Trybunał stwierdził także, iż: … podejmując próbę wskazania ogólnych cech, jakie będą przesądzały o tym, że określony podmiot sprawuje funkcję publiczną, można bez większego ryzyka błędu uznać, iż chodzi o takie stanowiska i funkcje, których sprawowanie jest równoznaczne z podejmowaniem działań wpływających bezpośrednio na sytuację prawną innych osób lub łączy się co najmniej z przygotowywaniem decyzji dotyczących innych podmiotów. Po drugie, Sąd Najwyższy istotnie wskazał w sentencji przytoczonej uchwały, że "Ujawnienie przez pracodawcę bez zgody pracownika wysokości jego wynagrodzenia za pracę może stanowić naruszenie dobra osobistego w rozumieniu art. Wyrok został w całości zaskarżony przez Stowarzyszenie do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Zdaniem skarżącego Stowarzyszenia, stan faktyczny sprawy został w sposób wyczerpujący przedstawiony w zaskarżonej decyzji.

Bollinger Bands Trade AFL

Jeżeli pytanie skierowane było mailem, można podać link do żądanej informacji - tłumaczy. O co najczęściej są pytane samorządy? Według Bartosza Wilka, dużym zainteresowaniem cieszą się informacje dotyczące finansów, w tym na przykład rejestr zawieranych umów cywilnoprawnych, czy też treść tych umów.

IQ Wariant Robot Wybor binarny

Przypomnijmy, że gratyfikacje przyznane osobom pełniącym funkcje publiczne nie korzystają z ochrony prywatności - podkreśla. Jak sprawdziliśmy, wnioski dotyczą też np. Są pytania o liczbę wyciętych w mieście drzew czy o liczbę placówek oświatowych, które wystąpiły o zmniejszenie wymiaru lekcji religii w szkole.

 1. Handel olimpijski lub wariant IQ
 2. Duze opcje opcji
 3. Szalone strategie handlowe
 4. Wyrokiem z 30 listopada roku sygn.

Jeśli jednak ze względu na specyfikę innych danych zawartych w udostępnianej informacji mogłoby, nawet po anonimizacji danych osobowych, dojść do ustalenia imienia i nazwiska osoby fizycznej i przez to do naruszenia jej prywatności, to będzie to przesłanka dla wydania decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej. Wskazane w ustawie o dostępie do informacji publicznej ograniczenie nie dotyczy jednak informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.

Nagrody dla pracowników urzędu miejskiego to informacja publiczna - wyrok WSA we Wrocławiu

Niestety, ustawa o dostępie do informacji publicznej nie zdefiniowała pojęcia osoby pełniącej funkcję publiczną. Pomocne w określeniu zakresu tego wyłączenia może być więc orzecznictwo.

Najlepsza strategia doskonalych opcji

WSA w Gdańsku w wyroku z 3 lipca r. Nie ma przy tym znaczenia, na jakiej podstawie prawnej taka osoba wykonuje funkcję publiczną.

Prawo dla Samorządu

Dlatego w ocenie sądu: … żądanie … w części, w jakiej odnosi się do nagród i premii pracowników Spółki nie pełniących funkcji publicznych nie znajduje podstaw w obowiązujących przepisach.

Z całą pewnością udostępnieniu w trybie powoływanej ustawy podlegają natomiast informacje co do wysokości nagród i premii wypłaconych pracownikom pełniącym w Spółce rolę piastuna organu. Z kolei w ocenie WSA w Poznaniu zawartej w wyroku z 13 czerwca r.

Chodzi zatem nie tylko o funkcje kierownicze, ale również takie stanowiska i funkcje, których sprawowanie jest równoznaczne z podejmowaniem działań wpływających bezpośrednio na sytuację prawną innych podmiotów lub łączy się co najmniej z przygotowywaniem decyzji dotyczących innych podmiotów.

Trzynastki niezagrożone. Nagrody i premie mogą być jednak ograniczone

Orzecznictwo sądowe dotyczące kwestii udostępnienia, w trybie dostępu do informacji publicznej, innych informacji o osobach fizycznych, np. Na przykład Sąd Najwyższy w uchwale z 16 lipca r. Udostępnienie samych zbiorczych kwot nagród nie może więc być uznane za realizację wniosku o udostępnienie informacji publicznej — podsumowało.

Prezydent Wrocławia bronił stanowiska, że lista nagrodzonych pracowników urzędu miejskiego z uwzględnieniem zajmowanego stanowiska, kwoty nagrody oraz jej uzasadnienia wykracza poza katalog informacji publicznej.

Opcjonalna diagonalna

WSA podzielił stanowisko stowarzyszenia i uwzględnił skargę. Informacje dotyczące kwot wynagrodzeń pracowników urzędów państwowych lub samorządowych, jako finansowanych ze środków publicznych za wykonywanie funkcji publicznych, stanowią informację publiczną — orzekł. Świadczy o tym fakt, że kwestia przyznawania nagród zgodnie z ogólnym prawem pracy nie jest regulowana, a zwłaszcza prawo nie określa podstawy czy powodów przyznawania tych gratyfikacji.

Nie można przyjąć, że jest to zwyczajna część wynagrodzenia, co wynika ze specyfiki nagród dla pracowników samorządowych.

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 28 września r. Uzasadnienie faktyczne Decyzją z dnia W uzasadnieniu decyzji organ stwierdził, że ze względu na prywatność osób fizycznych należało odmówić udzielenia żądanej informacji publicznej w postaci wskazania, jakie osoby otrzymały nagrody i w jakiej konkretnie wysokości, ponieważ osoby te nie sprawują funkcji publicznych i nie dysponują finansami publicznymi. Informacje o wysokości wynagrodzenia konkretnej osoby fizycznej, w tym także nagród i innych składników wynagrodzenia, która nie sprawuje funkcji publicznych i nie dysponuje finansami publicznymi, podlegają ochronie jako prywatne dane osobowe. Nie zgadzając się z zapadłym w sprawie rozstrzygnięciem stowarzyszenie

W ocenie skarżącego ujawnienie informacji o nagrodach przyznanych pracownikom samorządowym nie narusza prywatności, a zatem nie zachodzi podstawa do zastosowania normy art. Skarżący wskazywał, że można wyszczególnić trzy sfery - prywatną, intymną i publiczną.

Trzynastki niezagrożone. Nagrody i premie mogą być jednak ograniczone

Zgadzał się skarżący, że informacja dotycząca sfery prywatnej danej osoby może być udostępniona tylko w pewnym zakresie. Jednakże jeżeli dana osoba występuje wyłącznie w sferze publicznej, wówczas winny być udostępnione wszelkie informacje. Ta sytuacja w ocenie skarżącego odnosi się do informacji o nagrodach dla pracowników samorządowych za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej. Ujawnienie informacji o nagrodach imiona i nazwiska, kwota nagrody, uzasadnienie jej przyznania nie spowoduje naruszenia prywatności pracowników samorządowych, bowiem nie wkracza w ich sferę osobistą, intymną, a stowarzyszenie nie uzyska jakiejkolwiek informacji o prywatnym życiu nagrodzonych.

Udostępnianie informacji o wysokości nagród przyznanych i wypłaconych pracownikom urzędu gminy

Stowarzyszenie uzyska tylko wiedzę o tym aspekcie ich działania, który dotyczy sfery publicznej, w której i tak występują. Nie każda informacja dotycząca określonej osoby jest informacją, której ujawnienie może naruszyć prywatność. Nie każda informacja o osobie dotyczy sfery prywatności danej osoby, niezalenie od tego, czy osoba ta pełni funkcje publiczne, czy też nie. Zdaniem skarżącego organ odwoławczy nie wziął pod uwagę wyjątkowego charakteru płatności nagródwynikającego ze szczególnej regulacji prawnej oraz okoliczności, że przyznanie jej jest uzależnione od spełnienia przesłanki wyrażonej w art.

W ocenie skarżącego można by się zgodzić, że wynagrodzenie pracowników obsługi technicznej Urzędu Miejskiego nie stanowi informacji publicznej, tak nie można tego zastosować do działalności nadzwyczajnej, wykraczającej poza obowiązki, a którą organ zauważa i decyduje się nagrodzić w sposób nadzwyczajny.

Zdaniem stowarzyszenia nikt inny jak społeczeństwo sprawujące kontrolę - za pośrednictwem dostępu do informacji publicznej nie dokona lepszej oceny, czy dana nagroda została przyznana za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej.

 • Opcje europejskie Handel
 • Wybor strategii przeplywow pienieznych
 • Wariant binarny Cara
 • Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 13 września r.
 • Jak zostac profesjonalnym sprzedawca opcji

Nie można zaakceptować stanu rzeczy, w którym obywatele nie mogą dostać informacji o tym w jakiej wysokości i którzy pracownicy samorządowi uzyskują nagrodę. Taki stan rzeczy byłby jednoznacznie sprzeczny z art.

Q\u0026A W co inwestuje Sławomir Mentzen? Jak nie płacić podatku od kryptowalut? [Agent Specjalny #86]

Organ odwoławczy w odpowiedzi na skargę wniósł o jej oddalenie, podtrzymując dotychczasowe stanowisko. Uzasadnienie prawne Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje: Skarga stowarzyszenia nie zasługuje na uwzględnienie. Należy zauważyć, iż decyzja organu odwoławczego została wydana w trybie art.

Informacja publiczna o nagrodach dla pracowników urzędu

Organ odwoławczy wskazał, że organ pierwszej instancji winien przeprowadzić postępowanie wyjaśniające w zakresie przedstawienia stanowiska dlaczego wyszczególnione przez organ poszczególne osoby - pracownicy samorządowi Urzędu Miejskiego, na wskazanych stanowiskach korzystają z ochrony z art.

Skarga stowarzyszenia wskazuje na błędną wykładnię i zastosowanie tego przepisu przez uznanie, iż ma on zastosowanie do wnioskowanej informacji publicznej - o imionach i nazwiskach pracowników samorządowych, którym przyznano nagrodę za osiągnięcia w pracy zawodowej, w jakiej wysokości i za jakie osiągnięcia.

Sprzedaz opcji zaplaty Strategie

Z tego też względu w ocenie sądu w pierwszej kolejności ten zarzut winien być przedmiotem oceny. Stosownie do treści art. Informacją publiczną jest więc każda informacja wytworzona przez szeroko rozumiane władze publiczne a także inne podmioty, które tę władzę realizują, bądź gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa, w zakresie ich kompetencji por.

 • Mozliwosci handlu biznesowymi
 • Sprzedaz opcji akcji
 • Wpis dziennika na opcje anulowanych akcji
 • Z tego względu duże znaczenie ma orzecznictwo - mówi.
 • Oboz startowy systemu handlowego

Co istotne, Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 9 października r. Zatem normy regulujące zarówno tryb, jak i zasady dostępu do informacji publicznej winny być wykładane z poszanowaniem podstawowej reguły in dubio pro libertate.

Handel krypt z kodem