Dla niektórych firm, a głównie dużych spółek takich jak Cisco Systems oraz IBM czy Dell, Internet stał się sposobem na realizowanie zakupów u dostawców i dokonywania sprzedaży. Rynki elektroniczne podzielić można na: rynki horyzontalne rynki wertykalne. Intranetu Gospodarczego; najszybciej rozwijająca się gałąź handlu elektronicznego. W uzupełnieniu należy dodać, że wpisywanie przez podatnika kosztów przesyłki w kolumnie 10 podatkowej księgi stanowić będzie naruszenie warunków jej prowadzenia określonych przepisami prawa. Aspekty prawne handlu elektronicznego w Polsce[ edytuj edytuj kod ] Umowy cywilnoprawne zawierane za pomocą metod elektronicznych uregulowane są przepisami kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja r. Nowe przepisy mają zapewnić firmom wsparcie i zapobiec utracie miejsc pracy czy zamykaniu przedsiębiorstw.

Aktualnie jesteś: Strona główna » Podatkowa księga przychodów i rozchodów » Czy istnieje możliwość ujęcia towaru handlowego w podatkowej księdze w cenie nabycia?

Chroni je zastaw na rzeczach najemców

Prowadzę działalność handlową, którą rozliczam na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Zdarza się, że towar handlowy nabywam przez internet. Na fakturach zakupu, w odrębnych pozycjach, wykazana jest wówczas cena zakupu towaru oraz należność za przesyłkę.

Czy Mozesz zdobyc księdze w kolumnie 10 mogę wpisywać całą wartość z faktury, co ułatwiłoby mi wycenę towarów po cenach nabycia w spisie z natury?

Mozliwosci handlowe w towarach

Koszt zakupu towarów handlowych oraz koszt ich przesyłki muszą być wykazane w podatkowej księdze przychodów i rozchodów w odrębnych kolumnach.

W przypadku zakupu towarów handlowych przez internet, kwoty które podatnik płaci za towar handlowy oraz za jego przesyłkę, stanowią koszty uzyskania przychodów w rozumieniu art. Koszty te podlegają ujęciu w podatkowej księdze przychodów i rozchodów na podstawie dowodu potwierdzającego ich poniesienie tu: faktury.

Mozliwosci handlowe w towarach

Ewidencjonując koszty podatkowe, podatnik Mozliwosci handlowe w towarach stosować się do wymogów z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia r. Z treści ust.

Mozliwosci handlowe w towarach

Co ważne, zakup towarów handlowych wpisuje się do podatkowej księgi w cenie zakupu. W myśl zaś definicji zawartej w § 3 pkt 2 rozporządzenia, cenę zakupu - w razie odpłatnego nabycia - stanowi cena, jaką nabywca płaci za zakupione składniki majątku, pomniejszona o podatek od towarów i usług, podlegający odliczeniu zgodnie z odrębnymi przepisami, a przy imporcie powiększona o należne cło, podatek akcyzowy oraz opłaty celne dodatkowe, obniżona o rabaty opusty, inne podobne obniżenia.

Dokumenty do wywozu towarów z UE

Z podanej definicji wynika, że cena zakupu towarów handlowych nie obejmuje kosztów ich przesyłki. W związku z czym kosztów tych nie należy wpisywać w kolumnie 10 podatkowej księgi.

Geneza[ edytuj edytuj kod ] Za pomocą systemów elektronicznej wymiany danych ang. System ten wykorzystywał synchroniczne połączenia pomiędzy dwoma serwerami i jednocześnie umożliwiał przekazywanie wszelkiego rodzaju informacji, jak np. EDI oferował przedsiębiorstwom wydajniejszy sposób przesyłania informacji niż tradycyjna poczta czy fax, lecz działał w sieci firmowej, co ograniczało jego zdolność do obsługi wielu użytkowników. Internet początkowo wykorzystywany był tak jak system EDI — służył, jako kanał, który łączy przedsiębiorstwa, ale oferował on większą elastyczność użytkownikom. EDI umożliwiał połączenie użytkowników poprzez sieć systemową, która pozwalała na dostęp do informacji wielu użytkownikom z poszczególnych stacji roboczych.

Według ceny zakupu podatnik prowadzący podatkową księgę wycenia wartość towarów handlowych objętych spisem z natury, choć jak wskazuje treść § 29 ust.

W rozumieniu § 3 pkt 3 rozporządzenia, za cenę nabycia uważa się cenę zakupu powiększoną o koszty Mozliwosci handlowe w towarach związane z zakupem towarów do chwili złożenia ich w magazynie, w szczególności koszty transportu, załadunku i wyładunku oraz ubezpieczenia w drodze.

Mozliwosci handlowe w towarach

Trzeba jednak podkreślić, że decyzja podatnika w kwestii dokonywania wyceny towarów handlowych objętych spisem z natury według cen nabycia, pozostaje bez wpływu na sposób ujmowania w księdze kosztów zakupu tych towarów oraz kosztów ubocznych związanych z ich zakupem. Dla podatnika w sytuacji opisanej w pytaniu oznacza to, że na podstawie faktury dokumentującej zakup towaru handlowego i koszty związane z zakupem tu: koszty przesyłkiobowiązany jest on wpisywać te koszty w podatkowej księdze w odrębnych kolumnach, tj.

  • Handel w niedzielę - rozpakowywanie towarów bez zakazu - Wiadomości - Prawo - adwert.pl
  • Rząd przygotował nowelę ustawy.
  • Przeglad strategii handlowej
  • Przepisy im jednak w tym wypadku nie sprzyjają.
  • Opcje udostepniania oferuja probke liter
  • Portal aukcyjny Sprzedaż internetowa - zbiór czynności, które mają nakłonić potencjalnego klienta do dokonania czynności zakupu oferowanego towaruczy usługiprzy wykorzystaniu platformy internetowej.
  • W galeriach kipi od sporów. Dochodzi nawet do zajmowania towaru - adwert.pl
  • Sprzedaż internetowa – Encyklopedia Zarządzania

W uzupełnieniu należy dodać, że wpisywanie przez podatnika kosztów przesyłki w kolumnie 10 podatkowej księgi stanowić będzie naruszenie warunków jej prowadzenia określonych przepisami prawa. W rezultacie księga obarczona takim błędem będzie uznana Warianty azjatyckie FX. wadliwą § 11 ust.