Wykonawca, który złożył ofertę z najniższą ceną, zaoferował dwukrotnie wyższą cenę jednostkową za sprzątanie 1m2 terenów zewnętrznych w stosunku do ceny 1m2 sprzątania budynków. Są przedmiotem orzekania Krajowej Izby Odwoławczej oraz tematem licznych dyskusji. Więcej niż jednokrotne wzywanie wykonawcy do złożenia wyjaśnień to absolutny wyjątek mogący mieć miejsce wtedy, gdy złożone wyjaśnienia poskutkowały nowymi wątpliwościami zamawiającego. Jak zdaniem KIO badać cenę? Wypracowanie definicji rażąco niskiej ceny nastąpiło w orzecznictwie, w którym przyjmuje się, że cena rażąco niska to cena nierealistyczna i niewiarygodna w porównaniu z cenami rynkowymi podobnych zamówień i innych ofert, za którą wykonanie umowy byłoby dla wykonawcy nieopłacalne. Zgodnie z art.

Ceną ustaloną przez zamawiającego, która będzie stanowiła punkt odniesienia do stwierdzenia, czy mamy do czynienia z rażąco niską ceną, będzie wartość przedmiotu zamówienia ustalona przez zamawiającego powiększona o podatek VAT. Przepis art. W chwili oceny ofert, jedynym obiektywnym wyznacznikiem tego, czy cena może być uznana za rażąco niską jest wartość zamówienia z podatkiem VAT. Wydaje się, iż punktem odniesienia nie może być sama wartość zamówienia, a więc wartość bez podatku VAT art.

Niska cena ceny

Należy jednak wyraźnie podkreślić, iż wyznacznik ten nie jest jednak wyznacznikiem bezwzględnie wiążącym i ostatecznym, ze względu choćby na możliwość oszacowania przez zamawiającego wartości zamówienia z nienależytą starannością o czym jeszcze poniżej.

Ponadto, wyznacznik ten powinien służyć tylko i wyłącznie podjęciu decyzji o tym, czy cena może być rażąco niską i uruchomienia procedury przewidzianej w art.

Nie może jednak decydować jeszcze o tym, że cena jest ceną rażąco niską. W tym przypadku, odniesienie ceny do wartości zamówienia powiększonej o VAT ma charakter jedynie pomocniczy i służyć powinien jedynie podjęciu decyzji o tym, czy na zamawiającym ciąży obowiązek żądania wyjaśnień od wykonawcy.

Serwisy zewnętrzne

Tymczasem zamawiający opisując w SIWZ sposób obliczenia ceny, ograniczył się do postanowienia, iż cenę należy obliczyć w sposób uwzględniający wszystkie niezbędne nakłady pozwalające osiągnąć cel wyznaczony w umowie. Zdaniem Izby, gdyby zamawiający wymagał przedstawienia w ofercie nakładów i skalkulowania wszystkich czynności, to brak którejkolwiek pozycji w ofercie odwołującego dawałby podstawę do stwierdzenia błędu w obliczeniu ceny.

Media Nierealnie niska cena jednostkowa nie stanowi błędu w obliczeniu ceny Zaniżone ceny w ofertach przetargowych od dawna wzbudzają krytykę wśród wielu wykonawców, praktyków, a czasem samych zamawiających. Są przedmiotem orzekania Krajowej Izby Odwoławczej oraz tematem licznych dyskusji.

Zdaniem Izby zamawiający, w świetle dokonanych czynności, powinien był wszcząć procedurę badania rażąco niskiej ceny, czego nie uczynił. Przeprowadzona analiza wskazuje na cenę nierealną, tej zaś nie można utożsamiać z ceną błędną.

 • Rażąco niska cena - Urząd Zamówień Publicznych
 • Jak zarabiaj pieniadze I Nam bez komputera
 • Darmowy kurs opcji binarnej
 • Rażąco niska cena – procedura wyjaśniająca w praktyce zamawiające - Portal ZP

Powyższy przykład kolejny raz potwierdza, iż w obowiązujących przepisach pzp istnieją regulacje pozwalające piętnować i eliminować rażąco niską cenę, sam przepis jednak — bez jego prawidłowego rozwinięcia w postanowieniach SIWZ — nie wystarczy.

Wróć do aktualności. Jeżeli określone prace w ramach realizacji zamówienia mają dla zamawiającego istotne znaczenie, to powinien on mieć prawo zbadania czy za prace te wykonawca oferuje cenę, która nie została przez niego rażąco zaniżona".

 • Opcje zapasow IGC.
 • Opcja Handel Wskazowki NSE

Jak widać na podstawie cytowanych wyroków, kwestia istotności części składowych budzi emocje, jak to zwykle bywa z określeniami pojemnymi, które kształtowane są w zależności od okoliczności sprawy. Część składowa istotna z punktu widzenia realizacji konkretnego zamówienia czy wykonawcy liczbowo może wcale nie stanowić dużego fragmentu wartości całkowitej.

Rażąco niska cena Na gruncie nowej ustawy — Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września r.

Istotna, czyli jaka? Interesujące, że w poszczególnych, najnowszych wyrokach Izby, KIO była dość szczegółowa w swoich opiniach na temat tego, co można uznać za część istotną, a co nie.

Przykładowo w wyroku z 14 lutego r.

 1. Najlepsza strategia transakcji wahania akcji
 2. Opcja binarna Apakah ITU Halal
 3. Strategia Reversi Othello.
 4. Najlepsza kryptografia inwestuje w 2021 MN
 5. Dostepne sygnaly Nadex LEAGUE Trading

Ponadto usuwanie graffiti odnosi się do powierzchni 4 m2, natomiast mycie do powierzchni m2, co również stanowi niewielki udział w przedmiocie zamówienia, wynoszący mniej niż 1 proc.

Z kolei w wyroku z 17 kwietnia r.

Jak zmieniały się przepisy

Już sama skala wytkniętych przez zamawiającego nieprawidłowości może świadczyć o istotnym wpływie wyceny poszczególnych elementów na cenę oferty, a Odwołujący nie wykazał, aby było inaczej. Równie interesujące wydaje się stanowisko dotyczące wyodrębniania pozycji w formularzu cenowym, co również niekoniecznie musi świadczyć o istotności tego elementu.

W wyroku z 8 kwietnia r. Istotna część składowa ceny to między innymi taka, która w znacznym stopniu, bardziej niż pozostałe składniki generuje koszty po stronie wykonawcy. Podsumowanie W praktyce zamówieniowej systematycznie pojawia się kilka podstawowych zagadnień, które wykonawcom biorącym udział w postępowaniach spędzają sen z powiek.

Niska cena ceny

Oprócz standardowych wyjaśnień dokumentów, wadium, terminu związania ofertą, ważności zaświadczeń czy zastrzegania tajemnic przedsiębiorstwa, rażąco niska cena jest bez wątpienia na czele listy. Problemów z ceną pojawia się co nie miara, bo też bardzo wiele zależy od nastawienia zamawiającego, waleczności konkurencji, orzecznictwa KIO. W kolejnej części artykułu już za tydzień doradzamy z kolei wykonawcom, którzy przygotowują wyjaśnienie kalkulacji cenowej.

Niska cena ceny

W artykule m. Przepisy ustawy Pzp nie zawierają definicji rażąco niskiej ceny.

Niska cena ceny

Krajowa Izba Odwoławcza przyjmuje, że jest to cena, za którą nie da się prawidłowo zrealizować zamówienia. To obowiązkiem zamawiającego jest ustalenie, czy cena zaproponowana przez wykonawcę jest rynkowa i umożliwi mu prawidłowe wykonanie zamówienia. Jako sprzeczne z ustawą należy uznać automatyczne uznawanie cen za rażąco niskie i odrzucenie zawierających ich ofert bez możliwości wykazania, że wycena jest rzetelna.

Niska cena ceny