obszarach z wykorzystaniem Akademii Dyplomatycznej i ewentualnie polskich uczelni wyższychusprawnienie pracy i mobilizacja przedstawicielstw dyplomatycznych.

W tym zakresie zadań mieści się także nawiązanie kontaktów z uczelniami szkolącymi kadrę dla MSZ w wybranych państwach pozaeuropejskich pod kątem kierowania na studia czy staże naszych absolwentów.

Współpraca i pomoc rozwojowa W sferze polityki pomocowej MSZ, we współpracy z Ministerstwem Finansów, zweryfikuje udział Polski w programach pomocowych.

Uwzględniając związek między uczestnictwem w tych programach a pozyskiwaniem kontraktów gospodarczych, Polska będzie dążyć do usprawniania udzielania pomocy - w tym pomocy finansowej - kanałami dwustronnymi i wielostronnymi w takich sferach, jak kwestie oddłużeniowe, ochrona zdrowia, edukacja i nauka, zapewnienie dostępu do wody pitnej, ochrona środowiska naturalnego, budowa infrastruktury, umacnianie struktur lokalnych, wspieranie instytucji demokratycznych, poprawa efektywności administracji publicznej, rozwój współpracy transgranicznej oraz restrukturyzacja sektorowa.

W tym kontekście ważnym aspektem oddziaływania i pogłębiania współpracy jest świadczenie pomocy technicznej przez poszczególne resorty, zgodnie z ich kompetencjami. W Ministerstwie Spraw Zagranicznych powstaną efektywne struktury koordynacji i implementacji programu współpracy z państwami rozwijającymi się.

Ustalone zostaną kryteria wyboru adresatów pomocy i dziedziny wsparcia, jak również warunki udzielania pomocy rozwojowej.

Nastąpi rozbudowanie zaplecza ekspercko-planistycznego na potrzeby współpracy i aktywizacja organizacji pozarządowych w celu przygotowania propozycji wykorzystania środków pomocowych. Wspólna realizacja programów pomocowych UE dokonywana będzie poprzez udział ekspertów i współfinansowanie.

Rozpatrzona zostanie przy tym kwestia poszerzenia możliwości działania polskich firm. Polska będzie także stosowała inne instrumenty pomocy finansowej, w tym m. W stosunku do państw najbiedniejszych i najbardziej zadłużonych Polska, współpracując z międzynarodowymi instytucjami finansowymi udział w inicjatywie oddłużeniowej HIPICbędzie udzielać pomocy poprzez częściowe lub całkowite umarzanie ich długów.

Kontynuowane będzie udzielanie pomocy doraźnej. W tym celu stworzony zostanie mechanizm szybkiego udzielania pomocy w sytuacjach klęsk humanitarnych wykorzystujący istniejące procedury. Dotychczasowa praktyka udzielania niekiedy z kilkumiesięcznym opóźnieniem pomocy powoduje, iż mimo korzystnych rezultatów udzielanej pomocy nie do końca wykorzystany jest jej efekt medialny. Kwestie gospodarcze Kluczowym zadaniem jest aktualizacja celów i priorytetów w stosunkach gospodarczych z rozwijającymi się krajami Azji, Afryki i Ameryki Łacińskiej - w związku z dynamiką zmian zachodzących w gospodarce światowej między innymi w wyniku procesów globalizacji i regionalizacji oraz określenie znaczenia i miejsca tej grupy krajów w realizacji przez Polskę strategicznych celów współpracy gospodarczej z zagranicą - szczególnie w kontekście akcesji Polski do Unii Europejskiej.

W tym kontekście istotnym zadaniem jest identyfikacja rynków priorytetowych i ważnych w tych regionach z punktu widzenia polskich interesów gospodarczych. Podejmowanie działań w zakresie identyfikacji dalszych potencjalnych możliwości współpracy z tą grupą krajów, wyszukiwanie branż, w tym niszowych, rokujących wzrost obrotów handlowych z poszczególnymi krajami, w tym w szczególności polskiego eksportu.

Bitcoin Trading na Polska znaczenie w realizacji Strategii mają działania instytucji państwowych, wspierające przedsiębiorców, w tym instrumenty promocji gospodarczej i informacji oraz finansowe instrumenty wspierania eksportu.

Kwestie promocji, kultury i nauki Ministrowie Spraw Zagranicznych oraz Gospodarki i Pracy będą okresowo dokonywać przeglądu działalności promocyjnej Polski na tych obszarach - głównie na forum Rady Promocji Polski, we współpracy z przyszłą Polską Agencją Promocji Gospodarczej. Placówki zagraniczne powinny w większym stopniu koncentrować się na kwestiach promocji Polski, a w szczególności polskiego eksportu i inwestycji zagranicznych w Polsce poprzez badanie uwarunkowań rynkowych i branżowych, prawnych, społecznych i kulturowych.

Efektywny system promocji, zgodnie z Programem promocji gospodarczej Polski do rokuobejmuje propozycje działań i rozwiązań, mających na celu kształtowanie pozytywnego wizerunku polskiej gospodarki i rozwój współpracy gospodarczej, m. W stosunkach gospodarczych z pozaeuropejskimi krajami rozwijającymi się istotna jest koncentracja działalności promocyjnej na wybranych rynkach, szersze i bardziej skuteczne wykorzystywanie instrumentów finansowego wsparcia eksportu, rozwój oraz usprawnienie dotychczasowych i wdrożenie nowych instrumentów promocji eksportu, efektywna współpraca placówek dyplomatycznych, konsulatów i Wydziałów Ekonomiczno-Handlowychzapewnienie niezbędnej informacji ogólnej o Polsce, a w szczególności informacji makroekonomicznej oraz handlowej dla polskich eksporterów i inwestorów zagranicznych, współpraca z Najlepsze cotygodniowe strategie handlowe izbami i instytucjami promocyjno-informacyjnymi, w tym samorządowymi.

Istotnym zadaniem jest efektywne wykorzystanie nowoczesnych technologii, technik komunikacji i środków audiowizualnych oraz mediów w zakresie promocji Polski w krajach rozwijających się. Do istotnych zadań należy również konieczność lepszego wykorzystywania potencjału organizacji pozarządowych i Polonii, a także ściślejsza współpraca z misjami Kościoła.

Do realizacji celów i zadań wyznaczonych przez Strategię zostaną użyte odpowiednie instrumenty polityczne, prawne, gospodarcze i administracyjne oraz społeczne. Instrumenty polityczne Instrumenty polityczne obejmują między innymi kontakty prowadzone kanałami dwustronnymi oraz kanałami wielostronnymi, w tym w ramach organizacji międzynarodowych.

Wśród nich istotne znaczenie mają zwłaszcza dobrze przygotowane polskie wizyty na wysokim szczeblu w tamtejszych krajach. Stałą formą kontaktów będą regularne konsultacje polityczne na szczeblach podsekretarzy stanu, departamentów terytorialnych i funkcjonalnych MSZ oraz innych resortów, a także częste kontakty międzyparlamentarne.

Aktywność placówek dyplomatycznych na rzecz poszerzania zakresu kontaktów oraz odpowiednie wykorzystanie instytucji konsulów honorowych powinny sprzyjać budowaniu pozycji Polski i jej promocji. Instrumenty gospodarcze W zakresie gospodarki istotne znaczenie ma tworzenie elastycznych i sprawnych struktur bilateralnych lub wielostronnych np. Komisji Mieszanych, Wspólnych Izb Gospodarczychskuteczniejsze wykorzystywanie istniejących środków wspierania eksportu i tworzenie nowych instrumentów promocji Polski, zwiększanie możliwości udzielania kredytów eksportowych jako instrumentu promocji handlowej, wykorzystując między innymi możliwości KUKE S.

Instrumenty dyplomacji społecznej Instrumenty dyplomacji społecznej obejmują przede wszystkim współpracę kulturalną i naukową. Dla promocji Polski wykorzystywane będą nowoczesne media, np. Internet, i tworzone bazy informacyjne. Wspierane będą imprezy kulturalno-promocyjne takie jak np. Jednym z kluczowych elementów zapewniających dochodzenie do postawionych celów jest sektor pozarządowy i tzw. Organizacje humanitarne, towarzystwa przyjaźni, reprezentacje przedsiębiorców, izby handlowe i zrzeszenia gospodarcze wymagają intensyfikacji dialogu i wsparcia ze strony instytucji rządowych i samorządowych na wzór Rady powołanej w r.

Strategia handlu obrotow sektorowych

Istotnym elementem wspierającym będzie także szeroka współpraca ze środowiskiem mediów. Instrumenty prawno-administracyjne Instrumenty prawne i administracyjne obejmują przede wszystkim rozbudowywanie bazy prawno-traktatowej w zakresie pozostającym w kompetencji narodowej, uwzględniając polskie członkostwo w Unii Europejskiej.

Niski udział wynika między innymi z gwałtownego przesunięcia ciężaru zagranicznej wymiany handlowej w kierunku państw Europy Zachodniej. Mimo tych niekorzystnych tendencji część państw z grupy krajów rozwijających się jest i nadal będzie stosunkowo ważnym elementem udziału Polski w międzynarodowych stosunkach gospodarczych.

Dotyczy to szczególnie dynamicznie rozwijających się i kreujących zwiększony popyt rynków azjatyckich np.

Main navigation

Chinykrajów o znacznym potencjale gospodarczym np. Indiea także krajów będących źródłem zaopatrzenia dla polskiej gospodarki w specyficzne surowce, półprodukty oraz produkty finalne, w tym rolno-spożywcze. Likwidacja relatywnie wysokiego deficytu w handlu z pozaeuropejskimi krajami rozwijającymi się nie może być działaniem globalnym.

Do zmniejszania ujemnego salda handlowego należy dążyć w stosunkach przede wszystkim z tymi krajami, które potencjalnie rokują możliwości dalszego rozwoju współpracy. Region Azji Północno-Wschodniej 9. Ogólna charakterystyka Region Azji Północno-Wschodniej charakteryzuje się stosunkowo dużym zróżnicowaniem. Obejmuje on państwa i terytoria wysoko rozwinięte i uprzemysłowione, jak Japonię, Republikę Korei, Tajwan, Hongkong, państwa o gospodarce okresu transformacji i różnym poziomie zaawansowania, np.

Wytworzony przez te kraje w r. Średni dochód na mieszkańca osiągnął wartość blisko 4 tys.

Współpraca handlowa w ramach „16+1”: sektorowy sukces eksportu żywności do Chin

Sytuacja polityczna Azja Północno-Wschodnia jest aktualnie obszarem stosunkowo stabilnym, choć potencjalnie zagrożonym możliwymi wstrząsami związanymi przede wszystkim z sytuacją na Półwyspie Koreańskim. W wyniku kryzysu spowodowanego północnokoreańskim programem nuklearnym Półwysep Koreański jest obecnie jednym z najbardziej zagrożonych destabilizacją obszarem. Podejmowane działania mogą w dłuższej perspektywie prowadzić do utworzenia regionalnego systemu bezpieczeństwa i współpracy w Azji Północno-Wschodniej.

Podstawę polityki i współpracy z tymi państwami stanowią dokumenty programowe UE różnicujące charakter rozwijanej współpracy w zależności od kraju. Obecność Polski w regionie W perspektywie rozwoju współpracy z państwami regionu Azji Północno-Wschodniej istotnym atutem Polski jest przede wszystkim ugruntowana obecność polityczna, jako ważnego, wiarygodnego i odpowiedzialnego partnera dialogu z Chinami, z którymi mamy długoletnie dobre tradycje kontaktów i współpracy.

Ta korzystna sytuacja przyczyni się niewątpliwie do wzmocnienia naszej pozycji w UE i zwiększenia zakresu możliwości oddziaływania na kształt unijnej polityki na tym obszarze.

Główne cele Polski obejmują promocję i rozwój stosunków gospodarczych, zwiększenie eksportu towarów i usług, służące przezwyciężaniu niekorzystnego bilansu wymiany handlowej oraz aktywne uczestnictwo w unijnych programach współpracy i pomocy. W tym kontekście konieczne jest dokonanie przeglądu, nowelizacji i uzupełnienia infrastruktury prawnej umów i porozumień zawartych z tymi państwami z uwzględnieniem faktu naszego członkostwa w UE.

Ważny element obecności Polski w tym regionie stanowi promocja polskiej Strategia handlu obrotow sektorowych i sztuki. Dla zapewnienia optymalnych korzyści w tym zakresie konieczne jest przeprowadzenie rzetelnej analizy oceniającej możliwości otwarcia Instytutów Kultury Polskiej w Japonii, Chinach i Republice Korei. Od kilku lat sytuacja Polski w handlu z Chinami jest niekorzystna zarówno z punktu widzenia poziomu eksportu, bilansu jak i struktury towarowej.

W ciągu pierwszych 7 miesięcy br. Polska jest odbiorcą szeregu towarów wysoko przetworzonych np. Mimo wzrostu polskiego eksportu w ostatnim czasie we wzajemnym handlu nadal utrzymuje się największe ujemne saldo handlowe spośród krajów kontynentu azjatyckiego.

W związku z tym głównym celem polskiej polityki handlowej wobec Chin jest zbilansowanie obrotów handlowych w drodze szybszego wzrostu eksportu. Kwestie deficytu handlowego w stosunkach Polski z Chinami były wielokrotnie przedmiotem dwustronnych rozmów na różnych szczeblach, podczas których obie strony wyrażały wolę zrównoważenia obrotów.

Jednakże podpisywane listy intencyjne i deklaracje kierownictwa chińskiego, dotyczące zwiększenia poziomu importu, w praktyce nie zostały zrealizowane.

Strategia handlu obrotow sektorowych

Główne towary eksportowe Polski obejmują miedź, stopy miedzi, chemikalia organiczne, maszyny i urządzenia elektryczne, maszyny i urządzenia mechaniczne, pojazdy samochodowe, mięso i podroby m.

Główne towary importowane to maszyny i urządzenia elektryczne przede wszystkim do przetwarzania danychmaszyny i urządzenia automatyczne, zabawki, artykuły sportowe, odzież i dodatki odzieżowe, produkty zwierzęce jelita, pęcherze, żołądki oraz sok jabłkowy tendencja wzrostowa.

Wartość inwestycji chińskich w Polsce do końca r. Obejmują Strategia handlu obrotow sektorowych inwestycje skierowane głównie na redystrybucję towarów importowanych z Chin przez firmy chińskie obecne na rynku polskim oraz inwestycje w budownictwie mieszkaniowym i hotelarstwie.

Tym samym PKB per capita po raz pierwszy przekroczył tysiąc USD; bardzo wysoki poziom rezerw dewizowych w Chinach ,37 mld USD ; strategiczne partnerstwo z UE Chiny od niedawna wyrażają rosnące zainteresowane krajami naszego regionu, związane z rozszerzeniem Unii Europejskiej, traktując FX Opcje Produkty jako pomost w dotarciu do najlepiej rozwiniętych krajów spośród "stki" ; stabilność wewnętrzna i stosunkowo niewielki stopień zagrożenia poważnymi wstrząsami wewnętrznymi i zewnętrznymi; ugruntowana obecność polityczna Polski jako ważnego i wiarygodnego partnera oraz długoletnie dobre tradycje kontaktów i współpracy w tym współpracy kulturalnejaktywny dialog polityczny, gospodarczy, kulturalny na szczeblu administracji państwowej; systematycznie wzrastająca współpraca naukowo-techniczna ; stosunkowo duże zainteresowanie kulturą polską i przychylny stosunek władz chińskich.

Pozytywny odbiór kultury polskiej wynika z jej długoletniej obecności w Chinach, ze stosunkowo licznego grona osób, które studiowały w Polsce itp. Polska dostarcza na rynek chiński przede wszystkim: surowce np. Ocena szanse i zagrożenia Głównym celem polskiej polityki handlowej wobec ChRL jest przede wszystkim zbilansowanie obrotów w drodze szybszego wzrostu eksportu, wspieranie działań polskich przedsiębiorstw na rynku chińskim, w tym tworzenie lub przedłużenie funkcjonowania istniejących instrumentów finansowych, takich jak bankowy kredyt eksportowy oraz inicjowanie szerokich działań promocyjnych przyczyniających się do nawiązywania nowych i pogłębiania istniejących kontaktów dwustronnych.

Przyciąganie inwestycji chińskich o charakterze produkcyjnym stanowi ważny kierunek, który perspektywicznie doprowadzić może do zmniejszenia luki w obrotach polsko-chińskich zaspokajanie potrzeb rynku polskiego na miejscu oraz eksport towarów na inne rynkijak również stworzy nowe miejsca pracy.

Strategia handlu obrotow sektorowych

Szanse poprawy niekorzystnego bilansu handlowego będą wzrastać w miarę dostosowywania się rynku chińskiego do wymogów WTO głównie certyfikacyjnychdochodzenia do gospodarki rynkowej i wprowadzanych sukcesywnie związanych z członkostwem w WTO zmian w prawodawstwie gospodarczym.

Dużą szansę dla dalszego rozwoju współpracy stanowi otwarcie rządowej linii kredytowej na sfinansowanie polskiego eksportu inwestycyjnego Strategia handlu obrotow sektorowych Chin, jak również wznowienie bezpośredniego połączenia lotniczego między Warszawą a Pekinem. Ponadto istnieje możliwość rozwoju kolejowych przewozów kontenerowych z Chin do Europy z wykorzystaniem linii szerokotorowej na terytorium Polski i centrów logistycznych.

Dla Polski priorytetowymi dziedzinami są wszelkie formy współpracy gospodarczej związane z nowoczesnymi technologiami i rozwiązaniami.

Do perspektywicznych obszarów współpracy gospodarczej zaliczyć można następujące dziedziny: ochrona środowiska z wykorzystaniem kredytu rządowegoprzemysł metalurgiczny, maszynowy i elektro-energetyczny, przemysł chemiczny, przetwórstwo rolno-spożywcze, przemysł drzewny i meblowy, górnictwo, przemysł motoryzacyjny m.

Istnieją duże potencjalne możliwości promocji kultury polskiej w Chinach, w szczególności w oparciu o dwustronne porozumienia o wzajemnych prezentacjach kultury w kraju partnera.

Perspektywy tej współpracy są także obiecujące dla strony polskiej. Należy liczyć się w perspektywie kilku lat z propozycją powołania w Warszawie chińskiej instytucji kulturalnej.

Należałoby dokonać analizy możliwości finansowej powołania podobnej instytucji polskiej w Chinach. Strona chińska wyraża zainteresowanie programami badawczymi oraz zauważalny jest stały wzrost chińskich naukowych wizyt studyjnych w Polsce, w całości finansowanych przez gości.

Więcej na ten temat

Strategia cyfrowa dla Manchester University najbardziej obiecujące kierunki współpracy badawczej uznawane są: biotechnologie, nasiennictwo oraz nowoczesne środki transportu. Również w tej dziedzinie istnieją duże potencjalne możliwości pogłębienia współpracy, w tym także w praktycznym wykorzystywaniu efektów badań w postaci produkcyjnych join-ventures. W Mongolii działa obecnie 8 polskich firm.

W naszym eksporcie do Mongolii główną pozycję stanowią artykuły spożywcze oraz wyroby przemysłu lekkiego. Czynniki sprzyjające rozwojowi współpracy: systematyczna poprawa od r. Firmy zagraniczne operują głównie w sektorze przemysłu wydobywczego, przetwórczego i turystycznego ; istotne wsparcie dla przemian politycznych i reform rynkowych w Mongolii udzielane przez kraje uprzemysłowione i międzynarodowe organizacje finansowe, Strategia handlu obrotow sektorowych tym WTO, MFW, BŚ, ADB, EBOiR; Wzrost zainteresowania Unii Europejskiej rozszerzaniem wzajemnej współpracy współpraca z UE obejmuje głównie kwestie reformy sektora rolnego, dostępności rynku UE dla towarów mongolskich - wełna kaszmirska, mięso wołowe - jak również liczne programy pomocowe.

Czynniki ograniczające współpracę: niski poziom PKB i stosunkowo ograniczona siła nabywcza potencjalnych konsumentów; nieuregulowana kwestia zadłużenia wobec Polski; brak rozwiniętej infrastruktury. Ocena szanse i zagrożenia Biorąc pod uwagę pozytywne przemiany i tendencje rozwoju politycznego i gospodarczego Mongolia może stanowić ważne ogniwo współpracy Polski z państwami regionu Azji Północno-Wschodniej, przede wszystkim w kontekście jej ożywionych stosunków z Unią Europejską.

Istnieją możliwości rozszerzenia współpracy gospodarczejm. Spodziewany jest rozwój eksportu usług i leków weterynaryjnych w wyniku współpracy instytutów badawczych. Pozytywne przesłanki dla dalszego rozwoju współpracy stwarzają także podejmowane próby rozwiązania kwestii zadłużenia Mongolii wobec Polski wynoszącego ok. Dwustronna umowa w sprawie spłaty zadłużenia została parafowana, ale strona mongolska chce dokonać jej zmiany, co spowodowało impas w negocjacjach.

Region Azji Południowej Ogólna charakterystyka Państwa Azji Południowej znajdujące się na obszarze na wschód od Iranu do granic Birmy są w dużym stopniu zróżnicowane pod względem wielkości, liczby ludności i poziomu rozwoju.

Dominują wśród nich Indie z powierzchnią ,4 tys. Dobre perspektywy dla przyszłej współpracy z Polską stwarza postępujące uprzemysłowienie większości państw, zwiększenie dynamiki wzrostu PKB w ostatnich 10 latach, jak również postępy w zakresie modernizacji rolnictwa. Mimo kilkunastu lat istnienia SAARC nie udało się jednak doprowadzić do istotnego wzrostu współpracy regionalnej. Sytuacja polityczna Region Azji Południowej - mimo rozwijającej się współpracy - cechuje nadal pewien potencjał niestabilności, co jest skutkiem sytuacji w Afganistanie oraz wynika z Strategia handlu obrotow sektorowych animozji religijnych, licznych problemów społecznych, jak również działalności ugrupowań terrorystycznych m.

Głównym czynnikiem konfliktogennym, zagrażającym stabilności regionu, jest nierozwiązany spór indyjsko-pakistański. Nuklearny wyścig zbrojeń Indii i Pakistanu stanowi istotne wyzwanie nie tylko dla państw regionu, ale dla całej społeczności międzynarodowej. Od marca r.

Account Options

Pozytywne Strategia handlu obrotow sektorowych we wzajemnych kontaktach wsparte zostały przez bezpośrednie rozmowy prowadzone podczas spotkania na szczycie SAARC w Islamabadzie styczeń r. Koncentruje się on przede wszystkim na kwestiach utrzymania pokoju i bezpieczeństwa, i budowie partnerstwa w kwestiach globalnych, rozwoju współpracy gospodarczej m. Angażując się w działania na rzecz przywracania pokoju w Azji Południowej, Unia Europejska wspiera negocjacje w ramach dialogu z Pakistanem i Indiami, jak również proces pokojowy na Sri Lance.

Najważniejszym partnerem Unii Europejskiej w regionie są Indie. We wzajemnych stosunkach coraz większego znaczenia nabiera współpraca gospodarcza. Dla Indii UE jest największym partnerem handlowym i największym inwestorem. Z kolei, jako państwo rozwijające się, Indie objęte są ogólnym systemem preferencji GSP, co ułatwia towarom indyjskim dostęp na rynek europejski. Obecność Polski Polskie interesy w Azji Południowej obejmują przede wszystkim kwestie zwiększenia eksportu towarów i usług, utrzymania wysokiego poziomu kontaktów politycznych oraz partycypowania w unijnych programach współpracy i pomocy.

Zakres współpracy został zakreślony bardzo szeroko — zadeklarowano koordynację w dziedzinie regulacji sanitarnych, sprzyjanie handlowi płodami rolnymi czy współpracę w hodowli zwierząt i przetwarzaniu żywności. Na forum spotkań dwustronnych i wielostronnych strona chińska deklarowała również chęć rozwoju współpracy z dziedziny technologii rolniczych i wzajemnych inwestycji.

W wymiarze wielostronnym utworzone zostało kilka regularnych platform wspierających współpracę w dziedzinie rolnictwa. Od roku do Europy przeniesione zostały spotkania organizowanego od roku Forum ds.

Współpracy Rolniczej i Inwestycji EŚW—Chiny, skupiającego przedstawicieli służb weterynaryjnych, ministerstw odpowiadających za handel i rolnictwo, władz lokalnych, a także przedsiębiorców. W czerwcu roku utworzone zostało pod przewodnictwem rządu Bułgarii Stowarzyszenie na rzecz Wspierania Współpracy Rolnej między Chinami a EŚW, platforma wymiany informacji oraz promocji wielostronnej i dwustronnej współpracy instytucjonalnej w dziedzinie wytwarzania oraz przetwarzania żywności, rozwoju technologii rolniczych, a także obustronnych inwestycji i tworzenia spółek joint venture w tym sektorze.

W roku współpraca w dziedzinie rolnictwa została włączona do projektu Nowego Jedwabnego Szlaku, w ramach którego utworzono wielostronne forum ds.

Oprócz instytucji o charakterze koordynacyjnym, z inicjatywy chińskiej tworzone są bezpośrednie narzędzia wspierania importu produktów rolniczych z EŚW. Flagowym chińskim projektem, rozwijanym w latach —, stały się międzynarodowe targi towarów pochodzących z EŚW, zorganizowane w ramach corocznych targów dóbr konsumpcyjnych w Ningbo.

Miasto to ma odgrywać szczególną rolę w kontaktach z EŚW, planowane jest utworzenie tam dedykowanej specjalnej strefy ekonomicznej, a produkty importowane z EŚW mają otrzymać preferencje przy odprawie celnej w lokalnym porcie.

Strategia handlu obrotow sektorowych z intensywnym rozwojem współpracy wielostronnej z lat — ożywiła się również bilateralna współpraca państw EŚW i Chin w obszarze rolno-spożywczym. W ostatnich dwóch latach przedstawiciele chińskiego Ministerstwa Rolnictwa i służb sanitarnych odbyli delegacje do 10 z 16 państw regionu. W roku w Rumunii i w w Estonii kontakty między ministerstwami rolnictwa zostały zinstytucjonalizowane w postaci regularnie obradujących grup roboczych, podobnie jak miało to miejsce w przypadku Polski i Węgier w poprzednich latach.

Większość państw regionu podpisała również z Chinami dwustronne porozumienia o rozwoju współpracy w obszarze rolnictwa. Na tempo rozwoju relacji z poszczególnymi państwami wpływa szereg czynników gospodarczych i politycznych, stanowiących o atrakcyjności w oczach chińskiego partnera — członkostwo w UE, potencjał wytwórczy, struktura rolnictwa, a także klimat w stosunkach politycznych z Chinami.

Istotna jest również aktywność poszczególnych rządów regionu w kontaktach z chińskimi służbami sanitarnymi i Ministerstwem Rolnictwa, warunkująca uzyskanie certyfikatów na import żywności. Po pierwsze, obserwowany w ostatnich latach rozwój współpracy rolno-spożywczej z Chinami w dużym stopniu ominął państwa Bałkanów Zachodnich.

  • adwert.pl - Strategia RP w relacji do krajów rozwijających się.
  • Całość w PDF

Kontakty na poziomie ministerialnym ograniczały się do spotkań na forach wielostronnych i relatywnie rzadkich spotkań dwustronnych. Małe zainteresowanie współpracą ze strony Chin tłumaczyć można niskim potencjałem produkcyjnym tych państw, a także względami bezpieczeństwa — większość państw tego regionu nie jest członkami UE, a produkowana tam żywność często nie jest wytwarzana zgodnie z normami unijnymi.

Na intensywność handlu ma również wpływ klimat relacji politycznych z Chinami. Widoczne jest to na przykładzie państw bałtyckich, zabiegających o dostęp do chińskiego rynku mięsa i wyrobów mlecznych.

W konsekwencji spotkania prezydenta Toomasa Ilvesa z Dalajlamą w roku kontakty chińsko-estońskie zostały zawieszone na trzy lata.

Rozmowy na wysokim szczeblu zostały przywrócone dopiero pod koniec roku, po czym rząd Estonii rozpoczął niezwłocznie negocjacje w sprawie otwarcia chińskiego rynku produktów mlecznych. Kontakty litewsko-chińskie były również czasowo ograniczone z powodu spotkania prezydent Dalii Grybauskaitė z tybetańskim przywódcą w roku. Oba państwa od kilku lat bezskutecznie zabiegają o wystawienie certyfikatów na wyroby mleczne.

W odróżnieniu od Litwy i Estonii, rozwijająca stabilnie współpracę z Chinami Łotwa zdołała uzyskać certyfikaty na sprzedaż produktów mlecznych, obecnie do chińskiego rynku dopuszczonych jest 11 łotewskich firm. Wszystkie Strategia handlu obrotow sektorowych państwa bałtyckie mają dostęp do rynku przetworów rybnych. Największe postępy współpracy, zarówno pod względem liczby otwartych rynków, jak i wartości eksportowanej żywności, poczyniły państwa o największym potencjale wytwórczym, będące dla Chin najbardziej atrakcyjnymi partnerami.

W roku rządowi Węgier udało się uzyskać dostęp do chińskiego rynku mięsa, głównie mrożonej wołowiny, wieprzowiny i drobiu — obecnie pozwolenia na eksport ma 8 producentów. Szczególnym przypadkiem jest Bułgaria, w której eksporcie żywności dominują zboża, w tym kukurydza sprzedawana z przeznaczeniem na pasze. W roku eksport żywności z Rumunii do Chin wyniósł zaledwie 13 mln USD, przykład tego państwa jest jednak interesujący ze względu na model współpracy. W efekcie starań rządu Rumunii o otwarcie chińskiego rynku mięsa Chiny przyznały pierwszej rumuńskiej spółce, Smithfield Romania, licencję na eksport mrożonej wieprzowiny w marcu roku.

Spółka ta należała wcześniej do będącego największym producentem wieprzowiny na świecie amerykańskiego koncernu Smithfield, który w roku został przejęty przez chiński koncern spożywczy Shuanghui International.

Strategia handlu obrotow sektorowych

W rezultacie jedyna spółka rumuńska eksportująca mrożoną wieprzowinę do Chin znajduje się de facto w rękach kapitału chińskiego. Model ten, polegający na chińskiej inwestycji w sektor spożywczy w celu dostarczania żywności na rodzimy rynek, może znaleźć szersze zastosowanie w Europie Środkowo-Wschodniej.

  • Дэвид не мог прийти в .

Spektakularny wzrost eksportu produktów spożywczych wynikał jednak po części z bardzo niskiego pułapu startowego, warunkowanego przez wcześniejszy brak dostępu do chińskiego rynku. Wartość sprzedanej do Chin żywności osiągnęła w roku poziom ok.

Dotychczasowa współpraca w dziedzinie handlu między EŚW i Chinami, w której priorytet nadany został produktom rolno-spożywczym, przełożyła się na sukces w ujęciu sektorowym. Nie może być ona jednak traktowana jako adekwatna odpowiedź na utrzymujący się od lat deficyt w handlu, który ma głębokie przyczyny strukturalne, wymagające działań długofalowych i skierowanych do całej gospodarki.

Sytuacja ta wynikała po części ze wspomnianej już specyfiki sektora rolno-spożywczego, równie istotne było jednak wyraźne skupienie rządów EŚW na bilateralnej współpracy z chińskim partnerem i samodzielnym wspieraniu rodzimych eksporterów. Chińska polityka rozwijania handlu z EŚW prowadzona jest dwutorowo — tworzone są skierowane do całego regionu narzędzia koordynacyjne i wspierające import, ale konkretne ustalenia wymagają i tak dialogu dwustronnego.

Podstawowe przesłanki i synteza dokumentu Tempo i skala zmian w polityce i gospodarce światowej, jak również procesy globalizacji i regionalizacji narzucają konieczność całościowego i perspektywicznego formułowania celów polskiej polityki zagranicznej, a w szczególności jej wymiaru ekonomicznego, w odniesieniu do poszczególnych państw i regionów. Po zrealizowaniu głównych celów strategicznych, wytyczonych na początku lat dziewięćdziesiątych, i określeniu polityki w stosunku do najważniejszych partnerów w Europie i Ameryce Północnej niezbędne staje się przyjęcie kompleksowej strategii działania w odniesieniu do krajów Azji, Afryki i Ameryki Łacińskiej.

Rząd chiński zapewnia dogodne warunki współpracy w dziedzinach, w których chce zwiększać import — ich prawidłowe rozpoznanie daje szansę na otwarcie wybranych rynków i włączenie chińskiego partnera w rozwój importu z państw EŚW.

Stopień wykorzystania utworzonych narzędzi zależy jednak od aktywności poszczególnych rządów, przy czym warunkiem wstępnym jest utrzymywanie dobrych stosunków politycznych z Pekinem. Taka forma współpracy odpowiada państwom EŚW, które nadal preferują samodzielne rozwijanie współpracy z azjatyckim partnerem i wspieranie własnych eksporterów.

Wypełnienie treścią utworzonych przez Pekin ram współpracy handlowej pozostaje w dalszym ciągu po stronie poszczególnych rządów EŚW. Między danymi statystycznymi publikowanymi przez państwa regionu a danymi chińskimi występują rozbieżności — zarówno na poziomie wielkości obrotów handlowych, jak i ich struktury.